مناقصات عراق 2015/01/25

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

15010280

عمران و راه سازی

بازسازی برج های نگهبانی امنیتی در امتداد حصار های امنیتی ایستگاه برق حرارتی الناصریه

25/2/2015

1%

15010281

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Supplying Air Compressors and Air dryer Nassiriyah Thermal power station

2/3/2015

205

1%

بغداد

15010282

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Supplying Valves for Closed Cycle of Nassiriyah Thermal power station

1/3/2015

1%

15010283

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه سطل شیر 2 کیلوگرمی همراه با درب ، ظرف شیر با ظرفیت 400 کیلوگرم بدون درب، ظرف شیر 200 کیلو گرمی بدون درب و ظرف شیر 750 گرمی بدون درب

22/2/2015

45

1%

بغداد

15010284

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

PDC PROPYLENE DICHLORIDE

23/2/2015

1%

بغداد

15010285

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

PRESS FILTER PAPER FIRST HEATING PLATE 2200 X 1050 (22

23/2/2015

1%

بغداد

15010286

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

DRY CHEMICAL POWDER (MONNEX

23/2/2015

1%

بغداد

15010287

صنایع شیمیایی، نساجی، پلیمری، چوب، شیشه و کاغذ

PERCHLOROETHYLENE

23/2/2015

1%

بغداد

15010288

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

23/2/2015

1%

بغداد

15010289

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

23/2/2015

1%

بغداد

15010290

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

Power system , ENT (macrobraidar

17/2/2015

1%

بغداد

15010291

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

Laboratory appliances

17/2/2015

1%

بغداد

15010292

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

تهیه دستگاه اندازه گیری اوره رادیو اکتیوWIQ – 561 1/2u

24/2/2015

85

1%

بصره

15010293

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Spare parts for cooling tower fan blades K-711A ~ I

24/2/2015

85

1%

بصره

15010294

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

RESIN IMAC A20-R

24/2/2015

85

1%

بصره

15010295

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

expansion turbine cn-k-903

24/2/2015

85

1%

بصره

15010296

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

ELECTRIC MOTORS

24/2/2015

85

1%

بصره

15010297

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

Thermal mass flow measurement

24/2/2015

85

1%

بصره

15010298

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

FLOW METERS

24/2/2015

85

1%

بصره

15010299

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

IRAQ INTERNET SERVICE

15/2/2015

100

1%

میسان

15010300

خدمات عمومی و حرفه ای

Anti-corrosive Painting for DGSs

16/2/2015

100

1%

میسان

15010301

خدمات عمومی و حرفه ای

PROVISION OF SUPPLY, DELIVERY, COMMISSIONING AND TESTING OF A SKID MOUNTED SAND PUMP COMPLETE WITH POWER PACK AND HOSES FOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V

15/2/2015

1%

15010302

خدمات عمومی و حرفه ای

PROVISION OF PRICE AGREEMENT FOR SUPPLY, DELIVERY OF SUB BASE MATERIALS FOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V

14/2/2015

1%

15010303

خدمات عمومی و حرفه ای

PROVISION OF PRICE AGREEMENT FOR SUPPLY, DELIVERY OF GRAVELS FOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V

14/2/2015

1%

پست بعدی

مناقصات عراق 2014-01-31

ی فوریه 1 , 2015
شناسه گروه مناقصه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 15010304 برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی SUPPLY OF IT AND TELECOM EQUIPMENT AND MATERIALS FOR SUPPORT OF ROUTINE IT AND TELECOM SERVICES 16/2/2015 — 1% — 15010305 ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق