پست بعدی

مناقصات عراق 2013/11/11

د نوامبر 11 , 2013
شناسه گروه مناقصه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 13110318 ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی Scanning Pyrometer 2/12/2013 — 1% — 13110319 ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی Solenoid Valves 2/12/2013 — 1% — 13110320 برق، کامپیوتر، […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق