مناقصات عراق 2015/03/16

شناسه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

15030205

GAS CHROMATOTOGRAPHY APPARATUS

12/4/2015

85

1%

بصره

15030206

احداث چرخ های سنگین همراه با اتاق های صفحه ای جدا

12/4/2015

85

1%

بغداد

15030207

SUPPLY OF CONTROL CABLES , JUNCTION BOXES AND FITTING FOR SUPPLY OF CONTROL CABLES , JUNCTION BOXES AND FITTING FOR

14/4/2015

125

1%

بغداد

15030208

Supply of Drilling Fluids

8/4/2015

205

1%

بغداد

15030209

تهیه SCREEN SHALE SHAKER TYPE MONGOOSE-PT SCREEN SHALE SHAKER TYPE MONGOOSE-PT

12/4/2015

125

1%

بغداد

15030210

SUPPLY OF DIESEL GENERATING SETS NO. 8 WITH DUMMY LOADS & SPARE PARTS FOR (4) BV STATION (24

5/4/2015

125

1%

بغداد

15030211

ND-YAG Q switched (532nm , 1064nm) laser

5/4/2015

1%

بغداد

15030212

Supply 300 ton Alminum rode 9.5 mm

6/4/2015

85

1%

ذی قار

15030213

احداث ساختار فلزی

12/4/2015

65

1%

بغداد

15030214

E-402B,F,W preheater

14/4/2015

85

1%

بصره

15030215

portable ultrasonic liquid & gas flow meter

14/4/2015

85

1%

بصره

15030216

Complete control butterfly Valves with spare parts

14/4/2015

85

1%

بصره

15030217

transformer oil purification machine

14/4/2015

85

1%

بصره

15030218

thermal relays & auto reclosing timer & earth leakage relay

14/4/2015

85

1%

بصره

15030219

complete variable area flow meters with spare parts japan or equivalent

14/4/2015

85

1%

بصره

15030220

بارگیر ی و تخلیه ، تنظیم و دوخت مواد شرکت داخل آسیاب سومر

8/4/2015

410

1%

15030221

Provision of Enterprise Risk Management internal Control Library and Processes Documentation Services

15/4/2015

100

1%

بغداد

15030222

Provision of Leveling, Compacting and Asphalt Road Construction for Bonded Storage Facilities

16/4/2015

100

1%

بغداد

15030223

Purchase of Electric Carts

15/4/2015

100

1%

بغداد

پست بعدی

مناقصات عراق 2015/03/17

چ مارس 18 , 2015
شناسه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 15030224 WETTABILITY TESTER FOR DETERMINING THE CONTRACT ANGLE OF LIQUID DROP OF WATER 15/4/2015 100 1% بصره 15030225 CONTROL AND INSTRUMENTATION PACKAGE FOR TWO (5000) M3 TANK 15/4/2015 150 1% بصره 15030226 COMPLETE SAMPLING SYSTEMS (FAST-LOOP) FOR […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق