مناقصات عراق 2015-04-26

شناسه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

15040311

پیاده سازی + تهیه + نصب و راه اندازی برج های خنک کننده

7/5/2015

85

1%

بغداد

15040312

تهیه (BOOSTER PUMP عدد/2)

12/5/2015

85

1%

بغداد

15040313

Project of Passing International Capacities Through Land Boundaries

17/5/2015

2,035

1%

بغداد

15040314

Announcement for opportunities of investment and partnership with Arab and Iraq and international companies of similar specialization

4/5/2015

1%

بغداد

15040315

Corporate Travel Management Service

18/5/2015

100

1%

میسان

15040316

اجرای پروژه همکاری مهمانداری پرواز

26/5/2015

5,000

1%

بغداد

15040317

Provision of Static Security Services

27/5/2015

1%

بصره

15040318

Provision of Mobile Security Services

27/5/2015

1%

بصره

15040319

پردازش انواع آهن قراضه

20/5/2015

205

1%

ذی قار

15040320

پردازش انواع آهن قراضه

20/5/2015

205

1%

بغداد

15040321

پردازش انواع آهن قراضه

9/5/2015

205

1%

بغداد

15040322

پردازش انواع آهن قراضه

9/5/2015

205

1%

بغداد

15040323

پردازش انواع آهن قراضه

9/5/2015

205

1%

قادسیه

15040324

پردازش انواع آهن قراضه

26/5/2015

205

1%

بابل

15040325

پردازش انواع آهن قراضه

9/5/2015

205

1%

بابل

15040326

Construction of 6 classes in Al-Awael school

5/5/2015

65

1%

بصره

15040327

Demolishing and reconstructing Al-Imam Musa Al-Kadhim school 12 classes/ Nahr Al-Izz

5/5/2015

85

1%

بصره

15040328

Demolishing & reconstructing Al-Abtal nursery

5/5/2015

65

1%

بصره

15040329

Construction of a school of 18 classes in Shalhat Al-Hejaj

5/5/2015

125

1%

بصره

15040330

Demolishing & reconstructing Al-Hadher school 18 classes

5/5/2015

125

1%

بصره

15040331

Demolishing & reconstructing Hafsa school 18 classes 3 floors

5/5/2015

125

1%

بصره

15040332

Demolishing and constructing Al-Hadaf primary school 18 classes 3 floors

5/5/2015

125

1%

بصره

پست بعدی

مناقصات عراق 2015-04-29

پ آوریل 30 , 2015
شناسه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 15040361 Supply of FSF and Power Plant Spare Parts 14/5/2015 — 1% — 15040362 Supply of Magnatic Contactor 19/5/2015 85 1% بغداد 15040363 Supply of Over Load Amp 19/5/2015 85 1% بغداد 15040364 Supply of Tube & […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق