پست بعدی

مناقصات 2013/09/25

د سپتامبر 30 , 2013
شناسه گروه مناقصه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 13090805 عمران و راه سازی ساخت مدرسه نمونه 18 کلاسه 3 طبقه در منطقه الجمعه 14/10/2013 125 1% بصره 13090806 عمران و راه سازی ساخت 2مدرسه نمونه 18 کلاسه 3 طبقه ام قصر 14/10/2013 125 […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق