صادرات ایران به عراق طی 5 ماهه اول سال 94

تعرفه

شرح تعرفه

وزن(کیلوگرم)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

25232900

سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي

2,254,799,202

3,220,166,108,022

112,054,091

69089000

كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك

485,450,875

3,081,843,937,826

107,721,783

84796010

کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب

26,655,784

2,289,127,119,428

79,922,960

38159090

مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر

3,589,000

2,280,457,425,680

79,272,346

04031090

ماست

73,970,509

2,114,446,589,422

73,237,311

04069000

سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد

19,326,130

1,893,418,030,618

65,564,173

08071100

هندوا نه , تازه

256,833,400

1,681,989,638,009

58,390,065

20029010

رب گوجه فرنگي

31,469,021

1,663,991,163,664

57,553,953

39249000

لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي ا ز موا د پلاستيکي

19,732,622

1,607,447,390,861

55,510,999

21050000

بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice

25,191,905

1,554,405,719,344

54,091,099

98870316

منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني

5,649,793

1,313,509,940,335

45,352,881

07020000

گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده

139,765,509

1,281,767,962,136

44,887,670

72142000

ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه

73,367,616

1,270,948,088,261

44,058,530

29029000

ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن

31,830,158

966,908,825,823

33,794,471

04039090

دوغ, شير وخامه بسته بندي شده

56,724,497

972,072,394,989

33,621,096

27111390

بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر

50,388,890

941,406,227,147

32,989,587

19053100

بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند

16,859,278

886,012,193,563

30,742,962

03028900

ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285

7,867,071

862,825,059,259

30,649,491

87089921

اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي

3,823,308

803,338,521,375

27,765,786

07031000

پيازوموسير

72,965,394

789,478,611,056

27,336,635

34029010

پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم

41,507,693

780,275,911,856

26,930,461

72163200

پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.

39,226,906

769,375,267,367

26,635,913

02071200

گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده

13,215,385

756,634,585,451

26,420,724

69089020

کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده

119,814,235

767,750,392,806

25,997,612

39232990

ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910

8,753,606

741,763,254,086

25,625,436

73089090

ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد .

11,216,234

680,432,200,930

23,797,377

39219099

ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور

7,811,171

676,342,752,345

23,359,814

08025100

ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك

2,511,343

661,006,730,489

22,955,745

31021000

ک اوره حتي به صورت محلول در آب

71,044,718

652,414,062,642

22,580,332

27111290

پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر

33,654,581

631,771,587,261

22,084,217

04072010

ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه

18,026,050

623,812,310,735

21,747,553

84796090

سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010

6,356,562

620,292,264,514

21,650,760

27101290

ساير روغنهاي سبک وفرآورده ها بجز بنزين

29,584,405

592,759,274,059

20,232,859

  

جمع اقلام عمده

4,058,982,850

40,430,191,541,358

1,404,536,691

  

سایر اقلام

2,132,705,400

30,560,492,875,904

1,058,961,830

  

جمع کل

6,191,688,250

70,990,684,417,262

2,463,498,521

 

بیش از 80درصد صادرات ایران به 7 کشور چين، عراق، امارات متحده عربي، هند، افغانستان، ترکيه و تركمنستان است که به ترتیب 23 ، 18.5، 16.5، 8.4، 7.5، 4.4، 2.4 درصد از کالاهای ایران را وارد میکنند. در 5 ماه گذشته چین با 3 میلیارد دلار و عراق با حدود 2.5 میلیارد دلار صادرات بزرگترین شرکای صادراتی ایران هستند.

ارزش وزنی کل صادرات ایران در این دوره 436 دلار بوده و ارزش وزنی صادرات به عراق 398 دلار برای هر تن بوده، در میان 10 کشور اول هدف صادراتی افغانستان با فروش هر تن 660 دلار رتبه اول را داراست.

پست بعدی

افتتاح شعبه اسنوا در بغداد

د سپتامبر 7 , 2015

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق