مناقصات عراق 2015/03/10

شناسه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

15030120

Partnership Announcement for manufacturing and supplying Caravans, refrigerated warehouses, gables and Ready build constructions

12/4/2015

4,070

1%

بغداد

15030121

Provision of Supply and Delivery of Manual & Actuated Valves Spare Parts for PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V

22/3/2015

1%

15030122

تهیه ماده مانع خوردگی و کلسیفیکاسیون تصفیه آب

18/3/2015

1%

واسط

15030123

تهیه ماده شکست امولسیون معکوس مخصوص تصفیه آب

18/3/2015

1%

واسط

15030124

تهیه 3 مجموعه آب گرم

23/3/2015

1%

واسط

15030125

اجرای عملیات شهری به منظور تمیز کردن، اصلاح، تعویض مخازن ذخیره آب تصفیه از چاه های نفتی تا واحد تصفیه نفتی

19/3/2015

1%

واسط

15030126

احداث شهرداری السلمان

30/3/2015

85

1%

مثنی

15030127

احداث شهرداری المجد

30/3/2015

165

1%

مثنی

15030128

احداث ساختمان اداره سرمایه گذاری المثنی

31/3/2015

245

1%

مثنی

15030129

احداث ساختمان دانشکده مدیریت و اقتصاد در الرمیثه

31/3/2015

245

1%

مثنی

15030130

تکمیل عملیات آسفالت جاده الاسود/ الخضر

26/3/2015

85

1%

مثنی

15030131

Supply of Two Fire Trucks, Equipment, Spare Parts, Maintenance & Training for CPF 3

8/4/2015

100

1%

میسان

15030132

Pilot project for Provision of Wireless Network Solution in CPF-1 Area

6/4/2015

100

1%

میسان

15030133

Provision of (EPC) Services of Connection Road & Bridge Between PetroChina and Contractor Area in Field Base

8/4/2015

100

1%

میسان

15030134

تهیه مواد شیمیای تصفیه گل

16/3/2015

1%

واسط

15030135

اجرای عملیات تکمیلی برای مرکز تحقیقات و مطالعات

1/4/2015

125

1%

مثنی

15030136

Provision of Mail Courier Service contract for LME Iraq for 3 years

1/4/2015

1%

بصره

15030137

Announces of Interesting

18/3/2015

1%

بغداد

پست بعدی

مناقصات عراق 2015/03/12

پ مارس 12 , 2015
شناسه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 15030151 The Provision of Supply and Delivery of Electric Motor & Gauges for PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V 22/3/2015 — 1% بغداد 15030152 The Provision of Supply and Delivery of Scaffolding Materials for PETRONAS Carigali Iraq Holding […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق