مناقصات عراق 2015-04-29

شناسه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

15040361

Supply of FSF and Power Plant Spare Parts

14/5/2015

1%

15040362

Supply of Magnatic Contactor

19/5/2015

85

1%

بغداد

15040363

Supply of Over Load Amp

19/5/2015

85

1%

بغداد

15040364

Supply of Tube & Tube Bundle

16/6/2015

205

1%

بغداد

15040365

DIVERTER SYSTEM COMPLETE WITH ALL ACC

7/5/2015

285

1%

بغداد

15040366

SUPPLY OF GENERATORS QTY/4

19/5/2015

285

1%

بغداد

15040367

THE AVAILABILITY OF FUEL OIL 100000 ONE HUNDRED THOUSAND MT. JUNE/2015

20/5/2015

1%

بصره

15040368

تهیه دماسنج و لوله های تهیه آب برای واحد های آلمانی

26/5/2015

85

1%

بغداد

15040369

Supplying 4 Items Chemical Raw Materials

20/5/2015

285

1%

صلاح الدین

15040370

Supplying commission tools and Testing Device for Nassiriyah Thermal power station

18/5/2015

125

1%

ذی قار

15040371

فرصت سرمایه گذاری برای مشارکت در بخش صنعتی

3/6/2015

85

1%

بغداد

15040372

Provision of FEED Services for the Tuba-Fao Oil Export Pipelines Project, Republic of Iraq

11/5/2015

1%

بصره

پست بعدی

مناقصات عراق 2015-04-28

پ آوریل 30 , 2015
شناسه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 15040345 Rental Akshak to Stations 8/5/2015 85 1% — 15040346 Operation of Electronic Footprint Staff Time 14/5/2015 85 1% بصره 15040347 Renting of Cafeteria 23/5/2015 45 1% — 15040348 INVESTMENT OPPORTUNITY TO BUILD ,OWN AND OPERATE THREE […]

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق