آمار صادرات به عراق طی 8 ماه اول سال 1392

تعرفه

شرح تعرفه

وزن(کیلوگرم)

ارزش دلاری

25232900

ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد)

6,007,182,373

446,980,523

69089020

کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده

593,812,987

127,150,003

21050000

بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو.

32,023,413

114,205,813

27111390

بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر

116,190,437

104,162,006

69089040

کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده

400,530,576

100,751,169

04031090

ماست بجز فرآورده هاي تغذيه کودکان شيرخوا ر

91,334,944

93,704,770

08071100

هندوا نه , تازه

322,695,879

75,245,184

20029010

رب گوجه فرنگي

44,159,825

73,935,866

27111290

پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر

78,698,274

72,919,849

04069000

سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد

20,455,324

70,509,511

27101290

ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين

96,014,149

70,074,321

03027900

سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274

18,732,487

68,180,921

84796010

کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C)

22,530,186

67,664,099

39249000

لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي

21,532,448

64,389,987

87019090

ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر

12,291,131

62,557,015

39201090

صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده

16,983,499

50,414,384

19053100

بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند

27,810,261

48,296,361

73089090

ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد .

22,073,617

42,401,489

72142000

ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد

66,639,740

39,368,229

17049000

شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد

13,598,595

36,026,947

25239010

سيمان کوره بلند

512,050,577

35,316,797

34029010

پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم

53,187,120

34,568,605

57029200

کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف.

3,920,357

33,165,704

04014000

شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده

10,991,259

32,713,217

07020000

گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده

89,749,664

31,555,650

20052000

سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده

7,929,392

31,290,995

04039090

دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده… به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار

50,179,447

29,175,976

63053300

ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن

8,697,861

28,396,836

08081000

سيب , تازه

43,470,920

27,689,958

73269090

سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر

15,933,396

27,291,337

19059090

سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر

12,677,523

26,815,335

08025110

انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك

3,105,390

26,453,025

07031000

پيازوموسير

80,094,073

26,358,785

73030000

لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن.

20,059,190

25,947,950

84796090

سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010

7,918,198

25,918,151

39241090

لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين

7,494,364

23,410,295

73084000

تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد.

13,834,187

22,602,768

39269099

سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت

7,187,726

21,070,886

08071900

خربزه وهماننده ان -تازه

41,969,124

20,643,315

39269060

پريفرم (PET)

12,060,280

20,447,337

68101920

سايراشياء ساخته شده ازسيمان… به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش

171,083,659

20,445,240

84119990

ساير

1,410,326

20,125,007

39172100

لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن

6,665,326

19,909,472

69041000

آجرساختمان ا زسرا ميک.

157,661,579

19,641,290

85161090

سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام

7,186,061

18,019,052

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

42,031,418

17,633,166

73262000

مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي

7,696,162

17,215,168

72104900

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر

22,290,915

17,178,071

72163200

پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.

24,484,520

16,824,609

02071200

گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده

8,423,940

16,777,042

84742000

ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره.

2,953,146

16,106,905

08062030

تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده )

8,237,150

16,068,339

20079990

مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه

8,014,546

15,969,250

64029900

کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک.

3,407,969

15,901,743

19049000

ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904

5,345,183

15,589,821

39232990

ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910

4,921,229

15,322,830

07019000

سيب زميني ، تازهيا سردکرده

56,315,720

14,745,465

39232190

سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن

4,767,558

14,306,219

25239090

سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني

183,878,820

13,898,522

72085190

محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر

23,312,686

13,781,818

76151000

اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم

3,332,763

13,661,030

69101000

ظرفشوئي…وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني.

14,265,197

13,337,505

39173100

لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند

4,633,241

13,025,856

69010090

سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر

97,305,168

12,537,847

84749090

اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل

3,588,075

12,484,234

39189000

پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش

4,030,985

12,146,819

73069010

ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر .

14,436,122

11,813,484

22029000

ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند

8,998,189

11,248,397

08094000

آلو و گوجه , تازه

13,280,165

11,220,413

72161000

پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر.

14,308,760

11,185,047

39172300

لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل

3,638,375

10,846,185

39049000

پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي

6,729,555

10,740,996

73090000

مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت

5,895,258

10,527,755

70051030

شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر

49,231,316

10,433,402

08062060

ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده )

2,982,123

10,389,996

87079090

بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر

1,697,993

10,381,014

39172900

لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي

3,503,641

10,257,665

68071010

اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و…)

14,571,501

10,127,127

  

جمع موارد بالای 10 میلیون دلار

10,044,316,530

2,921,595,167

  

سایر

1,561,185,274

948,157,221

  

جمع کل

11,605,501,803

3,869,752,388

پست بعدی

لیست نمایشگاهای عراق سال 2014

چ دسامبر 4 , 2013
لیست نمایشگاهای عراق سال 2014 شماره اسم نمايشگاه آغاز پایان مجری مکان برگزاری 1 نمایشگاه جوانان، تکنولوژی و ورزش 2014/01/22 2014/01/25 Home Land بغداد 2 نمایشگاه تولید و انتقال نیروی برق 2014/02/08 2014/02/11 Business Group بغداد 3 نمایشگاه دفاع، امنیت و هوانوردی 2014/03/01 2014/03/04 United Company بغداد 4 نمایشگاه ماشین […]

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق