تجار لبنان

نام شرکت
توضیحات

Manufacture of furniture, carpentry, prefabricated houses & aluminium

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Snack Bar & Takeaway Meals

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

Offe – شرکت ساحل

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

تجارت عمومی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

دفتر رایزنی بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان

شبکه های اجتماعی
نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

تجارت عمومی

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

فروشگاه یک دلاری

نام شرکت
توضیحات

تجارت ورق های آلومینیومی

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

تجارت عمومی

نام شرکت
توضیحات

ساخت قالب های فلزی و ماشین های صنعتی برای پلاستیک

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

حسین روستایی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Off – shore co.

نام شرکت
توضیحات

تجارت ضایعات فلزی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

علیرضا سیحون

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

محسن رحیمی

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

تجارت عمومی

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of computer systems

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of lurnicants

نام شرکت
توضیحات

Trading of lubricating oils and greases

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق