پست بعدی

موافقت عملیات دجله با ورود کود اوره

د دسامبر 14 , 2015
  محمد نجیب مدیر اداره کشاورزی استان دیالی در مصاحبه ای با سومریه گفت : فرماندهی عملیات دجله بطور رسمی با توجه به یک برنامه منظم و با هماهنگی با گروه های کشاورزی در نواحی استان با ورود کود اوره در کل واحدهای اداری موافقت کرد ) وی افزود که […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق