مناقصات عراق 2015/2/7

شناسه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

15030079

ارائه خدمات SEC برای پروژه الاحدب النفتی

19/3/2015

1%

واسط

15030080

بارگیری و تخلیه محصول گندم

18/3/2015

1%

بابل

15030081

PROVISION OF ELECTRICAL AND INSTRUMENTATION MAINTENANCE SERVICES AT GARRAF ASSET OPERATION FACILITIES FOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V

27/4/2015

1%

15030082

احداث واحد های درسی دانشکده داروسازی

2/4/2015

410

1%

15030083

Provision of insurance Services for the West Qurna (Phase 2) Project under Construction All Risk Insurance Master Policy and General Cooperation Agreement for Construction All Risk Insurance

19/4/2015

1%

بصره

15030084

Provision of insurance Services for the West qurna (Phase 2) Project under energy insurance master policy and general cooperation agreement for energy insurance

19/4/2015

1%

بصره

15030085

Provision of Supply, Delivery, installation, Commissioning, Training, Calibration and Maintenance Services of Laboratory Equipment at Garraf Production Laboratory Facilities for PETRONAS Carigali Irag Holding BV

22/3/2015

1%

15030086

طراحی و اجرای پل متقاطق الملاحه

22/3/2015

1,220

1%

قادسیه

15030087

اجرای عملیات آسفالت خیابان الزراعه در منطقه الدور در بخش الدوایه

15/3/2015

45

1%

ذی قار

15030088

Re-bid) Purchase of Manual Valves 10″ and Above for FSF Sustained Production of CPF1 and CPF2 in 2015 (Manufacturers only, No Agents

5/4/2015

100

1%

میسان

15030089

آسفالت جاده الملحان به مسافت 1.55 کیلومتر

26/3/2015

45

1%

مثنی

15030090

آسفالت جاده عبد الامیر محمد خوبرشه در الدویزیه به مسافت 1 کیلومتر

26/3/2015

1%

مثنی

پست بعدی

مناقصات عراق 2015/03/08

د مارس 9 , 2015
شناسه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 15030091 Construction of new feeders 11 k.v from Al-Muafeqyya /2 new station 31/3/2015 125 1% بصره 15030092 Construction of new feeders 11 k.v behind Al-Fayha’a Hospitalfrom Al-Jemhooryya/2 new station 31/3/2015 125 1% بصره 15030093 Construction of new […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق