خدمات اینترنتی در عراق

با توجه به افزایش قابل توجه کاربران اینترنت در کشور عراق و انتشار استفاده آن توسط عموم مردم این کشور در آینده نزدیک به سمت اقتصاد الکترونی هدایت خواهد شد. اگرچه اقتصاد الکترونی در حال حاضر بصورت محدودی توسط بخش خصوصی در حال استفاده است، سیستم دولتی بدلیل نیاز به کنترل محدودیت بیشتری دارد. متخصصان معتقدند بدلیل سختی جابجایی و انتقال با وجود مشکلات ترافیکی و امنیتی تعداد شاغلین از راه دور را ظرف چند سال آینده به دوسوم کل نیروی کار برساند.

تاریخ: 12/02/2015

منبع: روزنامه الصباح


 

پست بعدی

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می تواند باعث خودکفایی عراق شود

ی مارس 1 , 2015
برای رسیدن به اهداف مورد نظر طرح های کشاورزی که دولت عراق در سالهای گذشته مطرح نموده و با توجه مرحله ای که کشور عراق در آن است، نیازمند به فعال سازی پروژه های گسترش و توسعه می باشد. تاریخ: 12/02/2015 منبع: روزنامه الصباح ]تحلیل رایزن بازرگانی: عراق در طول […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق