رضازاده

پست بعدی

آمار صادرات ایران به عراق طی یازده ماهه 1392

ش مارس 1 , 2014
تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 7,507,103,413 13,497,787,038,721 543,930,604 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 774,765,502 4,125,973,827,464 165,802,667 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 167,312,912 3,691,108,840,482 148,664,141 69089040 […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق