مناقصات عراق 2014-12-14

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

14120159

خدمات عمومی و حرفه ای

اجرای خدمات قانونی شرکت بین المللی بانشیفت

25/12/2014

1%

14120160

عمران و راه سازی

تهیه قطعات بتنی پیش ساخته برای سقف ها

28/12/2014

85

1%

بغداد

14120161

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه قطعات یدکی الکتریکی برای توسعه ایستگاه تصفیه المساه SWP و ایستگاه جداسازی گاز

14/1/2015

100

1%

میسان

14120162

خدمات عمومی و حرفه ای

ارائه خدمات مشاوره ای برای اداره پروژ PWC مخصوص توسعه ایستگاه برق

15/1/2015

100

1%

میسان

14120163

خدمات عمومی و حرفه ای

Provision of EPCC of Field Surface Facilities (FSF) Project for CPF3 and Production Sustained of CPF1 & CPF2 in 2016

14/1/2015

500

1%

میسان

14120164

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه قطعات یدکی مکانیکی ضروری برای پمپ های سانتریفوژ ایستگاه جداسازی گازی دوم

14/1/2015

85

1%

میسان

14120165

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه قطعات یدکی برای کمپرسور های هوا برای ایستگاه جداسازی گاز دوم

14/1/2015

85

1%

میسان

14120166

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

purchase of Spares for Gas detectors CPF-1 & CPF-2 & FSF

15/1/2015

85

1%

میسان

14120167

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

purchase of Multiphase Flow Measurement Skid for FSF (For Manufacturers Only

15/1/2015

85

1%

میسان

14120168

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

Purchase of Thirteen Mobile Guard Rooms

6/1/2015

85

1%

میسان

14120169

خدمات عمومی و حرفه ای

Provision of Security Technical Consultabcy Services

12/1/2015

85

1%

میسان

14120170

خدمات عمومی و حرفه ای

Provision of Maintenance and Minor Construction Support Services for Production Facilities year 2015, 2016 and 2017

5/1/2015

85

1%

میسان

14120171

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه قطعات یدکی الکتریکی برای مخازن اضافه منطقه و سیستم های آبی آتش نشانی

12/1/2015

85

1%

میسان

14120172

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Purchase of Mechanical Consumables and Spares for HPS Export Pumps, Lube Oil Units and Additional Tank Fire Pumps

12/1/2015

85

1%

میسان

14120173

عمران و راه سازی

آسفالت خیابان های داخلی روستای قرة تبه در بخش بایجی

28/12/2014

50

1%

تامیم

پست بعدی

راهنمای اتاق بازرگانی کربلا

ج دسامبر 19 , 2014
برای دانلود راهنمای اتاق بازرگانی کربلا کلیک کنید اتاقهای بازرگانی عراق، فعالیتها و لیست اعضای خود را هر چند سال یکبار به صورت کتاب به چاپ میرسانند، تا علاوه بر اطلاع رسانی فعالیتهای خود، اعضای خود را به سایر اتاقها و کشورها معرفی نمایند

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق