مناقصات عراق 2015-04-12

شناسه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

15040133

PUMPS SPARES

26/5/2015

1%

بغداد

15040134

Reconstruction of Ramadi east substation 132/33/11KV & Tikrit south substation 132/33/11KV

24/5/2015

410

1%

بغداد

15040135

supply, Installation and operation Unified Communication System

20/5/2015

205

1%

بصره

15040136

تهیه و آموزش سگ های تفتیش/K9 به تعداد 5 عدد

26/4/2015

45

1%

بغداد

15040137

بارگیری و تخلیه علوفه جو

22/4/2015

1%

بغداد

15040138

Drugs

21/4/2015

1%

بغداد

15040139

Mission Health Directorate

27/4/2015

1%

بغداد

15040140

ANTI-CORROSIVE PAINT

30/4/2015

100

1%

میسان

15040141

TOOLS AND DEVICES

15/5/2015

100

1%

بغداد

15040142

RO SKID INSTALLATION FOR 10 DEEP WATER WELLS

4/5/2015

100

1%

میسان

15040143

تهیه , نصب و راه اندازی دستگاه بی حسی موضعی به تعداد 1 عدد

10/5/2015

125

1%

بغداد

15040144

تهیه و راه اندازی دستگاه های جوش دستی

11/5/2015

125

1%

بغداد

15040145

Purchase of Testing and Calibration Tools Power System

7/5/2015

100

1%

میسان

15040146

احداث خیابان های اصلی در مناطق مختلف در شهر الناصریه

21/4/2015

815

1%

ذی قار

15040147

تهیه تجهیزات الکتریکی

22/4/2015

1%

واسط

پست بعدی

مناقصات عراق 2015-04-13

س آوریل 14 , 2015
شناسه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 15040148 چاپ و تهیه 20 کتاب درسی برای دانشگاهی سال 2015/2016 28/4/2015 205 1% بغداد 15040149 Provision of Reservoir Rock and Fluid Analysis Services 3/5/2015 100 1% میسان 15040150 Provision of Pipeline System Maintenance Support 11/5/2015 100 […]

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق