ایران در عراق اعتبار دارد نه نفوذ

سفیر سابق ایران در عراق در گفتگو با مهر:


ایران در عراق اعتبار دارد نه نفوذ/ نفع سه جریان از آشوب عراقسفیر پیشین ایران در عراق گفت: جمهوری اسلامی ایران همیشە خواهان آرامش، صلح، رفاه، پیشرفت کشور عراق و زندگی مسالمت آمیز برای همە اقشار و گروه های مختلف عراقی است.

 با ادامە اعتراضات مردم عراق، بە پیشنهاد مرجعیت عراق و درخواست معترضین، عادل عبدالمهدی نخست وزیر سابق این کشور استعفا کرد.

نامە استعفای وی بعد از یک روز در مجلس عراق تصویب شد و رئیس جمهور این کشور برهم احمد صالح موظف بە اعلام یک کاندیدا برای پست نخست وزیری طی ۱۵ روز شد. این در حالی است کە اوضاع عراق هنوز متشنج است و چند روزی بیشتر بە پایان مهلت مجلس عراق برای اعلام نام نخست وزیر نماندە است. 

برای بررسی وضعیت عراق و آیندە این اعتراضات خبرنگار مهر مصاحبه ای با «حسن دانایی فر»، سفیر سابق ایران در عراق  و دبیر کنونی ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق  انجام دادە است کە در ادامە می خوانیم.

*بعد از استعفای عادل عبدالمهدی از دولت عراق، اگرچە تا حدودی از گستردگی اعتراضات در این کشور کاستە شدە است، اما تنش ها همچنان پابرجاست. کدام جریانات داخلی یا منطقەای از این وضعیت آشفتە عراق منتفع می شوند؟

جریاناتی در داخل عراق، منطقە و جهان وجود دارند کە امتداد آنها بە سعودی ها، آمریکا و اسرائیل می رسد و تصور می کنند آشوب در عراق و ادامە فضای متشنج منطقە می تواند بە قدرت و هژمون جمهوری اسلامی ضربە وارد کند.

آنها در صدد آن هستند کە اوضاع آشفتە عراق را بە سمت خشونت و پیچیدگی بیشتر  هدایت کنند. آمریکایی هایی کە  سال ۲۰۰۳ و بعد از اشغال عراق تا سال ۲۰۱۰ در بیشتر وزارتخانەهای دولت عراق دخالت مستقیم داشتند؛ با بیداری مردم و جوانان این کشور در سایە رهنمونهای مرجعیت عالیقدر عراق اکنون دستشان از عراق کوتاه شدە است و در تلاش اند با اختلاف افکنی و آشوبگری جایی برای ماندن خود در این کشور بیابند.

*با توجە بە تنش ها و اختلافات سیاسی مابین جریانات عراقی آیا در یک بازە زمانی کوتاه سیاسیون عراق بر سر انتخاب یک فرد برای تشکیل کابینە جدید بە توافق خواهند رسید؟

با شناختی کە از اوضاع سیاسی عراق دارم  آنهم بە فراخور مسئولیتهای کە در سنوات گذشتە بە عنوان سفیر ایران در عراق بر عهدە داشتەام؛ بر این باورم کە انتخاب یک فرد اصلح مورد تایید همە جریانات سیاسی عراقی، در این بازە زمانی بسیار کوتاه و در این شرایط بحرانی، کار بسیار سخت و تقریبا ممکن نیست.

البتە ما امیدواریم دوستان عراقی با اتفاق نظر همە گروه ها بتوانند این کار را انجام بدهند و سریعا نخست وزیر انتخاب و روند تسکیل دولت جدید آغاز شود.

*مهمترین اقدامات فوری دولت جدید و نخست وزیر آتی عراق برای پایان دادن بە اعتراضات این کشور باید در چە زمینەهایی باشد تا معترضین را از  خیابانهای بغداد بە خانەهایشان باز گرداند و بە اوضاع این کشور سامان نسبی دهد؟

نخست وزیر جدید عراق باید برای رفع نگرانی ها و دغدغەهای مهم مردم، از جملە؛ بیکاری، مبارزە واقعی و شفاف با فساد اداری و مالی در همە سطوح کشور عراق و ارائە و توزیع عادلانە خدمات اجتماعی و رفاهی و شهروندی، کمیتە های تخصصی تشکیل دهد.

نخست وزیر آیندە باید برای عبور دادن عراق از این مرحلە سخت و پیچیدە، برنامە مدون داشتە باشد. اما اینکە شخصی با تشکیل کابینە جدید در زمان کوتاهی بتواند اعتراضات را پایان دهد و همە معضلات را حل کند انتظاری دور از شرایط واقع است.

*نقش مرجعیت عراق در حمایت از دولت جدید و بازگشت آرامش بە این کشور را چگونە ارزیابی می کنید؟

همان گونە کە مشاهدە کردیم مرجعیت عراق نقش بی بدیلی در جلوگیری از بروز اتفاقات جبران ناپذیر در جریان اعتراضات اخیر عراق داشتە است و دولت منتخب آتی عراق نیز اگر در راستای مبارزە با فساد، توسعە، پیشرفت و آبادانی عراق و حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور گام بردارد از حمایت مرجعیت، همراهی نخبگان و مقبولیت مردمی برخوردار خواهد شد.

*ملاحظات ایران در مورد دولت آیندە عراق بە عنوان یک کشور دوست و همپیمان در منطقە چیست؟

جمهوری اسلامی ایران همیشە خواهان آرامش، صلح، رفاه، پیشرفت کشور عراق و زندگی مسالمت آمیز برای همە اقشار و گروه های مختلف عراقی است. ایران و عراق دارای مرز مشترک و ارتباط استراتژیک امنیتی، سیاسی، تجاری و فرهنگی مستحکم و گستردە هستند و بر خلاف اظهارات دشمنان، ایران در عراق نفوذ ندارد بلکە اعتبار دارد و نزد رهبران عراقی، مرجعیت و مردم متدین عراق، جمهوری اسلامی دارای جایگاه والا است. ما بر این باور هستیم کە خود ملت عراق باید برای سرنوشت کشورشان تصمیم بگیرند و دولت و حاکمان آنها باید منتخب مردم باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

اولین توافقنامه همکاری حمل‌ونقل دریایی ایران و عمان امضا شد

س دسامبر 10 , 2019
توافقنامه همکاری‌های دریایی و کشتیرانی ایران و عمان با حضور وزرای راه و شهرسازی ایران و تجارت صنایع عمان و همچنین رؤسای سازمان بنادر دو کشور امضاء شد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد اسلامی در مراسم امضای توافقنامه همکاری‌های دریایی و کشتیرانی ایران و عمان، اظهار کرد: با امضای قرارداد […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق