راهنمای صدور ضمانت نامه پوشش اعتبار خریدار توسط صندوق ضمانت صادرات

بمنظور فراهم آوردن امكان خريد كالا و خدمات ايراني بصورت اعتباري براي خريداران خارجي، بانكهاي داخلي ممكن است در قالب خطوط اعتباري اقدام به اعطاي اعتبار به خريداران خارجي نمايند. بعبارت ديگر، در چارچوب اين طرح، صادركننده ايراني وجه اعتبار اسنادي مدت داري كه از سوي خريدار خارجي به نفع وي گشايش شده را به محض ارائه مدارك حمل به بانك اعتبار دهنده داخلي دريافت نموده و در نتيجه ريسك عدم بازپرداخت اعتبار را به اعتبار دهنده منتقل مي نمايد و بدين ترتيب به خريدار خارجي فرصت كافي جهت پرداخت وجه كالا يا خدمات صادره داده مي شود. بمنظور تضمين بازپرداخت بموقع اعتبار اعطايي به خريدار / بانك خارجي، اعتبار دهنده / بانك ايراني ممكن است درخواست وثايقي را بنمايد كه تهيه و ارائه آن براي خريدار/بانك خارجي امكان پذير نباشد. در چنين مواردي ضمانتنامه خط اعتبار خريدار اين صندوق ميتواند جايگزين مناسبي براي وثيقه درخواستي اعتبار دهنده باشد. بعبارت ديگر ،اين ضمانتنامه كه به نفع اعتبار دهنده / بانك ايراني صادر ميگردد، وي را در مقابل ريسك عدم بازپرداخت بموقع تسهيلات از سوي مديون (خريدار/ بانك خارجي ) پوشش مي دهد. بدين ترتيب در صورت عدم بازپرداخت بموقع تسهيلات دريافتي، اين صندوق نسبت به پرداخت خسارت وارده به اعتبار دهنده  اقدام خواهد نمود. قبل از صدور اين ضمانتنامه ، اعتبار خريدار/ بانك خارجي  ( اعتبار گيرنده ) مورد ارزيابي قرار گرفته و براساس نتايج بدست آمده از اعتبار سنجي  وثايق مورد نظر ( كه اغلب بصورت ضمانتنامه دولتي است ) از وي اخذ مي گردد.

 
 

مدارك لازم:

1-   اعلام شرايط تأمين مالي از سوي بانك عامل جهت اخذ نرخ حق بيمه كه اهم شرايط آن عبارتند از:

·       ماهيت ضامن خريدار

·       مبلغ قرارداد

·       طول دوره برداشت از تسهيلات

·       طول دوره تنفس و بازپرداخت

·       ضمانت نامه بازپرداخت

2-   تصوير قرارداد تأمين مالي

3-   تصوير قرارداد تجاري

4-   تصوير ضمانت نامه بازپرداخت ضامن

 
 

مدت زمان انجام كار:

ظرف مدت سه هفته پس از دريافت مدارك لازم.

پست بعدی

مراحل صدور بيمه نامه خريد دين اسناد صادراتي توسط صندوق ضمانت صادرات ایران

ش ژانویه 24 , 2015
اين بيمه نامه به منظور پوشش ريسك عدم بازپرداخت وجه اسناد صادارتي كه جهت خريد دين توسط صادر كننده ايراني به بانكهاي عامل كشور ارايه مي شود صادر مي گردد و بر اساس آن در صورت عدم پرداخت وجه اسناد از سوي خريدار/بانك خارجي، خسارت وارده به بانك خريدار دين […]

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق