تجار لبنان

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Snack Bar & Takeaway Meals

نام شرکت
توضیحات

Manufacture of furniture, carpentry, prefabricated houses & aluminium

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

دفتر رایزنی بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان

شبکه های اجتماعی
نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

فروشگاه یک دلاری

نام شرکت
توضیحات

Trading of tires and lubricants

نام شرکت
توضیحات

تجارت ورق های آلومینیومی

نام شرکت
توضیحات

تجارت ضایعات فلزی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

حسین روستایی

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of computer systems

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

محسن رحیمی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

علیرضا سیحون

نام شرکت
توضیحات

ساخت قالب های فلزی و ماشین های صنعتی برای پلاستیک

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of lurnicants

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

عباس عبدالخانی

نام شرکت
توضیحات

Trading of lubricating oils and greases

نام شرکت
توضیحات

معاملات آلومینیوم و کافه ها و برگه های ضد زنگ

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

کامران داوری نیکو

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

محمدجواد ساعدی

نام شرکت
توضیحات

تجارت کارتن و کاغذ و پلاستیک استفاده شده

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق