بانک‌های لبنان از روز چهارشنبه ٢۶ بهمن در تعطیلی کامل

لبنان در این هفته شاهد یک رویداد اساسی است كه بانک‌ها وارد مرحله دوم اعتصاب جزئی خود که هفتهگذشته آغاز شده است خواهند شد، قرار است از روزچهارشنبه این اعتصاب به تعطیلی کامل تبديل شود، مگراینکه مقامات این کشور به راه حلی برسند که از اجرایاین تعطیلی جلوگيرى كنند. «انجمن بانک‌ها» در بیانیه ایکه هفته گذشته منتشر کرد، در واکنش به دو تحولقضایی، اعلام کرد:

اول: قطعنامه قضایی صادر شده علیه فرانسابانک کهچک را وسیله پرداختی برای تسویه بدهی مالی بدهیمالی بانک نمی داند، این همان چیزی است که بانک‌ها بهآن اعتراض کردند، زیرا دولت آن را ملزم می‌کند از طریقچک‌های بانکی وام‌هایی را از مشتریان وام گیرنده خودبپذیرد.

دوم: درخواست قضایی دادستان جبل لبنان از هفت بانکبرای رفع اسرار بانکی از حساب مسئولان این بانک‌ها وکارمندان ارشد آنهاست. این چیزی است که بانک‌ها بهبهانه اینکه نمی‌توانند محرمانه بودن را از مشتریان خود(در این مورد کارمندان) بردارند، زيرا از اینکه بانک‌ها رابه اتهام نقض اسرار بانکی تحت پیگرى قانونی قراردهند، مى‌ترسند و در صورت اعتصاب، ممکن است شاهدافزایش سريع نرخ برابری دلار آمریکا در برابر پوند لبناندر بازار سیاه باشیم. الأخبار خاطرنشان كرد که اعتصاببانک‌ها تلاشی است برای بهبود موقعیت آن‌ها در نبردتوزیع زیان، که اکنون در ساختار نظام لبنان در جریاناست. همچنین اين روزنامه به فشار بانک‌ها برای تصویبلایحه كاپيتل کنترل در جلسه قانونگذاری اشاره نمود. زیرا این لایحه کلیدی برای مهار رویه های قضایی استکه علیه آنها در لبنان و خارج از کشور صادر شده یاممکن است صادر شود.

پست بعدی

شکایت سپرده گذاران از بانک مرکزی لبنان

ج فوریه 17 , 2023
در پی شکایت تعداد زیادی از سپرده گذاران لبنانی، قاضی تحقیقاتی بقاع اعلام کرد رییس بانک مرکزی لبنان (ریاض سلامه) باید ١۶ مارس ٢٠٢٣ محاکمه شود تا حق سرمایه گذاران به درستی به آنها برگردانده شود.از حدود دو سال پیش که لبنان با مشکلات اقتصادی مواجه شده است، بانکها تمام […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق