مناقصات عراق 2015/02/21

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

15020238

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

INSTRUMENTS INJECTION MOULDING MACHINE FOR PLASTIC FACTORY

17/3/2015

205

1%

15020239

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

MOBILE DIESEL ENGINE GROVE CRANE

17/3/2015

205

1%

15020240

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

SPARE PARTS FOR INTERNATIONAL TRUCK -TYPE 7300-5600

17/3/2015

205

1%

15020241

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

TUBES&TUBE BUNDLE

17/3/2015

205

1%

15020242

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

HEAVY EQUIPMENT CATERPILLAR EQUIPMENT

17/3/2015

205

1%

15020243

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

PIPE&FITTING

16/3/2015

205

1%

15020244

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه دستگاه های قطع هیدرولیکی سرد برای لوله های انتقال استراتژی

4/3/2015

205

1%

15020245

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه ولو + پر کننده های فلزی

4/3/2015

205

1%

15020246

خدمات عمومی و حرفه ای

ارائه خدمات غذا و مسکن و تجهیزات زندگی برای کارمندان شرکت حفر العراقیه

8/3/2015

125

1%

15020247

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه دستگاه کپی رنگی نوع کنون IRC 5531

4/3/2015

125

1%

15020248

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه دستگاه کپی سیاه و سفید نوع کنون IR نوع 5251

4/3/2015

125

1%

15020249

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

MEDICAL APPLIANCES

11/3/2015

1%

15020250

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

MEDICAL APPLIANCES

10/3/2015

1%

15020251

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

Medical requirement

5/3/2015

1%

15020252

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

تجهیزات انجماد سلول های مغز استخوان

9/3/2015

1%

15020253

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

Medical requirement

8/3/2015

1%

پست بعدی

مناقصات عراق 2015/02/22

د فوریه 23 , 2015
شناسه گروه مناقصه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 15020253 ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی INSTRUMENT & METERS FLOW GASEPACKING CYLINDER 16/3/2015 — 1% بغداد 15020254 صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETIC ACID, TETRA […]

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق