شرکتهای نفتی عراق

Company Name

Link

Logo

Petroleum Research & Development Center (PRDC)

http://prdc.gov.iq/

 

BAIJI OIL TRAINING INSTITUTE (BaiOTI)

http://www.otibaiji.oil.gov.iq

BASRAH OIL TRAINING INSTITUTE (BasOIT)

http://bsroti.oil.gov.iq

KARKUK OIL TRAINING INSTITUTE (KOTI)

http://www.kirkukoti.net

BAGHDAD OIL TRAINING INSTITUTE (BOTI)

http://www.boti.oil.gov.iq

HEAVY ENGINEERING EQUPMENTS (HEESCO)

http://www.heesco.oil.gov.iq

SOUTH REFINERIES COMPANY (SRC)

http://www.src.gov.iq

MIDLAND REFINERIES COMPANY (MRC)

http://www.dauramrc.com

NORTH REFINERIES COMPANY (NRC)

http://www.nrc.oil.gov.iq

GAS FILLING COMPANY (GFC)

http://gfc.oil.gov.iq/

SOUTH GAS COMPANY (SGC)

http://www.sgciraq.com

NORTH GAS COMPANY (NGC)

http://ngc.oil.gov.iq/

MISSAN OIL COMPANY (MOC)

http://www.moc.oil.gov.iq

SOUTH OIL COMPANY (SOC)

http://www.soc.gov.iq

MIDLAND OIL COMPANY (MDOC)

http://mdoc.oil.gov.iq

NORTH OIL COMPANY (NOC)

http://www.noc.oil.gov.iq

IRAQI DRILLING COMPANY (IDC)

http://idc.gov.iq

OIL PRODUCTS DISTRBUTION COMPANY (OPDC)

http://opdc.oil.gov.iq/

STATE ORGINIZATION FOR MAKITING OF OIL (SOMO)

http://www.somooil.gov.iq

OIL PIPELINES COMPANY (OPC)

http://opc.oil.gov.iq

IRAQI OIL TANKER COMPANY (IOTC)

http://www.iotc-basra.com

OIL EXPLORATION COMPANY (OEC)

http://oec.oil.gov.iq

STATE COMPANY OF OIL PROJECT (SCOP)

http://www.scop.gov.iq

 

 

سایت اعلام مناقصات نفتی عراق

http://www.oil.gov.iq/moo/tenders.php?lang=en&page_name=tenders

 


 

پست بعدی

ثبت شرکت ها حقوق ثبت بنگاههای بازرگانی

چ جولای 10 , 2013
    وزیر بازرگانی جمهوری عراق وزارت بازرگانی راهنمای وزارتی شماره 196 تاریخ 15/03/2004   بخش اول: مقدمه حقوق ثبت بنگاههای بازرگانی 1 ـ با استناد به دستور حکومت مؤقت ائتلاف مبنی بر اجرای دستور العمل شماره ( 64 ) مؤرخ 13/03/2004 در مفاد قانون شماره ( 21 ) ثبت […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق