تحويل 95.5 میلیون دلار از بودجه سرمايه گذاری بصره به بخش خدماتی در این استان

مجلس بصره در جلسه ای خبر از تخصیص 95.5 میلیون دلار از بودجه سرمایه گذاری به بخش خدماتی از محل پترودلار داد.

از این مبلغ 57.5 میلیون دلار برای نظافت شهر بصره و 25 میلیون دلارد را برای شهرستانها و 13 میلیون دلار را برای شهرداری بصره تخصیص داده شد.

تحلیل رایزن بازرگانی:

پترودلار درصدی از پول نفت آن استان است که برای بهسازی استان تخصیص داده میشود. با وجودی که مسئولین بصره تعامل مثبتی با ایران دارند و استان خوزستان نیز با فاصله 30 کیلومتری با مرکز این استان بهترین موقعیت را برای برطرف کردن نیازهای آن دارد و همزبان هم هستند ولیکن آنچنان که باید سهم خود را از این بازار دریافت نکرده اند.

پیشنهاد میگردد در استقرار دستیار رایزن بازرگانی در استان بصره جهت رصد کردن فرصتها و ایجاد ارتباط استان بصره با تولیدکنندگان و شرکتهای خدمات فنی و مهندسی کشورمان تسریع گردد.

پست بعدی

عدم موافقت بانك جهانی با اعطاي وام به عراق

د اکتبر 19 , 2015
خانم ماجده التميمي عضو كميسيون مالي گفت : بانک جهانی با اعطای وام 6 ملیاردی به عراق برای پوشش کسری بودجه مخالفت کردند، این در حالیست که بودجه در پانزدهم این ماه به مجلس ارائه خواهد شد. هوشيار زيباري به قصد پوشش کسری بودجه به چند کشور سفر کرده بود […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق