ثبت شرکت ها حقوق ثبت بنگاههای بازرگانی

2

 

 

وزیر
بازرگانی

جمهوری
عراق

وزارت
بازرگانی

راهنمای
وزارتی
شماره 196 تاریخ 15/03/2004

 

بخش اول: مقدمه

حقوق
ثبت
بنگاههای
بازرگانی

1 ـ با
استناد
به
دستور
حکومت
مؤقت
ائتلاف
مبنی
بر
اجرای
دستور
العمل
شماره ( 64 ) مؤرخ 13/03/2004 در
مفاد
قانون
شماره ( 21 ) ثبت
شرکتها
صادره
در
سال 1997 میلادی
بعمل
آمد،
که
بر
اساس
آن
دستور
آن حکومت
در
راستای
اجرای
ماده ( 39 ) مبنی
بر
ایجاد
برابری
ومساوات
در
رفتار
با
سرمایه
گذاران
محلی
وخارجی در
بیشتر
اقدامات
صورت
گرفته
بطوریکه
هیچیکدام
از
آنها
از
حقوق
قانونی
خود
برای
ثبت
وتشکیل
شرکت
یا نمایندگی
بازرگانی
در
عراق
محروم
نشوند،
به
منظور
تحقق
اهداف
مزبور
این
راهنمای
وزارتی
صادر
می
گردد

2 ـ این
تعلیمات
ما
مفاد
قانون
جدید
شرکتها
هماهنگی
دارد
وهرگونه
تعلیمات
مغایر
با
راهنمای
وزارتی
باطل
واز
درجه اعتبار
ساقط
می
باشد

 

بخش دوم: شخصیت
های
مشمول
راهنمای
وزارتی

تمامی
شخصیت
های
حقیقی
وحقوقی
که
بموجب
مفاد
قانون ( 21 ) سال 1997 اقدام
به
تأسیس
شرکتهای
عراقی
خاص
یا مختلط
نمایند
مشمول
این
قانون
وسایر
اصلاحات
بعدی
آن
می
شوند

 

بخش سوم: تقاضا
ومقررات
ثبت

1 ـ متقاضیانی
که
تمایل
به
تأسیس
شرکت
در
عراق
می
باشند
باید
طبق
مفاد
قانون
شرکتها
دو
نسخه
از
فرم مخصوص
ثبت
شرکت
که
در
اداره
ثبت
شرکتها
موجود
می
باشد
تکمیل
نمایند(نسخه
ای
در
آن
اداره
بایگانی می
شود
ونسخه
دوم
به
متقاضی
مسترد
می
گردد)

سایر
مدارك
مورد
نیاز
اداره
ثبت
شرکتها
برای
ثبت
شرکت
عبارتند
از:

الف: نام
شرکت

ب: موضوع
فعالیت
بازرگانی

ج: نشانی
دفتر
شرکت
در
عراق
همراه
با
شماره
تلفن
وفاکس
وایمیل
دفتر
در
عراق

د: نوع
شرکت:
سهامی،
با
مسئولیت
محدود،
تضامنی،
انفرادی،
ساده

هـ: مالکیت
شرکت:
کاملاً
عراقی
است،
بخشی
از
آن
متعلق
به
کشورهای
خارجی
است

و: پاسخ
دادن
آری
یا
خیر
به
سؤالاتی
که
در
ارتباط
با
نوع
کار
وفعالیت
شرکت
در
عراق
مانند:

ـ خرید
املاك
یا استخراج
منابع
طبیعی
واجرای
طرحهای
زیر
بنایی ·

ـ خرید
وفروشکالا
بطور
عمده
وخرده ·

ـ نمایندگی
بازرگانی
شرکت
خارجی ·

ز: نام
ونشانی
دفتر
نمایندگی
بازرگانی
شرکت
خارجی
در
عراق
همراه
با
شماره
تلفن
و فاکس
وایمیل
دفتر
در
عراق همچنین
مدارك
نیز
باید
پیوست
اطلاعات
درخواستی
متقاضیان
گردد
مانند:
نمایندگان
ودارندگان
امضای
مجاز
از سوی
شرکت
همچنین
مشخصات
اعضای
هیأت
مدیره
شرکت
یا
نمایندگان
قانونی
آنها
وفرد
تعیین
شده
از
سوی
رئیس هیأت
مدیره
برای
ثبت
شرکت
در
عراق.

ح: اقرار
متقاضیان
تأسیس
شرکت
مبنی
بر
صحت
اطلاعات
مندرج
در
فرم
ویژه
هنگام
ثبت
شرکت

3 ـ مدارك
ذیل
هنگام
ارائه
تقاضا
نیاز
می
باشد:

اولاً: اساسنامه
شرکت
امضا
شده
از
سوی
هیأت
مؤسسیا
نمایندگان
قانونی
آنها
طبق
مواد (3) و 13 ) ) و(14 ) و (39( قانون شرکتها
شماره (21) سال 1997 وسایر
اصلاحات
به عمل
آمده

ثانیاُ: گواهی
بانک
مبنی
بر
پرداخت
سرمایه
شرکت
وهزینه
های
مربوط
به
ثبت
شرکت
که
این
هزینه
ها
شامل
مبالغ ذیل
می
باشد:

الف: مبلغ 2000000 دینار
به
عنوان
حد
اقل
سرمایه
اولیه
شرکت
سهامی

ب: مبلغ 1000000 دینار
به
عنوان
حد
اقل
سرمایه
اولیه
شرکت
با
مسئولیت
محدود

ج: مبلغ 50000 دینار
به
عنوان
حد
اقل
سرمایه
اولیه
سایر
شرکتها

ثالثاُ: در
صورتیکه
شرکت
مورد
نظر
در
صدد
پذیره
نویسی
برای
تکمیل
سرمایه
خود
باشد
باید
اعلامیه
پذیره
نویسی که
به
امضای
هیأت
مؤسس
رسیده
باشد
ارائه
دهد

رابعا: در
صورتیکه
فعالیت
شرکت
مورد
نظر
فروشندگی
کالا (عمده
وخرده) در
عراق
باشد،
باید
مبلغ 100000 دلار آمریکا
به
حساب
بانکی
وزارت
بازرگانی
که
متعاقباً
اعلام
می
شود
واریز
نماید

خامساُ: اگر
چنانچه
متقاضیان
درخواست
گشایش
شعبه
یا
دفتر
نمایندگی
شرکتهای
خارجی
باشند
باید
سند
نمایندگی قانونی
در
رابطه
با
شرایط
افتتاح
نمایندگی
شرکتهای
خارجی
همراه
با
سایر
مدارك
مورد
نیاز
را
به
اداره
ثبت
شرکتها ارائه
نمایند

سادساُ: اتباع
خارجی
باید
اصل
گذرنامه
معتبر
واتباع
عراقی
باید
اصل
شناسنامه
وکارت
ملی
خود
را
ارائه
دهند
با رعایت
موارد
مندرج
در
ماده ( 2) بند (ز)
بخش
(ب)
فوق

4 ـ اگر
چنانچه
اسناد
ومدارك
مورد
نیاز
برای
ثبت
شعبه
یا
دفاتر
نمایندگی
بازرگانی
شرکتهای
خارجی
به
زبان
عربی یا
انگلیسی
نباشد
باید
توسط
مترجم
رسمی
دادگستری
به
زبان
عربی
ترجمه
وتأیید
شود

5 ـ پس
از
تکمیل
وارائه
مدارك
مربوط
به
ثبت
شرکت
پیگیریهای
ذیل
باید
توسط
متقاضیان
دنبال
شود:

ـ کسب
اطمینان
از
تکمیل
وکامل
بودن
مدارك
ارائه
شده ·

ـ مدارك
ناقص را
متعاقباً
تکمیل
نماید ·

ـ دریافت
رسید
کتبی
هنگام
تحویل
مدارك
از
مرجع
ثبت
مبنی
بر
ارائه
مدارك ·

ـ مدارك
کامل
از
تاریخ
دریافت
آنها
در
دفاتر
اداره
ثبت
شرکتها
ثبت
می
گردد ·

ـ تقاضانامه
شماره
گذاری
مؤقت
می
شود ·

6 ـ مرجع
ثبت
کننده
باید
نظر
موافق
یا
مخالف
خود
را
نسبت
به
تقاضانامه
ها
ظرف
مدت 10 روز
از
تاریخ
دریافت اعلام
نماید،
مرجع
ثبت
کننده
فقط
تقاضاهایی
که
با
دستور
العمل
وزارتی
مغایرت
داشته
باشد
را
رد
می
نماید

7 ـ مرجع
ثبت
کننده
در
صورت
موافقت
با
تقاضانامه
ها
برای
نمایندگان
شرکتهای
خارجی
پروانه
بازرگانی
با
قید
نام ونشانی
شرکت
ومهر
وامضای
اداره
ثبت
شرکتها
صادر
می
نماید

8 ـ بنگاه
بازرگانی
از
تاریخ
ثبت
وصدور
پروانه
بازرگانی
از
یک
شخصیت
حقوقی
وقانونی
برخوردار
وتابع
قوانین ومقررات
دستگاه
قضایی
عراق
می
گردد

9 ـ
مرجع
ثبت
کننده
نسخه
ای
از
نام
دفاتر
نمایندگی
بازرگانی
شرکتهای
خارجی
به
ثبت
رسیده
را
در
روزنامه
رسمی منتشر
می
نماید

10 ـ مرجع
ثبت
کننده
نسخه
ای
از
نام
دفاتر
بازرگانی
به
ثبت
رسیده
را
با
کد
ویژه
به
وزارتخانه
های
دارایی (اداره مالیات)
و برنامه
ریزی
وکار
وامور
اجتماعی
وسایر
مراجع
ذیصلاح
دولتی
ارسال
می
دارد

11 ـ مرجع
ثبت
کننده
چکیده
ای
از
رزومه
شرکت
ثبت
شده
ونوع
فعالیت
آنرا
در
سایت
انترنتی
وزارت
بازرگانی
ارسال می
دارد
تا
عموم
مردم
از
طریق
این
شبکه
در
جریان
نام
وفعالیت
شرکت
جدید
التأسیس
قرار
گیرند

 

بخش چهارم:هزینه
های
دریافتی

1 ـ هزینه
های
ثبت
دفاتر
نمایندگی 200 دینار
یا
معدل
آن
به
ارز
خارجی
بالغ
می
گردد
که
هزیه
های
مزبور
به
شکل ذیل
پرداخت
می
گردد:

الف: نیمه
اول
مبلغ
مزبور
هنگام
تقدیم
تقاضا

ب: نیمه
دوم
مبلغ
مزبور
هنگام
صدور
پروانه
دائم
بازرگانی
از
سوی
اداره
ثبت
شرکتها

ج: در
صورت
رد
تقاضا
به
هر
دلیل
نیمه
اول
مبلغ
مسترد
نمی
گردد
اما
نیمی
از
هزینه
های
اعلام
شده
در
بخش چهارم
ماده ( 1) بند (الف)
مسترد
می
گردد

2 ـ مرجع
ثبت
شرکتها
پس
از
دریافت
هزینه
ها
یک
رسید
کتبی
برای
واریز
کننده
وجه
یا
نماینده
وی
به
عنوان
سند دریافت
مبلغ
هزینه
ها
صادر
می
نماید

3 ـ مرجع
ثبت
اقدام
به
تهیه
دفاتری
جهت
ثبت
دقیق
ومنظم
هزینه
های
دریافتی
می
نماید

 

بخش پنجم: اعتراض به
رد
تقاضای
ثبت
نمایندگی
شرکت

در
صورت
رد
تقاضای
ثبت
دفاتر
نمایندگی
بازرگانی
شرکتهای
خارجی
توسط
مرجع
ثبت
کننده،
نمایندگان
قانونی
آنها می
توانند
مراتب
اعتراض خود
را
به
دفتر
وزیر
بازرگانی
ظرف
مدت 30 روز
از
تاریخ
دریافت
رد
تقاضا
ارائه
نمایند
که
وزیر بازرگانی
ظرف 30 روز
از
تاریخ
دریافت
اعتراض
نامه
پاسخ
خود
را
اعلام
می
نماید،
در
صورت
رد
تقاضای
نمایندگان قانونی
شرکتهای
خارجی
از
سوی
وزیر،
آنها
می
توانند
مراتب
اعتراض
خود
را
ظرف 30 از
تاریخ
دریافت
نامه
وزیر به
دادگاههای
صالحه
شکایت
نمایند
که
در
آن
صورت
رأی
دادگاه
به
عنوان
نظر
نهایی
وقطعی
به
شمار
می
رود

 

بخش ششم: به
روز
کردن
اطلاعات
ارائه
شده

اطلاعات
ارائه
شده
به
مرجع
ثبت
شرکتها
هنگام
تحویل
اسناد
ومدارك
برای
ثبت
دفاتر
نمایندگی
شرکتهای
خارجی
باید صحیح
وکامل
باشد
وهرگونه
اصلاح
یا
تغییر
در
اطلاعات
ارائه
شده
باید
حداقل
قبل
از 31 دسامبر( 10دی
ماه)
به
اداره ثبت
شرکتهای
عراق
گزارش
گردد،
نمایندگان
بازرگانی
شرکتهای
خارجی
مسئولیت
صحت
اطلاعات
ارائه
شده
را
برعهده می
گیرند

 

بخش هفتم:اجرای
مفاد
دستور
العمل

1 ـ
دستور
العمل
وزارتی
از
تاریخ
انتشار
آن
در
روزنامه
رسمی
واز
تاریخ
امضای
آن
قابل
اجرا
است

2 ـ مرجع
ثبت
شرکتها
باید
از
انتشار
دستور
العمل
وزارتی
در
حد
اقل 5 روزنامه
رسمی
وکثیر
الانتشار
کشور اطمینان
حاصل
نماید

2 دیدگاه برای “ثبت شرکت ها حقوق ثبت بنگاههای بازرگانی

 1. با سلام
  ایا مبلغ 100000 دلار امریکا برای ثبت شرکت در اربیل هنوز به قوت خود باقی است
  ایا قوانین ثبت شرکت عوض شده است ؟
  امتیازات برای سرمایه گذار چگونه است ؟
  همه تاریخ ها مربوط به سال 2004 بود ایا الان هم همه قوانین به این صورت است ؟
  با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

صادرات سیمان ایران به عراق از سر گرفته شد

پ جولای 11 , 2013
  صافدل در گفت‌وگو با ایسنا: صادرات سیمان ایران به عراق از سر گرفته شد   رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه در حال حاضر صادرات سیمان ایران به عراق با مشکلی مواجه نیست، گفت: هیات دولت عراق تصویب کرد که بازار سیمان این کشور کماکان در اختیار […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق