مناقصات عراق 2015-04-06

شناسه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

15040060

بازسازی مجاری فاضلاب برای ایسگاه برق حرارتی الناصریه

3/5/2015

1%

ذی قار

15040061

Supplying commission tools and Testing Device for Nassiriyah Thermal power station

18/5/2015

125

1%

ذی قار

15040062

بارگیری و تخلیه غلات در سیلو الرصافه

13/4/2015

410

1%

15040063

بارگیری و تخلیه غلات در سیلو بنی سعد

14/4/2015

410

1%

15040064

Design of web-based human rights violation complaint database and secure document management system, and provision of training, for the Iraq High Commission for Human Rights

30/4/2015

1%

15040065

DGS LABOUR SERVICE

20/4/2015

100

1%

میسان

15040066

فرصت سرمایه گذاری برای ساختمان هتل در مکان استخر دانشگاه

5/5/2015

1%

بصره

15040067

فرصت سرمایه گذاری و مشارکت با شرکای عراقی و جهانی و عربی

4/5/2015

1%

انبار

15040068

فرصت سرمایه گذاری برای مشارکت در بخش صنعتی

3/6/2015

85

1%

بغداد

15040069

اجرای عملیات تکمیلی برای پروژه بهبود و گسترش بخش های مسکونی همراه برق و گسترش شبکه های روستایی

14/4/2015

125

1%

ذی قار

15040070

تهیه تجهزات کشف و کیسه های اشعه ایکس

3/5/2015

125

1%

بغداد

15040071

تهیه وسایل نقلیه مجهز

5/5/2015

1%

بصره

15040072

نصب و بازسازی ایستگاه های انرژی الکتریکی

29/4/2015

85

1%

بغداد

15040073

Provision of FEED Services for the Tuba-Fao Oil Export Pipelines Project, Republic of Iraq

11/5/2015

1%

بصره

15040074

Provision of Charter Flight Services

6/5/2015

100

1%

میسان

15040075

گسترش سیستم های گرمایشی حرارتی در الاحدب النفتی

15/4/2015

1%

واسط

15040076

اجرای ایستگاه پمپاژ اولیه برای الاحدب النفتی

14/4/2015

1%

واسط

15040077

انتقال سیمان در چاه های نفتی میناءبه محل الاحدب النفتی در شهر کوت

15/4/2015

1%

واسط

پست بعدی

بازسازی راهها و پلهای آسیب دیده بصره

چ آوریل 8 , 2015
مدیریت بنادر عراق در بصره بازسازی راهها و پلهای آسیب دیده را که بخاطر عبور ماشین های سنگین صدمه دیده، مورد بررسی قرار می دهد. عمران راضی مدیرکل بنادر عنوان کرد که قرار است تونلی زمینی جاده ام قصر را به بندر فاو متصل نماید. وزارت مسکن و شهرسازی در […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق