قوانين ثبت بذر در وزارت كشاورزي عراق

 1. درخواست ثبت در كميته ثبت وحمايت بذرهاي كشاورزي وبا داشتن موارد زير:
  1. داشتن حد اقل 3 زمين كشاورزي اماده كاشت در وسط وجنوب عراق
  2. داشتن اب كشاورزي مناسب
  3. گلخانه شيشه اي ویا پلاستیکی ودستگاهای مور نظر برای کاشت آزمایش بذر
  4. نیروی متخصص آزمایشگاهی دارنده مدرک فوق لیسانس
  5. مخازن حفظ بذر
  6. ارسال گزارش آزمایش
 2. تشکیل کمیته برای بازدید از زمین کشاورزی وپایش مداوم از طریق GPS
 3. پرداخت مبالغ زیر برای اجرای آزمایش
  1. (3,000,000) سه میلیون دینار یک قلم بذر
  2. (2,500,000) دومیلیون ونیم دینار دو قلم بذر
  3. (2,000,000) دو میلیون دینار برای سه قلم به بالا (برای هر قلم)
 4. تقدیم مجوز بهداشت محصول برای هر قلم
 5. تقدیم پیشنهاد فنی هر نوع بذر از شرکت تولید کننده
 6. شرکت می تواند فقط پنج قلم از بذرها را برای ازمایش ارسال کند
 7. آزمایش توسط کمیته ملی انجام می شود
 8. یک نمونه از بذر به دبیرخانه کمیته ثبت ارسال می گردد
 9. مقاسیه بقیه بذرها برای مقایسه با بذر آزمایش شده می باشد
 10. موارد فوق بایستی حد اقل یکماه قبل از واردات صورت پذیرد

رضازاده

پست بعدی

گزارش تحلیل بازار آرد گندم در عراق

ی دسامبر 11 , 2016
مقدمه وضعیت صادرات کل کشور با توجه به اینکه اصلی ترین غذای مردم ایران نان است، گندم بعنوان استراتژیک ترین کالای کشور محسوب میشود و بدلیل اینکه سالها وارداتی بوده، برای جلوگیری از وابستگی کشور، خودکفایی در تولید آن مورد تاکید بوده است. فلذا تامین نیاز داخلی اولین هدف از […]

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق