آمار صادرات ایران به عراق طی یازده ماهه 1392

تعرفه

شرح تعرفه

وزن(کیلوگرم)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

25232900

ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد)

7,507,103,413

13,497,787,038,721

543,930,604

69089020

کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده

774,765,502

4,125,973,827,464

165,802,667

27111390

بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر

167,312,912

3,691,108,840,482

148,664,141

69089040

کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده

531,751,745

3,330,384,546,499

133,798,106

27111290

پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر

148,111,111

3,265,815,199,059

131,027,851

04031090

ماست بجز فرآورده هاي تغذيه کودکان شيرخوا ر

119,551,590

3,045,124,125,662

122,621,727

21050000

بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو.

34,503,492

2,953,538,530,287

119,322,763

27101290

ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين

126,860,933

2,772,027,315,236

111,166,958

39249000

لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي

33,515,279

2,453,892,047,561

98,632,310

20029010

رب گوجه فرنگي

58,907,611

2,449,163,710,187

98,406,609

04069000

سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد

28,137,508

2,405,663,377,676

96,799,662

84796010

کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C)

26,510,778

1,970,234,991,183

79,576,520

08071100

هندوا نه , تازه

331,193,688

1,912,083,597,322

77,178,462

03027900

سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274

18,732,487

1,610,366,883,654

68,180,921

87019090

ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر

13,175,659

1,665,289,195,488

67,112,015

19053100

بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند

37,866,219

1,656,696,801,730

66,649,178

39201090

صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده

22,210,533

1,645,756,903,247

65,982,878

73089090

ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد .

31,795,883

1,560,422,958,133

62,826,680

72142000

ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد

87,920,235

1,311,031,556,672

52,759,229

07020000

گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده

142,357,206

1,225,873,900,895

49,370,224

17049000

شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد

18,048,025

1,224,558,369,898

49,233,816

73084000

تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد.

28,600,912

1,226,024,625,132

49,189,630

57029200

کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف.

5,740,632

1,198,728,224,005

48,098,870

04014000

شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده

15,981,476

1,184,101,995,221

47,674,809

34029010

پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم

69,149,349

1,114,921,660,013

44,916,584

25239010

سيمان کوره بلند

665,408,803

1,087,285,146,051

43,834,427

08025110

انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك

4,833,497

1,027,016,303,647

41,355,168

08081000

سيب , تازه

75,476,232

1,017,849,422,649

41,166,958

72085190

محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر

67,194,713

1,021,448,911,089

40,992,327

20052000

سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده

10,084,255

992,456,106,588

39,903,700

19059090

سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر

16,837,140

903,268,071,898

36,192,432

73269090

سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر

20,598,528

871,226,460,998

35,092,958

73030000

لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن.

26,963,418

867,463,312,021

34,864,056

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

95,925,660

865,437,694,625

34,758,255

63053300

ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن

10,677,034

863,252,143,108

34,722,833

84796090

سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010

10,693,063

848,152,331,828

34,252,494

39241090

لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين

10,976,636

839,671,408,268

33,775,510

04039090

دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده… به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار

56,608,572

823,401,747,651

33,179,775

07031000

پيازوموسير

95,129,593

779,650,741,896

31,369,678

19049000

ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904

10,772,487

778,197,827,528

31,289,986

39269099

سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت

10,465,517

762,547,243,184

30,672,227

39172100

لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن

9,132,772

661,272,510,114

26,628,475

72104900

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر

32,648,643

632,164,158,591

25,471,821

68101920

سايراشياء ساخته شده ازسيمان… به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش

211,212,436

626,758,348,946

25,260,611

08071900

خربزه وهماننده ان -تازه

49,493,957

598,093,962,413

23,970,086

20079990

مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه

10,949,664

588,784,581,443

23,661,296

39269060

پريفرم (PET)

13,772,374

580,342,063,759

23,367,925

02071200

گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده

11,538,925

572,120,825,932

23,005,271

72163200

پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.

34,222,140

568,875,742,741

22,943,645

69041000

آجرساختمان ا زسرا ميک.

184,281,676

567,546,541,385

22,908,863

39232990

ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910

7,175,636

548,920,142,452

22,110,092

85161090

سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام

8,533,659

532,924,873,770

21,410,558

25239090

سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني

291,537,263

519,879,775,865

20,938,963

69010090

سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر

162,613,832

508,869,537,938

20,399,259

07070000

خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده

41,481,982

488,655,618,259

19,690,065

69101000

ظرفشوئي…وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني.

20,902,784

489,296,396,492

19,674,571

08062030

تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده )

10,311,778

476,651,074,897

19,163,815

84749090

اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل

5,401,277

470,519,013,379

18,944,074

39232190

سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن

6,236,199

464,431,339,881

18,691,252

64019900

کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك

5,577,910

457,850,936,011

18,345,775

84742000

ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره.

3,212,982

440,061,498,232

17,746,710

73262000

مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي

7,917,723

435,513,960,389

17,544,331

39189000

پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش

5,941,047

436,146,357,505

17,526,176

39172300

لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل

5,863,637

435,825,571,843

17,519,499

08025210

مغز پسته تازه يا خشك

1,064,056

411,150,503,129

16,500,383

87079090

بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر

2,600,143

404,567,450,955

16,252,371

76151000

اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم

3,946,208

403,686,799,219

16,247,881

84119990

ساير

1,451,202

403,423,228,018

16,238,462

34022090

سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور

23,815,972

401,777,727,828

16,148,334

07019000

سيب زميني ، تازهيا سردکرده

60,721,043

398,732,988,827

16,096,009

03028900

ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285

4,468,767

389,895,717,345

15,764,784

39172900

لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي

5,433,000

392,148,962,714

15,743,715

39173100

لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند

5,534,303

388,904,362,135

15,642,935

73069010

ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر .

20,008,952

387,606,513,607

15,574,176

08062060

ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده )

4,282,668

370,940,134,831

14,929,210

70051030

شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر

68,935,635

366,248,521,404

14,709,988

85444900

ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند .

2,872,413

352,189,121,318

14,112,367

84818010

شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو…

1,197,883

351,106,611,892

14,103,347

73090000

مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت

7,500,177

335,577,542,134

13,507,770

72161000

پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر.

17,615,050

332,711,621,586

13,334,129

39049000

پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي

8,291,948

329,293,468,912

13,256,152

39075090

سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل

7,211,360

328,938,526,591

13,234,186

22029000

ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند

10,736,428

323,319,198,768

13,020,145

57049090

ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد

4,974,708

319,667,082,224

12,788,956

68071010

اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و…)

18,390,765

319,773,463,221

12,785,782

19053200

ويفل ها و ويفرها

6,775,331

317,954,059,163

12,766,869

87032200

وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمکعب

2,089,442

314,977,515,233

12,701,003

85042100

ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر

3,550,840

310,055,265,900

12,517,896

04079000

ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده

9,291,879

297,635,380,165

11,984,474

19021900

ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ

13,013,828

291,895,088,177

11,726,581

34022010

دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي

16,413,565

285,266,216,434

11,470,215

08094000

آلو و گوجه , تازه

13,265,443

277,681,131,825

11,202,847

07093000

بادمجان , تازه يا سرد کرده

25,767,524

264,919,951,949

10,657,877

57029900

کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر

3,844,923

263,710,906,883

10,593,176

39201040

صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده

3,497,259

260,999,535,243

10,518,836

70134190

ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني .

7,974,371

257,516,727,117

10,352,993

73110000

ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده .

5,171,252

250,186,126,163

10,069,898

07099900

ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده

12,836,455

235,577,316,896

9,447,915

84743200

ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير.

2,079,914

229,029,971,860

9,158,593

87164000

ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر

2,814,914

227,955,734,760

9,149,953

  

جمع 100 قلم اول

13,117,849,240

102,743,420,401,118

4,137,579,337

  

جمع سایر اقلام

2,033,542,340

28,004,199,457,428

1,127,368,002

  

جمع کل صادرات به عراق طی یازده ماهه 1392

15,151,391,580

130,747,619,858,546

5,264,947,338

پست بعدی

خط مونتاژ سایپا و ایران خودرو در عراق افتتاح شد

د مارس 3 , 2014
خط مونتاژ سایپا و ایران خودرو در شرکت ساخت خودرو عراق تحت پوشش وزارت صنایع و معادن عراق در اسکندریه افتتاح شد. در این مراسم معاون نخست وزیر آقای حسین شهرستانی و آقای کربولی وزیر صنایع و معادن عراق و معاون سفیر کشورمان در عراق آقای سلطانیفرد و رایزن بازرگانی […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق