تعرفه حقوق و عوارض گمرکی کالاهای وارداتی به عراق

مطابق بخشنامه هیات وزیران عراق به گمرک، دریافت این تعرفه ها از ابتدای سال 2014 اجرایی است ولیکن بدلایلی تا پس از برگزاری انتخابات عراق در ماه مارس 2014 به تعویق افتاده است

از طرفی طبق اخبار واصله، برخی اقلام ممکن است در این مدت کاهش یابد که مواد غذایی به احتمال زیاد از این اقلام است، که به محض اطلاع در همین سایت منتشر خواهد شد

ردیف

شرح

تعرفه

درصد

1

سایرنوشابه های تخمیرشده )مثلاشراب سیب “cider“،شراب گلابی “perry“،هیدرومل r(،مخلوطهانوشابه ها

22.03

80%

22.08 – 22.06 – 22.05 – 22.04 – 22.03

2

توتون و تنباکو با برگ دور نبریده و ساقه نبریده

24.01

15%

3

سیگار برگ )از جمله سیگارهای برگ نوک بریده (، و سیگار یلو حاوی توتون

24.02

50%

4

سیگار حاوی توتون

24.02

25%

5

آخال توتون و تنباکو

24.03

15%

6

توتون و تنباکوی هموژنیزه یا دوباره ساخته

24.03

50%

7

توتون و تنباکو برای پیپ با پیچیدن سیگار حتی حاوی بدل توتون یا تنباکو

24.03

50%

8

پوشش ورنگها

32.08

10%

32.09

10%

32.1

10%

9

سیکاتیف های (خشک کننده های)آماده

32.11

20%

10

بتانه های شیشه برهاو پیوند زنی ،سیمانهای رزینی ، ترکیبات درزگیری وغیره

32.14

20%

11

مرکب چاپ به غیر از رنگ سیاه ، حتی تغلیظ شده یا به صورت جامد

32.15

10-15%

12

عطریات وادو توالت ها(waters toilet)

33.03

25%

13

فر آورده ها برای آرایش لب

33.04

20%

14

فیکساتور مو

33.05

20%

15

فر آورده ها برای قبل از اصلاح ، حین اصلاح و بعد از اصلاح صورت

33.07

20%

سایر فر آورده های عطرسازی آرایشی یا پاکیزگی

16

سایرفر آورده های روان کننده ضد زنگ با کمتر از ۷۰درصد وزنی روغن نفتی یامعدنی

34.03

5%

17

واکسها،جلاها،کرم ها و فر آورده های مشابه برای کفش یا چرم

34.05

10%

18

باروت

36.01

5%

19

مواد منفجره آماده ، غیر از باروت

36.02

10%

20

فتیله های موادمنفجره )ایمنی (،ریسمان :چاشنی وکپسول های منفجرکننده ، آتش زنه ها،منفجرکننده ها

36.03

10%

21

منورهای علامت دهنده ، موشکهای باران ساز و سایر اشیاء فن آتش بازی اشیاء برای آتش بازی

36.04

50%

22

سایر منورها

36.04

10%

23

کبریت ها)غیر از اشیاء فن آتش بازی شماره ۰۴/(۳۶

36.05

5%

24

فتیله های موادمنفجره ،ریسمان :چاشنی وکپسول های منفجرکننده ، آتش زنه ها،منفجرکننده های برقی

36.06

25%

25

فتیله های موادمنفجره ،ریسمان :چاشنی وکپسول های منفجرکننده ، آتش زنه ها،منفجرکننده های برقی

36.06

5%

26

صفحه ها و فیلم های لوله نشده حساس شده ، برای اشعه ایکس ، عکسبرداری نشده

37.01

20%

 سایر صفحات مذکور در فوق

37.01

5%

27

فیلم عکاسی بصورت رول ،برای اشعه ایکس عکسبرداری نشده

37.02

20%

 سایر فیلم ها عکاسی

37.02

5%

28

کاغذ،مقواوموادنسجی عکاسی ،حساس شده ،عکسبرداری نشده بشکل رول با پهنایی بیش از۶۱۰mm

37.03

20%

29

صفحه ،فیلم ،کاغذ،مقواوموادنسجی ،عکاسی و عکسبرداری شده ولی ظاهرنشده

37.04

20%

30

صفحه ها و فیلم های عکاسی ،عکس برداری و ظاهرشده ، برای چاپ افست

37.05

20%

31

فیلم های سینما توگرافی ،عکسبرداری شده وظاهرشده ،باپهنای ۳۵میلیمتریابیشتر

37.06

20%

32

فر آورده های شیمیائی برای مصارف عکسبرداری که در جای دیگر مذکور نباشد

37.07

20%

33

پوشش کف ،دیواریاسقف ازپلیمرهای کلروروینیل به شکل رول یا به شکل چهارگوش

39.18

15%

 
 

صفحه .ورق ونواربصورت ورق ورول

39.19

صفحه هاورق هاورقه های نازک وباریکه ها ازموادپلاستیکی غیراسفنجی

39.20

 صفحه ها ورق ها ورقهای نازک ونوارازموادپلاستیکی غیراسفنجی

39.21

34

اشیاءزین وبرگ سازی برای هرنوع حیوان )ازجمله مالبند،قلاده ،زانوبندوهمانند(ازهرماده

42.01

20%

35

رختدان ،چمدان ،کیف )بزرگ ،اسناد،مدرسه (ومحفظه های همانند،باسطح خارجی ازچرم طبیعی

42.02

15%

36

کیف دستی باسطح خارجی از چرم طبیعی ،دوباره ساخته یاازچرم ورنی شده

42.02

10%

37

کیف دستی باسطح خارجی ازورق های پلاستیکی یاازموادنسجی

42.02

15%

38

کیف دستی باسطح خارجی ازورق های پلاستیکی یاازموادنسجی

42.02

10%

40

مصنوعات سبدبافی وحصیربافی مستقیماساخته شده بشکل معین ازموادقابل بافت ازموادنباتی ولوفاه

46.02

25%

41

قفس های که از گیاه ساخته شده

46.02

25%

42

مصنوعات سبدوحصیربافی واشیائی که مستقیمابشکل معین ازموادقابل بافت )غیرازموادنباتی ..(

46.02901

20%

43

مصنوعات سبدوحصیربافی واشیائی که مستقیمابشکل معین ازموادقابل بافت )غیرازموادنباتی ..(

46.02901

20%

44

ابریشم خام )نتابیده

50.02

5%

45

نخ ابریشم مورد مصرف درتولیدانواع نخهای جراحی

50.04

5%

50.05

46

نخ ابریشم ونخ ازاخال ابریشم آماده شده برای خرده فروشی تارحاصل ازاحشاءکرم ابریشم (Gut Worm Silk)

50.06

10%

47

پارچه های تاروپودباف ازکج ابریشم .

50.07

15%

48

روتختی ورختخواب پوش ،کشباف یاقلاب باف .

63.04

20%

49

اشیاءبرای مبلمان ازپنبه ،که درجای دیگرگفته نشده باشد)باستثناءکشباف یاقلاب باف .(

63.04

20%

50

روکش ها صندلی

63.04

20%

51

روکش متکا

63.04

20%

52

روپوش کالا،سایبان وسایبان دروپنجره ازسایرموادنسجی ،غیرمذکورکه درجای دیگر

63.06

15%

53

کمربندنجات وجلیقه نجات .

63.07

20%

54

کف شوروقابدستمال ،قابشور،گردگیر،سایرپارچه های همانندبرای تمیزکردن .

63.07

20%

55

ماسک مخصوص جراحان

 
 

  

63.07

20%

56

63.07

20%

57

63.07

20%

58

مجموعه هاازپارچه های تاروپودباف ونخ ،برای تهیه قالیچه ،دیوارکوب ،رومیزی ودستمال سفره یا

63.08

20%

59

کفش های ضد آب که درقسمت جلودارای سرپنجه محافظفلزی است ….

64.01

10%

60

کفش برای اسکی روی برف و کفش برای تخته برف سواری snowbord

64.02

10%

61

همه انواع کلاه وسر پوش

65.01

10%

62

چترسایبان باغ وهمانند.

66.01

20%

63

عصا،عصای صندلی شو،شلاق ،تازیانه تعلیمی وهمانند.

66.02

20%

64

اجزاء،تزئینات ومتفرعات اشیاءمشمول شماره ۰۱/۶۶یا۰۲/.۶۶

66.03

10%

65

پوست پرندگان باپریاپرنرم ،پر،غیره .

67.01

20%

66

گل ،برگ ومیوه مصنوعی واشیاءمربوطبه آن ازپلاستیک

67.02

15%

67

موی انسان ،دسته شده درجهت طبیعی ،غیره ،موی حیوان وموادسنتتیک برای کلاه گیس .

67.03

20%

68

ریش ،ابروومژه مصنوعی ،غیره ،ازالیاف سنتتیک .

67.04

20%

69

اشیاءازشیشه ـسرامیک ،برای سرمیز، آشپزخانه …،که درجای دیگرذکرنشده .

70.13

15%

70

اشیاءشیشه ای سرمیز/ آشپزخانه )غیرازلیوان (،باضریب انبساط خطی حداکثر5*0EE6برحسب کلوی

70.13

15%

71

حوض ماهی

70.13

15%

72

اشیاءشیشه ای پاکیزگی ،دفتر،تزئین داخلی ساختمان وغیره ،که درجای دیگرذکرنشده .

70.13

15%

73

مکعب بزرگ ،کوچک وسایرشیشه آلات ،برای تزئین .

70.16101

15%

74

سایرمنجوق شیشه ای مرواریدبدلی سنگهای گرانبهایانیمه گرانبهابدلی واشیاکوچک شیشه همانن

70.18101

25%

75

مرواریدپرورده کارنشده )باستثناءنخ کشیده شده ،سوارشده وکارگذارده شده .(

71.0121

5%

76

الماس صنعتی ،سوارنشده یاکارگذارده نشده ،که درجای دیگرذکرنشده .

71.0229

5%

77

سنگهای گرانبهاونیمه گرانبهاکانشده یا بطورساده اره شده یاناهمواری گرفته بجزفیروزه طبی

71.03

5%

71.04

5%

78

گرد…ازسنگهای طبیعی یاسنتتیک گرانبهایانیمه گرانبها،که درجای دیگرذکرنشده .

71.05

5%

79

فلزات معمولی یانقره ،دارای روکش یاپوشش ازطلاتانیمه ساخته .

71.09

5%

80

فلزات معمولی ،نقره یاطلا،دارای روکش یاپوشش ازپلاتین ،تانیمه ساخته .

71.11

5%

81

زیور آلات یاجواهر آلات واجزاء آنهاازنقره .

71.13

5%

82

جواهرآلات یانقره آلات ازنقره .

71.14

5%

83

جواهرآلات یانقره آلات ازفلزات گرانبها،که درجای دیگرذکرنشده .

71.14

10%

84

مصنوعات ازمرواریدطبیعی یاپرورده .

71.16

10%

85

زیور آلات بدلی ازفلزات معمولی )همچنین آبکاری شده (غیرمذکوردرجای دیگر

71.17

10%

86

وسائطنقلیه موتوری که مخصوصابرای گلف طراحی شده اند;…

87.031

15%

87

وسایط نقلیه باموتورپیستونی تناوبی جرقه ای باحجم سیلندر2000سانتی مترمکعب تا2400سانتی مترمکعب

87.03226

5%

88

گلایدر و گلایدر بال مثلثی

88.011

10%

89

چترنجات )همچنین چترنجات قابل هدایت وپاراگلایدرها(ورونوشتها;قطعات ومتفرعات آنها

88.04

10%

90

وسایط نقلیه ابی غیرمذکور برای تفریح یا ورزش ، قایقهای پاروئی وکانوها )فروند(

89.03

20%

91

فشنگ )کارتریج (پرچ کنهایاابزارهمانندیابرای طپانچه های راحت کشی حیوانات وقطعات آنها.

93.06

25%

92

شمشیر،قمه ،سرنیزه وسلاحهای همانند و اجزاءوقطعات آنهاوغلاف ونیام برای آنها

93.07

25%

93

چوبهای ماهیگیری .

95.07

20%

94

استخوان ،کاسه لاک پشت ،انواع شاخ ،مرجان ،صدف وسایرموادحیوانی تراش پذیر)غیرازعاج (،کارشد

96.01

30%

95

موادنباتی یامعدنی تراش پذیرکارشده واشیاءازاین مواد،اشیاءقالب گیری شده یاتراشیده شده ازمو

96.02

30%

96

مجموعه سفری برای نظافت شخصی دوخت ودوز یا تمیز کردن کفش یالباس

96.05

5%

97

پیپ وسرپیپ .

96.14

25%

98

عطرپاش وپاشنده های آرایشی همانند،وتجهیزات وسر آنها.

96.16

20%

99

مانکن خیاطی و آدمکهای چوبی ،ومتحرک وسایرنمایشهای متحرک برای تزئین ویترین مغازه ها.

96.18

20%

100

تابلوی نقاشی ،نقاشی سیاه قلم ونقاشی بامدادرنگی ،تمامابادست کشیده شده .

97.01

50%

101

اثار اصلی مجسمه سازی ، حجاری از هر ماده

97.03

50%

102

دستگاها ی گرمایش وسرمایش کاربرد شده در پنجره ها ودیوارها

84151020

20%

103

واحد سرمایش و گرمایش دارای شیر برا منعکس کردن گاز داخل کولر

84158121

25%

104

لوستر ولوازم روشنایی

94051000

20%

105

لوازم روشنایی میز ودفتر وخانه

94052000

20%

106

انواع لامپ ولامپ های استدیو عکس برداری

94054020

20%

107

ماشین ظرف شویی

84221100

5%

ودیگر ماشین الات

84221900

5%

108

انواع بخاری برقی

84191990

15%

109

اب معدنی وگاز دار واب های صنعتی غیر دارنده شکر ویا شیرین شده

22011010

15%

22011020

15%

22011030

15%

22019010

15%

22019090

15%

پست بعدی

اطلاعات تجاری در دایرکتوری عراق

ی آگوست 31 , 2014
Business Category: Automobiles Result : 2 Business(es) Mac International FZE http://www.maciraq.com/ Fax : – Tel : +882163-3336668 Country : Iraq King Rent a Car http://www.kinggroup-iraq.com/rentacar/index.htm Fax : +964-1-7188477 Tel : +964-1-7199845 Country : Iraq             Business Category: Aviation Result : 5 Business(es) Al Fareed Co. […]

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق