پست بعدی

استاندار : اصفهان نیازمند حمایت رایزنان اقتصادی ایران در کشورهای مختلف است

س نوامبر 17 , 2015
۱۳۹۴/۸/۱۲ سه شنبه استاندار : اصفهان نیازمند حمایت رایزنان اقتصادی ایران در کشورهای مختلف است زرگرپور گفت: اصفهان نیازمند حمایت رایزنان اقتصادی ایران در کشورهای مختلف است زیرا ارتقای ارتباطات بین المللی، سرمایه گذاری و گردشگری اولویت توسعه استان است و باید این ارتباطات به صورت برنامه ریزی شده برقرار […]

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق