مناقصات عراق 2015/03/12

شناسه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

15030151

The Provision of Supply and Delivery of Electric Motor & Gauges for PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V

22/3/2015

1%

بغداد

15030152

The Provision of Supply and Delivery of Scaffolding Materials for PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V

22/3/2015

1%

بغداد

15030153

The Provision of Supply and Delivery of HSE Items for PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V.

19/3/2015

1%

بغداد

15030154

نصب و راه اندازی و بازسازی ایستگاه های انرژی الکتریکی گازی، حرارتی و دیزلی

8/4/2015

85

1%

بغداد

15030155

Supply H.p Rotor of Turbine (K200-130-3) for Nassiriyah Steam Power Station

25/3/2015

205

1%

15030156

تهیه 60 تن گاز آرگون مایع

23/3/2015

85

1%

دیالی

15030157

Supplying, Installation and Operation Diesel Generator 1250KWA for Nassiriyah Steam power station

29/3/2015

165

1%

15030158

SUPPLYING SPARE PARTS FOR AL-AMEEN & AL-RASHEED SUBSTATIONS

31/3/2015

330

1%

15030159

Rehabilitation the Cranes bridge of Nassiriyah Steam power Station

1/4/2015

205

1%

15030160

Supplying Shaft of induced draught fan type AOA-28,5 for Nassiriyah Steam Power Station

12/4/2015

125

1%

ذی قار

15030161

Rehabilitation of (I.P.R) for turbin type (k-200-130-3) of Nassiriyah steam power station Nassiriyah Steam power station

7/4/2015

165

1%

ذی قار

15030162

بازسازی محور فشار متوسط

7/4/2015

165

1%

ذی قار

پست بعدی

مناقصات عراق 2015/03/16

س مارس 17 , 2015
شناسه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 15030205 GAS CHROMATOTOGRAPHY APPARATUS 12/4/2015 85 1% بصره 15030206 احداث چرخ های سنگین همراه با اتاق های صفحه ای جدا 12/4/2015 85 1% بغداد 15030207 SUPPLY OF CONTROL CABLES , JUNCTION BOXES AND FITTING FOR SUPPLY OF […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق