اعضای اتاق بازرگانی ناصریه عراق

نام شرکت

تخصص

مدیر عامل

موبایل (۰۰۹۶۴)

آدرس

ایمیل

شــرکـه الشهــد لبیع المشروباتی الغازیه والمیاه المعدنیه

مواد غذایی

أکرم جبر لهمید الغزی

  

النـاصـریـه

  

شـرکـه کـرم أهـالینـا لتجهیز الاطعمه والمواد الغذائیه المحدوده

مواد غذایی

رشید شاکر عوده

  

ناصریه/خلف المحکمه

  

شـرکـه النبـع الصـافـی تجهیز الاطعمه والمواد الغذائیه المحدوده المسؤولیه

مواد غذایی

کامل عزیز مجید

  

ناصریه/النیل

  

شـرکـه قصـر الأمیر لتجهیز الاطعمه والمواد الغذائیه محدوده المسوؤلیه

مواد غذایی

عبد الأمیر حسن علی

۷۸۰۱۲۰۲۴۸۲

الشطــره

  

شـرکـه الشهـابـی لتجهیز الاطعمه والمواد غذائیه وخدمات التنظیف المحدوده المسؤولیه

مواد غذایی

ماجد کاظم عوده

  

ناصریه/الحبوبی

  

شـرکـه أبن العـراق العالمیـه لتجهیز الاطعمه والمواد الغذائیه والتجاره العامه المحدوده المسؤولیه

مواد غذایی

میثم راضی عبد علی

  

ناصریه/الأداره المحلیه

  

شرکه الرایه لانتاج المیاه الصحیه وتجهیز المواد الغذائیه المحدوده المسؤولیه

مواد غذایی

صلاح نوری حسن

۷۸۰۸۲۱۱۸۰۱

ناصریه – الحبوبی

alshaloshy@yahoo.com

شـرکـه أبـن الجنـوب لتجهیز الاطعمه والمواد الغذائیه المحدوده

مواد غذایی

جابر عبد علی جبر

  

ناصریه/باب الشطره

  

شرکه اهل الکرم لتجهیز الاطعمه والمواد الغذائیه

مواد غذایی

احمد رشید شاکر

۷۸۰۱۲۰۴۴۱۵

ناصریه

  

شرکه شمس العراق لتجهیز الاطعمه

مواد غذایی

مرتضى راضی عبد علی

۷۸۰۱۷۰۶۰۳۱

ناصریه

  

شرکه انوار العراق للتجهیز والاطعمه والمواد الغذائیه

مواد غذایی

حکیم حسن هلیل

۷۸۰۱۱۳۹۳۹۸

ناصریه الاداره المحلیه

  

شرکه بلاد مابین النهرین للتجاره العامه المحدوده

بازرگانی

حامد کاظم سلطان

۷۸۰۱۴۲۴۱۴۱

ناصریه/شارع الحبوبی

beladalnahrain@yahoo.com

شــرکــه الجفیــــــل للتجاره العامه المحدوده

بازرگانی

حمید صالح جابر

۷۸۰۱۰۳۱۶۹۰

ناصریه الزاویه

  

شــرکــه تاج المدینـه للتجاره العامه المحدوده

بازرگانی

أبراهیم شلال مساعد

  

النـاصـریـه

  

شـرکــه الحسـنـاوی للتجاره العامه المحدوده

بازرگانی

حسین عکاب حسین

۷۸۰۱۰۰۸۰۶۵

النـاصـریـه شارع الزیتون

alhassnaw@yahoo.com

شــرکـه الصخــره تجاره عامه محدوده

بازرگانی

عباس محمد باقر عباس

  

ناصریه/محله الجامع

  

شــرکـه السیـف الکبیـر تجاره عامه

بازرگانی

کاظم ثجیل مزعل

۲۳۱۱۳۰

ناصریه/محله السیف

  

شـــرکــه الـــدبــــوس للتجاره العامه المحدوده

بازرگانی

حسـن فالح مزید

۷۸۰۱۳۹۰۳۷۲

النـاصـریـه

aldabosco@yahoo.com

شــرکـه النجـم الذهبـی للتجاره العامه المحدوده

بازرگانی

هادی علوان مزبان

۷۸۰۱۰۱۰۰۵۶

النـاصـریـه

hadimezban@yahoo.com

شــرکـه الـزویــر للتجاره العامه المحدوده

بازرگانی

أحمد شهاب خیون

۷۸۰۱۰۵۸۱۷۰

النـاصـریـه

  

شرکه الزهران للتجاره العامه المحدوده

بازرگانی

شهید جابر عبید

۷۸۰۱۰۱۱۱۱۲

ناصریه / الحبوبی

  

شـرکـه المـبـرقـع للتجاره العامه محدوده المسؤولیه

بازرگانی

حیدر غالی رضا

  

النـاصـریـه

  

شـرکـه الحـداد الـدولیـه تجاره عامه محدوده المسؤولیه

بازرگانی

حسین عبد الستار عبد الرزاق

  

النـاصـریـه

  

شـرکـه بسمـه العـراق تجاره عامه محدوده المسؤولیه

بازرگانی

حیدر عطشان لازم

  

النـاصـریـه

  

شـرکـه الثمـار التجـاریـه تجاره عامه محدوده المسؤولیه

بازرگانی

حسین علی دبس

۷۸۰۸۷۱۴۲۵۴

ناصریه/الحبوبی

  

شـرکـه الغـانـم الدولیـه الحدیثـه تجاره عامه المحدوده

بازرگانی

قصی شلاکه هاشم

  

ناصریه/شارع بغداد

  

شـرکـه الظـهیـر تجاره المواد والمعدات الکهربائیه

بازرگانی

ریاض فالح جوده

  

ناصریه/الزیتون

  

شـرکـه أسـوار الناصـریـه تجاره عامه اعمال صناعیه محدوده

بازرگانی

تحسین طاهر عنید

  

ناصریه/الشرقیه

  

شـرکـه شمـس العـراق للتجاره العامه المحدوده المسؤولیه

بازرگانی

عبد اللطیف عباس ثجیل

  

ناصریه/السرای

  

شـرکـه الـرائـد المتحـده تجاره عامه استیراد وتصدیر المحدوده

بازرگانی

یوسف یعقوب عبد الرزاق

۷۸۰۱۲۰۲۴۸۲

ناصریه/الأداره المحلیه

  

شـرکـه الأئتلاف العـربی للتجاره العامه المحدوده

بازرگانی

علی حسین صبر

۷۸۰۱۵۸۴۳۷۰

ناصریه/شارع النهر

alsharify@yahoo.com

شرکه الاستبرق للتجاره العامه المحدوده

بازرگانی

رافد عبد الجبار سلمان

۷۸۰۱۰۴۸۷۷۳

ناصریه – شارع الجمهوریه

Olsabah2007@yahoo.com

شــرکــه البنـیــان للتجاره والاستثمارت العقاریه والرزراعیه والحیوانیه والنباتیه

بازرگانی

علی عبد الواحد بنیان

۷۸۰۱۰۰۱۹۹۲

النـاصـریـه-سوق سید سعد

  

شرکه الرذاذ للتجاره والمقاولات العامه المحدوه

بازرگانی

حیدر بدری أسود

  

الشطره / السوق

  

شـرکـه أرض الزقـوره للتجاره العامه المحدوده

بازرگانی

أحمد محمد نعیم

  

ناصریه/شارع النهر

  

شرکه السومریه الدولیه للتجاره العامه والوکالات التجاریه المحدوده

بازرگانی

نجم عبد عذیب

  

ناصریه/الحبوبی

  

شرکه النخبه للوکالات التجاریه والتجاره العامه

بازرگانی

علی طالب حسن

  

ناصریه – قرب المصرف العقاری

  

شرکه اعمار الفیافی للتجاره العامه المحدوده المسؤولیه

بازرگانی

عمران موسى عبود

۷۸۰۶۳۰۷۴۹۲

ناصریه حی اریدو

Omran_ab_2004@yahoo.com

شـرکـه روعـه الأهـرامات للتجاره العامه

بازرگانی

أیاد کریم أسماعیل

  

النـاصـریـه

  

شرکه الانطلاق للتجاره العامه محدوده المسؤولیه

بازرگانی

جاسم محمد ثویل

  

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه وثبه الرافدین للتجاره والمقاولات العامه

بازرگانی

عباس عکاب عبد

  

ناصریه

  

شرکه طائر الشقراق للتجاره العامه

بازرگانی

عبد الهادی فلیح

  

ناصریه شارع بن سیناء

  

شرکه ریاح الغدیر للتجاره العامه محدوده المسؤولیه

بازرگانی

عبد الرزاق غدیر

  

ناصریه الشیبانی

  

شرکه طریق البرکه للتجاره العامه محدوده المسؤولیه

بازرگانی

احمد جابر عوده

  

الرفاعی

  

شرکه اریج ذی قار للتجاره العامه المحدوده

بازرگانی

فلاح محسن فندی

  

ناصریه الاداره المحلیه

  

شرکه الضیاء الابیض للنقل العام والتجاره والمقاولات

بازرگانی

علی حسین جبر

  

ناصریه

  

شرکه طائر الهدهد للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی

حمادی عبد الصاحب حسین

  

سوق الشیوخ

  

شرکه عبر الخلیج للتجاره العامه

بازرگانی

علی حسین لفته

  

ناصریه سومر

service@inter_gulf.com

شرکه ارض المکاسب للتجاره والتعهدات العامه

بازرگانی

حسین عطیه کاطع

  

ناصریه مقابل تقتطع الشرطه

  

شرکه نبض الوتین للتجاره والمقاولات العامه

بازرگانی

عبد الرضا عبد الله شمخی

  

ناصریه

  

شرکه بشائر الجنوب للمقاولات والتجاره العامه والوکالات التجاریه

بازرگانی

عبد الله نعمه یاسر

  

ناصریه الاسکان القدیم

  

شرکه مشاریع الخلیج للتجاره والنقل العام

بازرگانی

فالح جاسم خفی

  

ناصریه شارع بغداد

  

شرکه مجموعه العبیر المتحده للتجاره والمقاولات العامه

بازرگانی

طالب جلود طوکان

  

ناصریه الاداره المحلیه

  

شرکه انوار الوطنی للتجاره والمقاولات العامه

بازرگانی

محمد عبد الخضر صلال

  

ناصریه عماره طالب ارزیج

Mohammad0096z7000@yahoo.com

شرکه التساهم الدولیه للتجاره والمقاولات العامه

بازرگانی

فارس عکاب حسین

  

ناصریه شارع الزیتون

Altasahim200@yahoo.com

شرکه المراحب للتجاره والمقاولات العامه

بازرگانی

عمار عبد الکاظم حمد حطحوط

  

ناصریه الشموخ

emadalmg@yahoo.com

شرکه بلاد الکرم لتجهیز الاطعمه والمواد الغذائیه والتجاره العامه م.م

بازرگانی

مدیح وهیب عنید

  

ناصریه الحبوبی

  

شرکه الانشراح للتجاره والمقاولات العامه

بازرگانی

محمد صالح غافل

  

ناصریه الحبوبی

thiqarinstituteYahoo.com

شرکه ذرى الرافدین للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی

طارق سعود عبد العزیز

  

ناصریه الحبوبی

  

شرکه المبتهج للتجاره العامه والوکالات التجاریه المحدوده

بازرگانی

رعد قاسم سلطان

  

ناصریه خلف الاسواق المرکزیه

Raad2626@yahoo.com

شرکه العنقاء العراقیه للتجاره والمقاولات العامه محدوده المسؤولیه

بازرگانی

کاظم عبد الصاحب جبار

  

سید دخیل الشارع الرئیسی

Iraq_phoentx@yahoo.com

شرکه سمو الفرات للتجاره والمقاولات العامه

بازرگانی

غزوان علی محمد منشد

  

ناصریه الشیبانی

  

شرکه مروج ذی قار للتجاره العامه المحدوده

بازرگانی

علی عبد الکریم حمید

  

ناصریه الاداره المحلیه

  

شرکه الازاحه للتجاره والمقاولات العامه

بازرگانی

سعد عطیوی مشیجل

  

ناصریه الاداره المحلیه

  

شرکه بیت اللیث لتجهیز الاطعمه والاغذیه والتجاره العامه

بازرگانی

فیصل نجم عبد

  

ناصریه شارع النیل

  

شرکه ارض الباشق للتجاره والمقاولات العامه محدوده المسؤولیه

بازرگانی

عزیز هاشم محمد

  

ناصریه قرب دائره الری

  

شرکه اصاله الفرات للتجاره والمقاولات العامه

بازرگانی

محمد عادل کاظم الشاهر

  

ناصریه حی المعلمین

Asalat_alfurat@yahoo.com

شرکه عراق الابداع للتجاره والمقاولات العامه

بازرگانی

علی حسین حامد

  

ناصریه الاداره المحلیه

Ali_2005-84@yahoo.com

شرکه البیادر الهندسیه للتجاره والمقاولات العامه

بازرگانی

عبد الامیر طعمه جلیل

  

ناصریه الاداره المحلیه

  

شرکه ضیاء الفارس للمقاولات والتجاره العامه

بازرگانی

غفار صالح مکطوف

  

قلعه سکر محله الشرق

  

شرکه زهره الفرات العربیه للتجاره والمقاولات العامه

بازرگانی

علی فاخر عبد کشیش

  

ناصریه قرب زراعه ذی قار

  

شرکه البابلیه للتجاره وتصنیع الاجهزه الکهربائیه

بازرگانی

حمید صالح ناصر

  

ناصریه – قرب المصرف الزراعی

  

شرکه بشائر الفرات للتجاره العامه وتجهیز الاطعمه والمواد الغذائیه

بازرگانی

کریم اسماعیل خلیل

  

ناصریه الاداره المحلیه

  

شرکه طیبه الجنوب للتجاره والمقاولات العامه م.م

بازرگانی

باسم محمد عوده

  

ناصریه

  

شرکه حلول المدینه الجنوبیه للتجاره والمقاولات العامه م.م

بازرگانی

احمد هاشم سلا

  

ناصریه

  

شرکه الضلال الخضراء للتجاره العامه والمقاولات

بازرگانی

علی حسین علی

  

ناصریه

  

شرکه ابراج ذی قار للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی

کمال کریم حمادی

  

الشطره

  

شرکه المنتفک للتجاره العامه محدوده المسؤولیه

بازرگانی

ماهر شاکر طوبیا

  

ناصریه

  

شرکه الرتاج العالمیه للتجاره والمقاولات العامه م.م

بازرگانی

حسین شمخی جبر

  

ناصریه

Hush5000@yahoo.com

شرکه واثق الخیر للتجاره والمقاولات العامه والنقل العام محدوده المسؤولیه شرکه خاصه

بازرگانی

واثق عزیز عبود

  

الشطره

  

شرکه الانطلاق للتجاره العامه محدوده المسؤولیه

بازرگانی

جاسم محمد ثویل

  

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه وادی ثقیف للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

غالب مسعد سلمان

۷۸۰۱۲۱۶۲۳۳

ناحیه النصر

  

شرکه النفیس للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

مؤید أرحیم حسین

  

ناصریه / شارع النیل

  

شرکه طرابلس العالمیه للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

جلال اسحاق عوید

۷۸۰۱۴۰۹۵۴۵

ناصریه

  

شرکه الجهراء الدولیه للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

ریاض حسون جاسم

۷۸۰۱۲۱۰۱۳۰

ناصریه/ناحیه النصر

  

شرکه ضوء القمر العالمیه للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

علاء ماجد عاشور

  

ناصریه/ الحبوبی

  

شرکه ریحانه الجنوب للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

عمار فؤاد محمد

۷۸۰۱۰۵۴۴۷۲

ناصریه / السیف

rgcom4@yahoo.com

شرکه المرتکن للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

ظاهر حبیب اسماعیل

  

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه مجموعه المواهب للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

أحمد فنجان عزیز

  

ناصریه / الأداره المحلیه

  

شرکه الأهرام المتحده للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

حیدر عبد نجف

  

ناصریه / السیف

  

شرکه غصن البان للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

جاسم محمد ماشی

  

ناصریه

  

شرکه صقور الاعمار للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

غازی فیصل جابر

۷۸۰۱۴۳۵۷۰۱

ناصریه

Abomarym227@yahoo.com

شرکه فراتیون للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

لمیاء عبد علی شریف

  

ناصریه

  

شرکه الکوثر العالمیه للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

سعد جبر محمد کاطع

  

ناصریه / السرای

  

شرکه العنود الحدیثه للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

صفاء جبار دایح

  

ناصریه

  

شرکه الفرقان للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

فؤاد شریف عیسى

  

ناصریه

  

شرکه مجموعه السرور الدولیه للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

جیران ثامر سعدون

  

ناصریه / الأداره

  

شرکه الهلال الخصیب الحدیثه للتجاره والمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

بازرگانی و پیمانکاری

حسین کاظم جبر

  

ناصریه

  

شرکه فدک النور الحدیثه للتجاره والمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

بازرگانی و پیمانکاری

علی حسین مرزوک

  

ناصریه / شارع ۲۰

  

شرکه سما القلعه للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

مهدی صالح خلف

  

ناصریه

  

مجموعه ارض الامل للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

یحیى شمخی جبر

  

الشطره – حی المعلمین

  

شرکه مجموعه الرصین المتحده للتجاره والمقاولات

بازرگانی و پیمانکاری

جابر عبد عبد علی

  

ناصریه / الصالحیه

  

شرکه الزاید العالمیه للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

غنی مزبان کاطع

  

ناصریه

  

شرکه جرف البدعه للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

نجاح شذر بادی

  

الشطره / الشوملی

  

شرکه سما الهندسیه للتجاره والمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

بازرگانی و پیمانکاری

حسین هادی حسین

  

ناصریه / قرب المصرف الزراعی

  

شرکه صروح للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

علی محسن علوان

۷۸۰۱۰۰۸۰۷۰

ناصریه / الاداره المحلیه

Hoor1998@yahoo.com

شرکه بقیع سامراء للتجاره والمقاولات والنقل العام

بازرگانی و پیمانکاری

زین العابدین حسین مرزوک

  

ناصریه

  

شرکه الینبوع للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

علی فهد ماهود

۲۴۴۱۱۶

ناصریه / الحبوبی

Aliakl4evere@yahoo.com

شرکه البادیه العالمیه للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

ربیع لبنان عبد الرزاق

۷۸۰۱۰۷۰۰۸۱

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه المسارالذهبی للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

محمد جبار حیاوی

  

ناصریه / شارع بغدلد

  

شرکه الجود الحدیثه للتجاره والمقاولات العامه

بازرگانی و پیمانکاری

أنمار محمد حسن

  

ناصریه / ابن سینا

  

شرکه بحر الماس للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

أنس مالک وبر

  

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه مجموعه الفهد الدولیه للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

عدی عابر فهد

  

ناصریه / الزیتزن

  

شرکه أنوار المصطفى العالمیه للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

جواد عبود حمیدی

  

ناصریه / شارع الجمهوریه

  

شرکه النحل المتحده للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

محمد أرکان محمد

  

ناصریه/الأداره المحلیه

  

شرکه القیثاره الهندسیه للتجاره والمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

بازرگانی و پیمانکاری

أمیر راشد محمد

  

ناصریه/السرای

  

شرکه صفا الرافدین المتحده للتجاره والمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

بازرگانی و پیمانکاری

ترکی عبد عواد

  

قلعه سکر

  

شرکه الغراف المتحده للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

قاسم محمد عبد

  

الناصریه/قرب الجوازات

  

شرکه الفیصل الدولیه للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

فیصل غازی هادی

  

الناصریه

  

شـرکـه وادی الرافدیـن العـالمیـه للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

أحسان علی حسین

  

النـاصـریـه

  

شـرکـه جـوهـره المحـیـط للتجاره والمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

بازرگانی و پیمانکاری

ولید عبد الأمیر عبد الواحد

  

ناصریه/الحبوبی

  

شـرکـه العـلم الأخضـر للتجاره والمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

بازرگانی و پیمانکاری

داوود سلمان حسن

  

النـاصـریـه

  

شـرکـه الأهــرام العـالمیــه للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

عبد الأمیر شراد رسول

  

النـاصـریـه

  

شـرکـه الـودایـا للتجاره والمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

بازرگانی و پیمانکاری

حکمت حسن جبیر

  

البطحاء/الحی العسکری

  

شرکه البطـائـح للتجاره والمقاولات العامه محدوده المسؤولیه

بازرگانی و پیمانکاری

جاسم محمد بسه

  

النـاصـریـه

  

شـرکـه المستـرسـل للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

فاضل کناوی حسن

  

ناصریه/الاداره المحلیه

  

شرکه مجموعه جوهره الامیر للتجاره والمقاولات

بازرگانی و پیمانکاری

عبد الامیر فرحان سدخان

  

ناصریه شارع بغداد

  

شرکه میاه دوکان العذبه للتجاره والمقاولات العامه

بازرگانی و پیمانکاری

محمد عبد حسن

  

ناصریه الحبوبی

  

شرکه صانعو الاعمار للتجاره والمقاولات العامه

بازرگانی و پیمانکاری

ارکان عطشان فرحان

  

ناصریه الحبوبی

  

شرکه نوارس النهرین تجاره ومقاولات عامه

بازرگانی و پیمانکاری

کامل عکله مونس

  

ناصریه – خلف الملعب

  

شرکه فلونه للتجاره والمقاولات العامه

بازرگانی و پیمانکاری

جعفر زبیل جاسم

۷۸۰۱۵۹۹۳۶۹

ناصریه شارع بن سینا

Jafer_ya@yahoo.com

شرکه برکات الحمد للتجاره والمقاولات العامه

بازرگانی و پیمانکاری

علی یوسف سایر

۷۸۰۱۱۸۴۹۳۵

ناصریه قرب المصرف الزراعی

  

شرکه الرای العالمیه للتجاره والمقاولات

بازرگانی و پیمانکاری

رائد یعقوب عبد الرزاق

۷۸۰۱۱۳۳۴۰۸

ناصریه الزیتون

  

شرکه العرجاوی تجاره ومقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

طالب مشرف سلمان

۷۸۰۱۰۵۴۷۴۳

ناصریه الاداره المحلیه

arjawicom@yahoo.com

شرکه ملتقى النهرین الدولیه للمقاولات والتجاره العامه محدوده المسؤولیه

بازرگانی و پیمانکاری

عزیز کشیش ناصر

۷۸۰۱۰۸۲۳۱۵

ذی قار /قلعه سکر

  

شرکه نور الدجى للتجاره والمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

بازرگانی و پیمانکاری

حیدر عبد الرحمن مجید

۷۸۰۶۶۹۲۹۱۳

الناصریه / المتنزه

info@nooraldujah.com

شرکه الرقیم العالمیه للتجاره والمقاولات والنقل العام المحدوده المسؤولیه

بازرگانی و پیمانکاری

حسن عباس جاسم

  

ناصریه / شارع بغداد

alhassainigroub@yahoo.com

انوار المعالی للتجاره والمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

بازرگانی و پیمانکاری

راجی هاشم صغیر

  

ناصریه / مدینه الصدر

  

شرکه الزیدی الهندسیه للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

صبیح حسن محیی

۷۸۰۱۱۰۴۷۳۵

الشطره – محله الشعله

sabeehallzaidy@yahoo.com

شرکه تاج المبانی للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

باسم ظمد دیوان

۷۸۰۲۴۲۲۰۸۹

الرفاعی – شارع الاطباء

  

شرکه بان الاعمار للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

علی فهد ماهود

۷۸۰۱۱۰۹۰۸۵

ناصریه شارع الحبوبی

  

شرکه وکالات الخلیج للمقولات للمقاولات والتجاره المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

غیث عبد الرضا مبدر

۷۹۰۱۳۱۳۶۷۴

ناصریه / الحبوبی

Gulf_ageucies@yahoo.com

شرکه مجموعه الملاح المتحده للتجاره والمقاولات المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

جمال شاکر طوبیا

۹۶۴۴۲۲۳۷۶۵۴

ناصریه /شارع المحکمه

tj@navigatortc.com

شرکه جسر التاخی للتجاره والمقاولات العامه

بازرگانی و پیمانکاری

کاظم صلف حاتم

۷۸۰۸۲۳۴۱۷۶

ناصریه /شارع بغداد

  

شرکه جمال الاعمار للتجاره والمقاولات العامه

بازرگانی و پیمانکاری

محمد عبد عیسى

۷۸۰۱۲۶۱۶۲۳

ناصریه / شارع ابن سینا

  

شرکه عطاء الفرات للتجاره والمقاولات العامه محدوده المسؤولیه

بازرگانی و پیمانکاری

سعد طعیمه عبد الحسین

  

ناصریه / شارع بغداد

  

شرکه انوار العراق المتحده للمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

حکیم حسن هلیل

۷۸۰۱۱۳۹۳۹۸

ناصریه / الاداره المحلیه

  

شرکه کنوز النجاح للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

سعد کاظم عوده

۷۸۰۱۲۱۹۲۸۶

ناصریه / خلف مستشفى الحبوبی

Stc_successtreaure@yahoo.com

شرکه ذی قار العالمیه للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

عبد الله نعمه عبد الله

  

ناصریه / شارع النهر

  

شرکه شجره الحکمه للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

جواد کاظم علی

  

الغراف

  

شرکه هبه المالک للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

عبد المالک شراد حسانی

۷۸۰۱۰۶۳۱۵۶

ناصریه

Am_msm94@yahoo.com

شرکه الدار الدولیه للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

مؤید ناصر حسین

۷۸۰۲۴۶۰۸۱۶

ناصریه الاداره المحلیه

  

شرکه صرح اور للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

عماد کاظم موزان

۷۸۰۸۲۰۷۱۷۰

ناصریه / اسواق مکه

Alshami74@yahoo.com.nz

شرکه هلال ذی قار للتجاره والنقل العام المحدوده المسؤولیه

بازرگانی و پیمانکاری

کاظم منشد مناحی

۷۸۰۱۳۲۴۰۰۲

ناصریه الشیبانی

  

شرکه الدر الحدیثه للتجاره والمقاولات العامه م. م

بازرگانی و پیمانکاری

سماء جابر نعمه

  

ناصریه / شارع النهر

  

شرکه بلاد الخیرات المتحده للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

عبد علی کوالب عبد

۷۸۰۱۲۴۴۱۷۸

الشطره حی المعلمین

  

شرکه املین للتجاره والمقاولات العامه م.م

بازرگانی و پیمانکاری

داوود سلمان حسن

۷۸۰۶۲۸۵۴۰۹

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه الرفل الهندسیه للتجاره والمقاولات العامه م.م

بازرگانی و پیمانکاری

عدنان جبار عطیه

۷۸۰۱۰۱۷۰۲۲

ناصریه الداره المحلیه

  

شرکه طرابلس العالمیه للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

جلال اسحاق عوید

۷۸۰۱۴۰۹۵۴۵

ناصریه

  

شرکه شط الشطره للتجاره والمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

بازرگانی و پیمانکاری

جبار نجم کریدی

  

الشطره / الشوملی

  

شرکه صرح الجزیره للتجاره ومقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

قاسم عبد الامیر طاهر

  

ناصریه / الاداره المحلیه

  

شرکه مستقبل ذی قار للمقاولات العامه محدوده المسؤولیه

بازرگانی و پیمانکاری

فهد حمید عبد مرکب

۷۸۰۱۴۲۹۹۰۷

ناصریه / الاسکان الصناعی

  

شرکه امواج العطاء للتجاره والمقاولات العامه محدوده المسؤولیه

بازرگانی و پیمانکاری

عبد الرضا شریف مزعل

۷۸۰۴۴۹۰۵۶۵

ناصریه / قرب المحافظه القدیمه

  

شرکه باب اور للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

محمد حسین مطرود

  

ناصریه

  

شرکه الوفق للتجاره العامه محدوده المسؤولیه

بازرگانی و پیمانکاری

صبری عباس مصلح

  

ناصریه / اریدو

  

شرکه هندسه التکافل للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

بازرگانی و پیمانکاری

جمعه محمد حسین

  

ناصریه / حی الشهداء

  

شـرکــه مجموعـه الأمثـال للتجاره والنقل العام المحدوده

حمل و نقل

عدنان عبد الحسین صکر

۷۸۰۱۴۰۱۵۱۰

النـاصـریـه مجاور فندق الجنوب

  

شـرکـه الـوسـام الدولیـه تجاره ونقل عام محدوده

حمل و نقل

وسام کامل منشد

۷۸۰۱۲۶۲۷۲۹

ناصریه/فندق الجنوب

  

شـرکـه بحـار العـراق للتجاره والنقل العام محدوده المسوؤلیه

حمل و نقل

حسین نعمه شریده

  

ناصریه/أریدو

  

شرکه بیادر الأهوار للتجاره والنقل العام المحدوده المسؤولیه

حمل و نقل

حمید جبار محمد

  

ناصریه/الأداره المحلیه

hameedjabbarr@yahoo.com

شرکه الفهد الحره للتجاره والنقل العام محدوده المسؤولیه

حمل و نقل

فلاح حسن علی

۷۸۰۴۹۷۰۱۴۴

ناصریه / الداره المحلیه

  

شرکه النخیل للخدمات الامنیه والحراسات العامه المحدوده

امنیت و حفاظت

شاکر جادر صادق

۷۸۰۱۱۱۵۶۷۶

ناصریه –شارع الحبوبی

Alnakaeel_2006@yahoo.com

شــرکــه الجـبــل للحمایه والحراسات الخاصه

امنیت و حفاظت

جبار صالح مزبان

  

ناصریه/المرکز

  

شرکه السد المنیع للخدمات الامنیه والحراسات العامه المحدوده

امنیت و حفاظت

عبد الله ترکی یاسر

  

قضاء الشطره

  

شـــرکــه الضـحــى للخدمات الامنیه والحراسات العامه

امنیت و حفاظت

منال مهدی عبد الحسن

  

ناصریه/صوب الشامیه

  

شـرکـه صقــر الجنـوب للخدمات الامنیه والحراسات العامه محدوده المسؤولیه

امنیت و حفاظت

ولی جری عربید

  

ناصریه/البلدیه

  

شـرکـه قصـر الأمیـر خدمات امنیه وحراسات عامه محدوده المسؤولیه

امنیت و حفاظت

عبد الأمیر حسن علی

  

ناصریه/السرای

  

شرکه السور العزیز للخدمات الامنیه والحراسات العامه

امنیت و حفاظت

  

  

  

  

شرکه اعالی البحار للخدمات الامنیه والحراسات العامه

امنیت و حفاظت

علی عکله هاشم الحمدانی

  

ناصریه مجاور مصرف اور

  

شــرکــه الـجنـوب للحج والعمره والسیاحه الدینیه

خدمات گردشگری

رحم محمد زیاره

۷۸۰۱۰۱۰۰۰۵

ناصریه/ حی سومر

Raham53@yahoo.com

شرکه نوافذ للسفر والسیاحه المحدوده

خدمات گردشگری

علی محسن علوان

۷۸۰۱۰۰۸۰۷۰

الناصریه /الاداره المحلیه

Hoor1998@yahoo.com

شـرکـه نـور الـرحمـن للحج والعمره والسیاحه الدینیه

خدمات گردشگری

عمار عبد الرضا حسون

  

النـاصـریـه

  

شرکه المدینه المنوره للحج والعمره والسیاحه الدینیه المحدوده

خدمات گردشگری

عبد الله جبار عباس

۷۸۰۱۱۳۰۱۱

ناصریه شارع عشرین

  

شرکه تاج شبعاد للسفر والسیاحه المحدوده المسؤولیه

خدمات گردشگری

رزاق یاسر مطهر

۷۸۰۱۰۸۲۲۳۱

ناصریه الاداره المحلیه

  

شرکه الازل للسفر والسیاحه

خدمات گردشگری

عباس حبیب عبد الرضا

  

ناصریه

  

شرکه نور الدجى للسفر والسیاحه المحدوده

خدمات گردشگری

حیدر عبد الرحمن مجید

۷۷۰۶۷۵۰۰۷۵

ناصریه الحبوبی

info@nooraldujah.com

شرکه الاسطوره للسفر والسیاحه محددوه المسؤولیه

خدمات گردشگری

هادی صالح عبد ماجود

۰۷۷۰۷۰۱۱۲۲۹ ۰۷۸۰۱۰۲۷۴۱۰

الناصریه

Albauraq_co@yahoo.com Alkhledi2007@yahoo.com

شرکه نور الطارق للسفر والسیاحه محددوه المسؤولیه

خدمات گردشگری

احمد رزاق قنیطل

۷۸۰۶۱۲۳۴۹۱

الناصریه / الاداره المحلیه

  

شرکه امواج الخلیج للسفر والسیاحه والحج والعمره

خدمات گردشگری

جمال شعلان خضر

  

قلعه سکر

  

شرکه التل الهندسیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

رائد عبد الحسن علی

  

الرفاعی

  

شرکه العمار للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

محسن مناتی فزع

۷۸۰۱۱۳۳۲۴۷

ناصریه

  

شرکه شمس ذی قار للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

حسین فیاض سعید

۷۸۰۱۷۲۲۳۵۹

ناصریه / شارع ۳۰

  

شرکه نور الطارق للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عبد الکریم نعمه جابر

۷۸۰۱۰۳۴۵۰۳

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه الوهل للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

کریم دمدوم مزعل

۷۸۰۱۴۳۱۵۸۹

ناصریه

  

شرکه مفتاح الامان للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

قاسم نعمه محمد

  

ناصریه

  

شرکه مفتاح النجاح للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

علی حسن جابر

  

ناصریه

  

شرکه العدنانیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عدنان حمید عبد

۷۸۰۱۱۸۳۵۴۳

ناصریه شارع النهر

Aladnanyahco2007@yahoo.com

شرکه الخیرات للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عبد الساده زغیر العکیلی

  

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه العامر العالمیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

أکبر مکی حسن

  

ناصریه / شارع النصر

  

شرکه الادیان المتحده للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

محسن عبد الرضا حزام

  

ناصریه / شارع بغداد

  

شرکه نور الناصریه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

حاکم جاسم مجید

  

ناصریه

  

شرکه الدیار الهندسیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

خالد عبد دیان

۷۸۰۵۰۳۰۶۹۵

ناصریه شارع الجمهوریه

dyrcom@yahoo.com

شرکه الصفار للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

میثم کاظم عبد

۷۸۰۱۰۲۳۸۴۵

ناصریه شارع بن سینا

  

شرکه الأمین المتطوره للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

أبراهیم هاشم رضا

  

ناصریه الحبوبی

  

شرکه أضواء البلد للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

مصدق حضیری رحیم

  

ناصریه

  

شرکه أضواء الناصریه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عزر عبد معاشی

  

ناصریه

  

شرکه سفیر الاعمار للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

حسین خضیر حسن

۷۸۰۴۶۱۰۲۲۸

ناصریه / شارع النهر

  

شرکه منار الأهوار للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

علی شراد مرسول

  

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه الغزی للمقاولات العامه محدوده المسؤولیه

پیمانکاری

خالد موحان جبر

  

ناصریه / ابن سینا

  

شرکه الأماره للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عصام عبد العالی هادی

  

ناصریه / السرای

  

شرکه البوادی للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عطشان خلف حسن

  

ناصریه

  

شرکه أور للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

خلیل کاطع کنهور

  

ناصریه –شارع النهر

  

شرکه البطحاء للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

محمد عبد الله محمد العرب

  

ناصریه / المتنزه

  

شرکه ذی قار للمقاولات الانشائیه المحدوده

پیمانکاری

عبود حنون هاشم

  

ناصریه/مجاور شرکه التامین الوطنیه

  

شرکه الود الهندسیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

حسین موحان جاسم

  

ناصریه

  

شرکه جوهره ذی قار للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عکاب هاشم مجبل

  

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه ذات العمار للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

سجاد انعیمه اجناح

۷۸۰۱۴۰۰۲۴۱

ناصریه / الأداره المحلیه

Thatama2004@yahoo

شرکه قصر الغراف للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عمار بدری معن

۷۸۰۱۶۱۲۹۲۸

الرفاعی

  

شرکه طریق التقوى للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

حسن طهماز حمد

  

ناصریه – الاداره المحلیه

  

شرکه الأبرار المتحده للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

حمید کاظم حسن

  

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه أتحاد السواعد للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عقیل وحید حسن

۷۸۰۱۰۷۸۰۱۱

ناصریه

  

شرکه أسیا الهندسیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

أیاد حسن جبیر

  

ناصریه

  

شرکه ساوه العالمیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

کاظم عذاب ردام

  

ناصریه

  

شرکه الرفاعی للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

ریاض عناد مکطوف

  

الرفاعی / حی المعلمین

  

شرکه قوس ذی قار للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

حیدر خلف هاشم

۷۸۰۱۱۰۱۱۴۹

ناصریه / شارع الجمهوریه

qausthiqar@yahoo.com

شرکه الزعیلی للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

هادی حمید ظعین

  

ناصریه

  

شرکه نور الأحسان للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

حسین مهدی صالح

  

ناصریه

  

شرکه الهلال الجنوبیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عزیز هاشم محمد الشریفی

۷۸۰۱۰۲۶۰۷۷

ناصریه /الاداره المحلیه

  

شرکه الغالب للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

غالب فرحان حسن

  

ناصریه

  

شرکه الزهران للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

غالب حمد خلف

۷۸۰۱۰۵۶۹۸۳

ناصریه شارع النهر

  

شرکه النعمه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

نعمه عبد الجلیل ضخیل

  

ناصریه

  

شرکه نور الغالب للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

أبراهیم ناصر حسین

  

ناصریه

  

شرکه مشعل المدینه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

خضیر شمخی جابر

  

ناصریه

  

شرکه الدوحه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

باسم محسن صیهود

۷۸۰۱۰۲۴۷۵۱

ناصریه /شارع الجمهوریه

  

شرکه الانشاء العالمیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

خلیل جوعان جسام

  

الرفاعی /شارع الأطباء

  

شرکه المرتکن للتجاره والمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

ظاهر حبیب اسماعیل

  

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه ورده الندى للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

اعطیه ثجیل عبادی

  

ناصریه / عماره الأخوین

  

شرکه الکرمه العالمیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

سعدی عبد الحسین جعفر

۷۸۰۱۰۳۳۳۵۷

ناصریه

  

شرکه نجمه الجنوب للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

حیدر حسین عبد کسار

۷۸۰۱۴۳۶۶۹۸

ناصریه / الأداره المحلیه

  

شرکه الحبوبی العالمیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

حسن جبار صالح

  

ناصریه / السیف

  

شرکه النبأ المتحده للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

ریسان جبار یاسر

۶۸۲۵۱۹

ناحیه النصر

  

شرکه بین السهلین للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

مشتاق طالب بزون

  

قلعه سکر / المعلمین

  

شرکه لارسا العالمیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

علی کاظم محمد علی البطحاوی

  

ناصریه/ الداره المحلیه

  

شرکه الجزیره للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

خالد خمیس بکه

  

ناصریه /قرب البلدیات

  

شرکه تنمیه الشرق الاوسط للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

طاهر فیصل جابر

۷۸۰۱۱۰۱۷۲۶

ناصریه / الأداره المحلیه

  

شرکه النجم المتلئلئ للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

مالک عبد الکریم خلف

۷۸۰۱۱۳۳۵۱۸

ناصریه / الاداره المحلیه

  

شرکه المؤمل العالمیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عدنان هاشم موسى

  

ناصریه

  

شرکه نجمه ذی قار للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

حمید ریسان حسین

۷۸۰۱۴۳۶۶۹۸

ناصریه / عماره النهر

  

شرکه البریق الدولیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

محمد حسین علی

  

ناصریه / شارع بغداد

  

شرکه أوراق الزیتون للمقاولات العامه

پیمانکاری

قاسم صالح شحم الکعبی

  

الرفاعی / السرای

  

شرکه مجموعه أعمار العراق للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

جبار مبذور مطر

  

الرفاعی

  

شرکه الناصریه للمقاولات الانشائیه المحدوده

پیمانکاری

کاظم فرهود فجر

۷۸۰۱۵۷۴۶۲۴

ناصریه

  

شرکه برج المیناء للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

سعد یونس عزیز

۷۸۰۱۰۶۹۵۸۱

ناصریه / قرب البلدیات

  

شرکه الصاحب الدولیه للمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

پیمانکاری

عبد الکاظم صاحب عبد علی

  

ناصریه

  

شرکه أمجاد أور للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عدنان زعیل جبر

  

الرفاعی / السرای

  

شرکه الجفیل للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

حمید صالح جابر

  

ناصریه / شارع بغداد

  

شرکه أزهار ذی قار للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

سعید أرحیم حمید

  

الرفاعی

  

شرکه الرفل للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عدنان عبد المهدی خلف

  

ناصریه

  

شرکه المعموری العالمیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

محمد شهاب أحمد

  

ناصریه

  

شرکه الدلیل العالمیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

موسى عبد الجبار لفته

۷۸۰۱۲۰۳۸۲۹

الرفاعی / الأطباء

  

شرکه المساعد للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عزیز حمید مانع

  

ناصریه

  

شرکه أفنان الحدیثه للمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

پیمانکاری

مرتضى کاظم حسین

  

ناصریه / المصرف الزراعی

  

شرکه الفوز الحدیثه للمقاولات العامه محدوده المسؤولیه

پیمانکاری

حمید عبد غاطی

  

ناصریه / ۲۰

  

شرکه أعمار الجنوب للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

خالد فاضل راضی

  

ناصریه / السکک

  

شرکه الجهاد للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

حیدر عبد الجبار سلمان

۷۸۰۱۵۹۳۲۷۷

ناصریه

Aljihad60@yahoo.com

شرکه الصادق المتحده للمقاولات العامه وأنتاج الهیاکل الکونکریتیه

پیمانکاری

جعفر زغیر جاسم

۷۸۰۱۵۷۴۶۲۰

ناصریه

  

شرکه نور الناظر للمقاولات الانشائیه المحدوده

پیمانکاری

ناظر زغیر حنون

  

ناصریه

  

شرکه الماهر الهندسیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عباس جبر شنین

  

ناصریه الحبوبی

  

شرکه المؤمل / فرع الناصریه للمقاولات العامه

پیمانکاری

فالح حسن نوری

  

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه الزهیری للمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

پیمانکاری

عبد الرضا عکال معله

۷۸۰۵۱۵۳۴۸۹

ناصریه

  

شرکه عراق النور للمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

پیمانکاری

سعید مطشر بهلول

۷۸۰۱۰۶۱۴۴۶

ناصریه

  

شرکه العمر للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

علی عمر فلیح

۷۸۰۱۰۰۱۹۰۰

ناصریه / الزیتون

alomarnas@yahoo.com

شرکه الضیاء الابیض للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

علی حسین صبر

۷۸۰۱۵۸۴۳۷۰

ناصریه

alsharify@yahoo.com

شرکه البقیع للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عقیل عبد الوهاب سکر

  

ناصریه / عماره الرحمن

  

شرکه البسمه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

ماجده زاید نزال

  

ناصریه / الیرموک

  

شرکه الیسر للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

محمد کریم حسین

  

ناصریه / شارع النیل

  

شرکه النموذج الاول للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

علی حسن مناتی

  

ناصریه / شارع النهر

  

شرکه الکمال الدولیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

علی عبد الجبار محفل

  

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه ابناء الفرات الدولیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

شاکر مخور عاصی

  

ناصریه / عماره النهر

  

شرکه الهادر للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

مازن جاسم وهیل

  

ناصریه / النهر

Muna822@yahoo.com

شرکه أفاق الجنوب للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

جعفر نجم شلیبح

  

ناصریه / شارع النیل

  

شرکه برکات الزیدی للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عبد الامیر عبد الواحد مبروک

  

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه عصر الفن للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

نبیل محمد شیال

  

ناصریه / الحبوبی

Nabeil_lowyer@yahoo.com

شرکه صرح الحضاره العالمیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

علی طهماز حمد

  

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه أفاق مستقبل الجنوب للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

علی سمیر عبد علی

  

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه سلاله المبدعین للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

علی سعید عبد الله

  

ناصریه / السیف

Ado.fadal@yahoo.com

شرکه الراصد الهندسیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

سلام قاسم سعید

  

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه الارتباط المتحده للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

محمد دحام نزال

  

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه المروه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

جعفر عبد الستار جبر

  

الناصریه /شارع الجمهوریه

  

شرکه نبع ذی قار للمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

پیمانکاری

عواد کاظم خشان

  

ناصریه/الزاویه

  

شرکه العذیب للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

وسام نجم عبد عذیب

  

ناصریه/الحبوبی

Dr_najm@yahoo.com

شرکه أعمار الرافدین الحدیثه للمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

پیمانکاری

سعدی خلف شنون

  

ناصریه/السرای

  

شرکه الجزیره الحره للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عقیل یوسف عوده

  

ناصریه/الأداره المحلیه

  

شرکه الصادق الأمین للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

محمد خضیر یاسین

  

الناصریه

  

شرکه أماره ینبع للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عاتی عبد الحسین عبد الکریم

  

ناصریه/مقابل البلدیات

  

شرکه بشرى العمران للمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

پیمانکاری

تیسیر حبیب غضبان

  

ناصریه/الحبوبی

  

شـرکـه الـولاء الهندسیـه للمقاولات العامه محدوده المسؤولیه

پیمانکاری

حیدر حسن مهدی

  

ناصریه/الأداره المحلیه

  

شرکه مجموعه اسیا للمقاولات العامه

پیمانکاری

محسن حمید ضعین

  

ناصریه – شارع بغداد

  

شرکه النخبه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

علی طالب حسن

  

ناصریه – قرب المصرف العقاری

Alitalib_68@yahoo.com

شرکه الدیار الحره للمقاولات العامه

پیمانکاری

عقیل عبد الوهاب سکر

  

ناصریه / عماره الرحمن

  

شرکه شناشیل الجنوب للمقاولات العامه

پیمانکاری

ماجده زاید نزال

  

ناصریه / الیرموک

  

شرکه اضواء الشمس للمقاولات العامه

پیمانکاری

محمد کریم حسین

  

ناصریه / شارع النیل

  

شرکه البرج الحدیث للمقاوت العامه المحدوده

پیمانکاری

علی حسن مناتی

  

ناصریه / شارع النهر

  

شرکه المبدعین الخالده للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

علی عبد الجبار محفل

  

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه الوطنی للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

شاکر مخور عاصی

  

ناصریه / عماره النهر

  

شرکه الخطوه الواثقه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

مازن جاسم وهیل

  

ناصریه / النهر

Muna822@yahoo.com

شرکه مجموعه سلسله للتجاره والمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

پیمانکاری

جعفر نجم شلیبح

  

ناصریه / شارع النیل

  

شرکه المؤاخاه المتحده للمقاولات العامه

پیمانکاری

عبد الامیر عبد الواحد مبروک

  

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه التسامح الدولیه للمقاولات العامه

پیمانکاری

نبیل محمد شیال

  

ناصریه / الحبوبی

Nabeil_lowyer@yahoo.com

شرکه خیرات بغداد للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

علی طهماز حمد

  

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه الروابی الحدیثه للمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

پیمانکاری

علی سمیر عبد علی

  

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه السالمیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

علی سعید عبد الله

  

ناصریه / السیف

Ado.fadal@yahoo.com

شرکه الجبل المتحده للمقاولات العامه محدوده المسؤولیه

پیمانکاری

سلام قاسم سعید

  

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه هدف الاعمار الهندسیه للمقاولات العامه محدوده المسؤولیه

پیمانکاری

محمد دحام نزال

  

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه مجموعه فیض العراق للمقاولات العامه محدوده المسؤولیه

پیمانکاری

جعفر عبد الستار جبر

  

الناصریه /شارع الجمهوریه

  

شرکه ضفاف اسیا للمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

پیمانکاری

عواد کاظم خشان

  

ناصریه/الزاویه

  

شرکه الراجح للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

وسام نجم عبد عذیب

  

ناصریه/الحبوبی

Dr_najm@yahoo.com

شرکه سماء ذی قار للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

سعدی خلف شنون

  

ناصریه/السرای

  

شرکه اثیر الناصریه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عقیل یوسف عوده

  

ناصریه/الأداره المحلیه

  

شرکه المسله للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

محمد خضیر یاسین

  

الناصریه

  

شرکه عطاء الغراف للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عاتی عبد الحسین عبد الکریم

  

ناصریه/مقابل البلدیات

  

شرکه نور الاسلام للمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

پیمانکاری

تیسیر حبیب غضبان

  

ناصریه/الحبوبی

  

شرکه الوسام الدولیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

حیدر حسن مهدی

  

ناصریه/الأداره المحلیه

  

شرکه أهوار الجنوب للمقاولات العامه والخدمات البحریه

پیمانکاری

محسن حمید ضعین

  

ناصریه – شارع بغداد

  

شرکه مجموعه نور الطیف للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

علی طالب حسن

  

ناصریه – قرب المصرف العقاری

Alitalib_68@yahoo.com

شرکه الاشرف الهندسیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عقیل عبد الوهاب سکر

  

ناصریه / عماره الرحمن

  

شـرکـه نـموذج التحـدی مقاولات عامه محدوده المسؤولیه

پیمانکاری

ماجده زاید نزال

  

ناصریه / الیرموک

  

شرکه الاهوار المتحده للمقاولات العامه

پیمانکاری

محمد کریم حسین

  

ناصریه / شارع النیل

  

شرکه العلیان للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

علی حسن مناتی

  

ناصریه / شارع النهر

  

شرکه المجتبى الهندسیه للمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

پیمانکاری

علی عبد الجبار محفل

  

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه الفیض الهندسیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

شاکر مخور عاصی

  

ناصریه / عماره النهر

  

شرکه جمال فاروق سهل وشریکه تضامنیه للمقاولات العامه

پیمانکاری

مازن جاسم وهیل

  

ناصریه / النهر

Muna822@yahoo.com

شرکه البقیع للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

جعفر نجم شلیبح

  

ناصریه / شارع النیل

  

شرکه البسمه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عبد الامیر عبد الواحد مبروک

  

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه الیسر للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

نبیل محمد شیال

  

ناصریه / الحبوبی

Nabeil_lowyer@yahoo.com

شرکه النموذج الاول للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

علی طهماز حمد

  

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه الکمال الدولیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

علی سمیر عبد علی

  

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه ابناء الفرات الدولیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

علی سعید عبد الله

  

ناصریه / السیف

Ado.fadal@yahoo.com

شرکه الهادر للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

سلام قاسم سعید

  

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه أفاق الجنوب للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

محمد دحام نزال

  

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه برکات الزیدی للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

جعفر عبد الستار جبر

  

الناصریه /شارع الجمهوریه

  

شرکه عصر الفن للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عواد کاظم خشان

  

ناصریه/الزاویه

  

شرکه صرح الحضاره العالمیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

وسام نجم عبد عذیب

  

ناصریه/الحبوبی

Dr_najm@yahoo.com

شرکه أفاق مستقبل الجنوب للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

سعدی خلف شنون

  

ناصریه/السرای

  

شرکه سلاله المبدعین للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عقیل یوسف عوده

  

ناصریه/الأداره المحلیه

  

شرکه الراصد الهندسیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

محمد خضیر یاسین

  

الناصریه

  

شرکه الارتباط المتحده للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عاتی عبد الحسین عبد الکریم

  

ناصریه/مقابل البلدیات

  

شرکه المروه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

تیسیر حبیب غضبان

  

ناصریه/الحبوبی

  

شرکه نبع ذی قار للمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

پیمانکاری

حیدر حسن مهدی

  

ناصریه/الأداره المحلیه

  

شرکه العذیب للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

محسن حمید ضعین

  

ناصریه – شارع بغداد

  

شرکه أعمار الرافدین الحدیثه للمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

پیمانکاری

علی طالب حسن

  

ناصریه – قرب المصرف العقاری

Alitalib_68@yahoo.com

شرکه الجزیره الحره للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عقیل عبد الوهاب سکر

  

ناصریه / عماره الرحمن

  

شرکه الصادق الأمین للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

ماجده زاید نزال

  

ناصریه / الیرموک

  

شرکه أماره ینبع للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

محمد کریم حسین

  

ناصریه / شارع النیل

  

شرکه بشرى العمران للمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

پیمانکاری

علی حسن مناتی

  

ناصریه / شارع النهر

  

شـرکـه الـولاء الهندسیـه للمقاولات العامه محدوده المسؤولیه

پیمانکاری

علی عبد الجبار محفل

  

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه مجموعه اسیا للمقاولات العامه

پیمانکاری

شاکر مخور عاصی

  

ناصریه / عماره النهر

  

شرکه النخبه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

مازن جاسم وهیل

  

ناصریه / النهر

Muna822@yahoo.com

شرکه الدیار الحره للمقاولات العامه

پیمانکاری

شکری رزاق شیاع

۷۸۰۱۱۴۷۱۶۴

الشطره حی المعلمین

Al_diyaral_hurra@yahoo.com

شرکه شناشیل الجنوب للمقاولات العامه

پیمانکاری

محمد عبد الکاظم جواد

۷۸۰۱۲۴۸۳۵۰

الرفاعی مقابل البلدیه

South_org@yahoo.com

شرکه اضواء الشمس للمقاولات العامه

پیمانکاری

حیدر عبد مفلش

۷۸۰۱۰۶۵۰۲۱

ناصریه – شارع الجمهوریه

  

شرکه البرج الحدیث للمقاوت العامه المحدوده

پیمانکاری

فارس محسن خلف

۷۸۰۲۷۹۶۶۱۹

ناصریه الحبوبی

  

شرکه المبدعین الخالده للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

ناصر رجیب عبد الحسین

۷۸۰۱۰۰۱۸۳

ناصریه الحبوبی

Abo.fa_dal@yahoo.com

شرکه الوطنی للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

محمد عبد الخضر صلال

۷۸۰۱۲۳۹۵۶۵

ناصریه عماره طالب ارزیج

Mohammed00962000@yahoo.com

شرکه الخطوه الواثقه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

قاسم عبد زغیر

۷۸۰۶۷۹۷۶۲۱

ناصریه/ حی اور

  

شرکه مجموعه سلسله للتجاره والمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

پیمانکاری

رانیا ریاض الیاس

۷۸۰۲۷۸۲۵۰۵

ناصریه الحبوبی

  

شرکه المؤاخاه المتحده للمقاولات العامه

پیمانکاری

احمد دحام نزال

۷۸۰۵۷۹۲۳۱۸

ناصریه عماره احمد

  

شرکه التسامح الدولیه للمقاولات العامه

پیمانکاری

جاسم هلال ناشی

۷۸۰۱۱۰۳۱۴۹

ناصریه – السرای

Jassim_alzuheiry@yahoo.com

شرکه خیرات بغداد للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

ماهر حامد شهد

۷۸۰۱۲۲۱۴۶۰

قلعه سکر /الشارع العام

mhshaad@yahoo.com

شرکه الروابی الحدیثه للمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

پیمانکاری

محمد جاسم محمد

۷۸۰۱۴۱۳۶۹۸

ناصریه الزیتون

rawabyco@yahoo.com

شرکه السالمیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عبد الواحد اسود ملوحه

۷۸۰۱۴۲۰۲۶۱

ناصریه

  

شرکه الجبل المتحده للمقاولات العامه محدوده المسؤولیه

پیمانکاری

ایاد سالم حمدان

۷۸۰۱۷۷۰۸۱۲

ناصریه الشامیه

  

شرکه هدف الاعمار الهندسیه للمقاولات العامه محدوده المسؤولیه

پیمانکاری

حیدر جاسم محمد

۷۸۰۱۰۲۲۱۶۷

ناصریه الاداره المحلیه

  

شرکه مجموعه فیض العراق للمقاولات العامه محدوده المسؤولیه

پیمانکاری

محمد حسن خضیر

۷۸۰۱۰۵۴۸۳۸

ناصریه – الاداره المحلیه

  

شرکه ضفاف اسیا للمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

پیمانکاری

عبد الامیر یاسر حسین

۷۸۰۱۲۰۳۸۱۷

الرفاعی شارع الاطباء

  

شرکه الراجح للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

حسین حامد صکر

۷۸۰۱۴۷۷۴۲

ناصریه / الاداره المحلیه

  

شرکه سماء ذی قار للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

احمد جواد عبد الکریم

۷۸۰۱۰۵۸۶۶۵

ناصریه – شارع البرید

Samaa_co@yahoo.com

شرکه اثیر الناصریه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عبد الحسن ملاغی کاطع

  

الشطره / محله الحمام

Muneer99_3@yahoo.com

شرکه المسله للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

فاضل طاهر علاوی

۷۸۰۱۰۰۳۹۳۹

ناصریه شارع الحبوبی

  

شرکه عطاء الغراف للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

کریم جرید عبد الحسن

  

الرفاعی

  

شرکه نور الاسلام للمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

پیمانکاری

عادل شریف برغوث

  

ناصریه

  

شرکه الوسام الدولیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

وسام کامل منشد

۷۸۰۱۲۶۲۷۲۹

ناصریه / فندق الجنوب

  

شرکه أهوار الجنوب للمقاولات العامه والخدمات البحریه

پیمانکاری

علی عکله هاشم الحمدانی

۷۸۰۱۰۲۴۶۱۱

ناصریه / شارع النهر

South_marshes/so@yahoo.com

شرکه مجموعه نور الطیف للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

أحمد رزاق فنطیل

  

ناصریه / شارع النهر

  

شرکه الاشرف الهندسیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عباس فرحان عذافه

  

ناصریه / الحبوبی

  

شـرکـه نـموذج التحـدی مقاولات عامه محدوده المسؤولیه

پیمانکاری

ثامر موازی مناتی

  

الشطــره

  

شرکه الاهوار المتحده للمقاولات العامه

پیمانکاری

کامل جبار کاظم

  

ناصریه –شارع النیل

  

شرکه العلیان للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عبد الحسن عکال معله

۷۸۰۱۱۴۷۱۶۴

ناصریه قرب البرید

Al_diyar_al_harr@yahoo.com

شرکه المجتبى الهندسیه للمقاولات العامه المحدوده المسؤولیه

پیمانکاری

امیر علوان جعاز

۷۸۰۱۴۰۳۵۹۰

ناصریه

Almogtaba_1969@yahoo.com

شرکه الفیض الهندسیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

صلاح حسن عباس

  

ناصریه / شارع النیل

  

شرکه جمال فاروق سهل وشریکه تضامنیه للمقاولات العامه

پیمانکاری

جمال فاروق سهل

  

النـاصـریه

  

شرکه نور الزاهد مقاولات عامه

پیمانکاری

رحاب عباس

  

ناصریه شارع النصر

  

شرکه السفر الخالد مقاولات عامه محدوده

پیمانکاری

علی موسى جابر

  

ناصریه

  

شرکه صرح الاهوار للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

علی عکله هاشم

  

سوق الشیوخ

  

شرکه طریق الریام للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

شاهر حسین عناد

  

ناصریه

  

شرکه البدعه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

عباس قاسم مکطوف

  

ناصریه

abasaa47@yahoo.com

شرطه طریق المسعد للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

محمود عبد الله حاجم

  

ناصریه

  

شرکه اضواء ذی قار للمقاولات العامه محدوده المسؤولیه

پیمانکاری

کامل جبار کاظم غضبان

  

ناصریه شارع النیل

Kamel_jabar@yahoo.com

شرکه الرؤیا العالمیه للمقاولات العامه

پیمانکاری

طاهر هاشم جار الله

  

ناصریه الاداره المحلیه

  

شرکه الرؤى الهندسیه للمقاولات العامه

پیمانکاری

کاظم حسین جابر

  

ناصریه الاداره المحلیه

alruaa@yahoo.com

شرکه امل الجنوب العالمیه للمقاولات العامه

پیمانکاری

سعدون کریم جنجر

  

ناصریه شارع الجهاد

aljanoob@yahoo.com

شرکه الشاهر الهندسیه للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

هاشم عواد محسن

  

ناصریه قرب دائره البرید

  

شرکه الضیاء العالمیه للمقاولات العامه م.م

پیمانکاری

ضیاء شلاکه هاشم

  

ناصریه

  

شرکه اریاف ذی قار للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

مظلوم غمیس جبر

  

ناصریه

  

شرکه اسیا الهندسیه للمقاولات العامه م.م

پیمانکاری

ایاد حسن جبیر

  

ناصریه

  

شرکه المنتفک للمقاولات العامه المحدوده

پیمانکاری

ماهر شاکر طوبیا

  

ناصریه

  

شرکه عمر الفاروق وشریکه /التضامنیه

مختلف

عمر فاروق سهیل

۷۸۰۱۰۸۱۳۴۸

ناصریه

Co_omer@yahoo.com

شرکه الرافد لصناعه الألمنیوم المحدوده

صنعتی

فرحان عبد جاسم

۷۸۰۱۵۷۴۶۳۷

ناصریه/شارع النهر

  

شرکه البطحاء للأنتاج الزراعی والحیوانی المحدوده

کشاورزی

أکرم جبر لهیمد الغزی

  

ناصریه/التضحیه

  

شرکه الفراتین الحدیثه لتجاره المواد الکهربائیه والمیکانیکیه المحدوده المسؤولیه

برق و مکانیک

مازن جاسم وهیل

  

ناصریه/الشموخ

  

شرکه نعیم کریم نغیمش وشریکه عباس عوید

مختلف

عباس عوید نغیمش

  

ناصریه/شارع الجمهوریه

  

شرکه أسماعیل داخل حسن

مختلف

اسماعیل داخل حسن

  

ناصریه/طریق الشطره

  

شرکه حنون وشریکه جبار جواد عراک

مختلف

حنون جازع بطی

  

ناصریه/شارع الجمهوریه

  

شرکه علی موسى عبد الله وشریکه ریاض لانتاج المثلجات

بستنی

علی موسى عبد الله

  

الشــــطره

  

شرکه أکـــــــد للعمــــلات

مختلف

بیادور وعجیل خلیوی

  

ناصریه/باب الشطره

  

شرکه الناصریه للعمــــلات

مختلف

حمدان داود سلمان الحمدانی

  

الناصریه

  

شرکه الأقمار للعمــــــلات

مختلف

نجم عبد عذیب

  

الناصریه

  

شرکه ذی قار للعمـــــلات

مختلف

عادل ثامر سعدون

  

الناصریه

  

شــرکـه الـزهــران لتجاره الاجهزه والمواد الصیدلانیه المحدوده

دارو و تجهیزات پزشکی

شهید جابر عبید

۷۸۰۱۰۱۱۱۱۲

ناصریه/الحبوبی

  

شـرکـه الیعسـوب العالمیــه لبیع الاجهزه الطبیه والمستلزمات الطبیه

دارو و تجهیزات پزشکی

کاظم محسن عویجل

  

ناصریه/الحبوبی

  

شرکه النبیل لخدمات المنظومات الطبیه المحدوده

دارو و تجهیزات پزشکی

مثنى مالک باقر

  

الناصریه/ السرای

  

شرکه الریام المتحده للتجاره العامه وتجاره الأدویه والمستلزمات الطبیه المحدوده

دارو و تجهیزات پزشکی

سعد صالح عباس

  

ناصریه/الحبوبی

  

شرکه البطحاء لتجاره الأدویه والمستلزمات الطبیه المحدوده

دارو و تجهیزات پزشکی

کاظم ملبس کاظم

۷۸۰۱۰۲۸۸۸۹

ناصریه/الحبوبی

  

شرکه ساحل النوارس لتجاره الأدویه والمواد الطبیه

دارو و تجهیزات پزشکی

عبد العظیم عباس عوده

  

الناصریه

  

شرکه ساحل الشرق لتجاره الأجهزه والمواد الطبیه

دارو و تجهیزات پزشکی

خلیل ابراهیم سرحان

  

الناصریه

  

شرکه افاق الرازی للتجاره العامه والاجهزه المختبریه والمستلزمات الطبیه المحدوده

دارو و تجهیزات پزشکی

عادل شعلان طراد

۷۸۰۴۴۰۵۸۴۱

ناصریه الحبوبی

  

شرکه العالمیه الجدیده لتجاره الادویه والمستلزمات الطبیه المحدوده

دارو و تجهیزات پزشکی

سعد جبار محمد

  

ناصریه محله الجامع

  

شرکه الجنوب نت لاعمال الاتصالات والانترنت

مخابرات و اینترنت

ناصر فهد صالح

  

ناصریه / شارع النهر

  

شـرکـه عــراق التقنیـه للاتصالات والمقاولات العامه محدوده المسؤولیه

مخابرات و اینترنت

مشتاق محسن ناصر

  

ناصریه/السرای

  

شرکه النعیم الدولیه للمقاولات وخدمات الانترنت المحدوده المسؤولیه

مخابرات و اینترنت

خالد نایف ثامر

۷۸۰۱۰۰۲۲۹۹

ناصریه

khalidknif@yahoo.com

شـرکـه فـرات فـون عدلت الى مساهمه خاصه للاتصالات والمعلوماتیه المحدوده

مخابرات و اینترنت

خلیل عبد الحسین ملاجی

  

النـاصـریـه

  

شرکه العذیب للأتصالات والتجاره الألکترونیه المحدوده

مخابرات و اینترنت

نجم عبد عذیب

  

ناصریه/الحبوبی

  

شرکه سوق الشیوخ لانتاج الطابوق الاوتو ماتیکیه

آجر

علی عکله هاشم الحمدانی

۷۸۰۱۰۲۴۶۱۱

سوق الشیوخ

  

شرکه الناصریه لصناعه الطابوق ومواد البناء المحدوده

آجر

فخری عباس محمد الجبوری

  

ناصریه/طریق الشطره

  

شرکه الربیع لتجاره مواد التصویر

بازرگانی

أحمد غازی مکطوف

  

سوق الشیوخ

  

شرکه المسترسل لحفر الابار والخدمات النفطیه

حفاری

فاضل کناوی حسن

  

ناصریه – الاداره المحلیه

  

شرکه اعماق البحار لحفر الابار والخدمات النفطیه

حفاری

علی عکله هاشم

  

ناصریه – شارع النهر

  

شرکه وکالات الخلیج لحفر الابار والخدمات النفطیه المحدوده

حفاری

غیث عبد الرضا مبدر

۷۹۰۱۳۱۳۶۷۴

ناصریه الحبوبی

Gulf_ageucies@yahoo.com

شرکه الفضلی للصناعات الانشائیه العامه المحدوده

مصالح ساختمانی

ریاض محسن جبار

۷۸۰۱۰۰۸۱۸۶

ناصریه السیف

  

شرکه الشرق لحفر الابار والخدمات النفطیه

حفاری

عبد الرزاق الزهیری

۷۸۰۱۰۰۱۷۰۰

ناصریه/ الاداره المحلیه

almatharco@yahoo.com

نجمه المدن للوکالات التجاریه العامه المحدوده

مختلف

علاء الدین عبد الرزاق حسون

۷۸۰۱۶۲۰۷۱۰

ناصریه / شارع ابن سینا

Abed_albaki_2004@yahoo.com

شرکه لورا العالمیه

مختلف

عدنان شامل حیاوی

۷۸۰۲۱۶۰۲۴۱

ناصریه

  

شرکه عمر الفاروق وشریکه /التضامنیه

مختلف

عمر فاروق سهیل

۷۸۰۱۰۸۱۳۴۸

ناصریه

Co_omer@yahoo.com

شرکه الرافد لصناعه الألمنیوم المحدوده

صنعتی

فرحان عبد جاسم

۷۸۰۱۵۷۴۶۳۷

ناصریه/شارع النهر

  

شرکه البطحاء للأنتاج الزراعی والحیوانی المحدوده

کشاورزی

أکرم جبر لهیمد الغزی

  

ناصریه/التضحیه

  

شرکه الفراتین الحدیثه لتجاره المواد الکهربائیه والمیکانیکیه المحدوده المسؤولیه

برق و مکانیک

مازن جاسم وهیل

  

ناصریه/الشموخ

  

شرکه نعیم کریم نغیمش وشریکه عباس عوید

مختلف

عباس عوید نغیمش

  

ناصریه/شارع الجمهوریه

  

شرکه أسماعیل داخل حسن

مختلف

اسماعیل داخل حسن

  

ناصریه/طریق الشطره

  

شرکه حنون وشریکه جبار جواد عراک

مختلف

حنون جازع بطی

  

ناصریه/شارع الجمهوریه

  

شرکه علی موسى عبد الله وشریکه ریاض لانتاج المثلجات

مختلف

علی موسى عبد الله

  

الشــــطره

  

شرکه أکـــــــد للعمــــلات

مختلف

بیادور وعجیل خلیوی

  

ناصریه/باب الشطره

  

شرکه الناصریه للعمــــلات

مختلف

حمدان داود سلمان الحمدانی

  

الناصریه

  

شرکه الأقمار للعمــــــلات

مختلف

نجم عبد عذیب

  

الناصریه

  

شرکه ذی قار للعمـــــلات

مختلف

عادل ثامر سعدون

  

الناصریه

  

شــرکـه الـزهــران لتجاره الاجهزه والمواد الصیدلانیه المحدوده

دارو و تجهیزات پزشکی

شهید جابر عبید

۷۸۰۱۰۱۱۱۱۲

ناصریه/الحبوبی

  

شـرکـه الیعسـوب العالمیــه لبیع الاجهزه الطبیه والمستلزمات الطبیه

دارو و تجهیزات پزشکی

کاظم محسن عویجل

  

ناصریه/الحبوبی

  

شرکه النبیل لخدمات المنظومات الطبیه المحدوده

دارو و تجهیزات پزشکی

مثنى مالک باقر

  

الناصریه/ السرای

  

شرکه الریام المتحده للتجاره العامه وتجاره الأدویه والمستلزمات الطبیه المحدوده

دارو و تجهیزات پزشکی

سعد صالح عباس

  

ناصریه/الحبوبی

  

شرکه البطحاء لتجاره الأدویه والمستلزمات الطبیه المحدوده

دارو و تجهیزات پزشکی

کاظم ملبس کاظم

۷۸۰۱۰۲۸۸۸۹

ناصریه/الحبوبی

  

شرکه ساحل النوارس لتجاره الأدویه والمواد الطبیه

دارو و تجهیزات پزشکی

عبد العظیم عباس عوده

  

الناصریه

  

شرکه ساحل الشرق لتجاره الأجهزه والمواد الطبیه

دارو و تجهیزات پزشکی

خلیل ابراهیم سرحان

  

الناصریه

  

شرکه افاق الرازی للتجاره العامه والاجهزه المختبریه والمستلزمات الطبیه المحدوده

دارو و تجهیزات پزشکی

عادل شعلان طراد

۷۸۰۴۴۰۵۸۴۱

ناصریه الحبوبی

  

شرکه العالمیه الجدیده لتجاره الادویه والمستلزمات الطبیه المحدوده

دارو و تجهیزات پزشکی

سعد جبار محمد

  

ناصریه محله الجامع

  

شرکه الجنوب نت لاعمال الاتصالات والانترنت

مخابرات و اینترنت

ناصر فهد صالح

  

ناصریه / شارع النهر

  

شـرکـه عــراق التقنیـه للتصالات والمقاولات العامه محدوده المسؤولیه

مخابرات و اینترنت

مشتاق محسن ناصر

  

ناصریه/السرای

  

شرکه النعیم الدولیه للمقاولات وخدمات الانترنت المحدوده المسؤولیه

مخابرات و اینترنت

خالد نایف ثامر

۷۸۰۱۰۰۲۲۹۹

ناصریه

khalidknif@yahoo.com

شـرکـه فـرات فـون عدلت الى مساهمه خاصه للاتصالات والمعلوماتیه المحدوده

مخابرات و اینترنت

خلیل عبد الحسین ملاجی

  

النـاصـریـه

  

شرکه العذیب للأتصالات والتجاره الألکترونیه المحدوده

مخابرات و اینترنت

نجم عبد عذیب

  

ناصریه/الحبوبی

  

شرکه سوق الشیوخ لانتاج الطابوق الاوتو ماتیکیه

آجر

علی عکله هاشم الحمدانی

۷۸۰۱۰۲۴۶۱۱

سوق الشیوخ

  

شرکه الناصریه لصناعه الطابوق ومواد البناء المحدوده

آجر

فخری عباس محمد الجبوری

  

ناصریه/طریق الشطره

  

شرکه الربیع لتجاره مواد التصویر

مختلف

أحمد غازی مکطوف

  

سوق الشیوخ

  

شرکه المسترسل لحفر الابار والخدمات النفطیه

حفاری

فاضل کناوی حسن

  

ناصریه – الاداره المحلیه

  

شرکه اعماق البحار لحفر الابار والخدمات النفطیه

حفاری

علی عکله هاشم

  

ناصریه – شارع النهر

  

شرکه وکالات الخلیج لحفر الابار والخدمات النفطیه المحدوده

حفاری

غیث عبد الرضا مبدر

۷۹۰۱۳۱۳۶۷۴

ناصریه الحبوبی

Gulf_ageucies@yahoo.com

شرکه الفضلی للصناعات الانشائیه العامه المحدوده

مصالح ساختمانی

ریاض محسن جبار

۷۸۰۱۰۰۸۱۸۶

ناصریه السیف

  

شرکه الشرق لحفر الابار والخدمات النفطیه

حفاری

عبد الرزاق الزهیری

۷۸۰۱۰۰۱۷۰۰

ناصریه/ الاداره المحلیه

almatharco@yahoo.com

نجمه المدن للوکالات التجاریه العامه المحدوده

مختلف

علاء الدین عبد الرزاق حسون

۷۸۰۱۶۲۰۷۱۰

ناصریه / شارع ابن سینا

Abed_albaki_2004@yahoo.com

شرکه لورا العالمیه

مختلف

عدنان شامل حیاوی

۷۸۰۲۱۶۰۲۴۱

ناصریه

  

شرکه الصمیم لتجهیز الکونکریت وتصنیع البلوک المضغوط

مختلف

زهیر کامل حسین

۷۸۰۱۷۶۶۱۲۲

زهیر کامل حسین

  

شرکه النهرین النموذجیه للتجاره والادامه والتنظیف محدوده المسؤولیه

تنظیف

کاظم جاسم محمد

۷۸۰۱۱۲۰۸۸۶

ناصریه / الحبوبی

  

شرکه الأزال للأدامه والتنظیف المحدوده المسؤولیه

تنظیف

جمال هویدی خلف

  

  

  

شرکه الفرات الحره للتجاره والمقاولات والأدامه والتنظیف محدوده المسؤولیه

تنظیف

عارف عبد الجلیل هداد

۷۸۰۱۳۷۱۷۴۵

الشطره/الشعله

  

شرکه مجموعه البیرق للنقل العام وخدمات التنظیف المحدوده

تنظیف

داود سلمان حسن

۷۸۰۶۲۸۵۴۰۹

ناصریه الحبوبی

  

شـرکـه ذی قــار للادامه والتنظیف محدوده المسؤولیه

تنظیف

زغیر علی ذهیب

  

ناصریه/الأسکان الصناعی

  

شرکه الفیحاء لخدمات التنظیف

تنظیف

شاکر جادور صادق

۷۸۰۱۰۹۵۳۱۶۳

ناصریه

  

پست بعدی

کتاب زرد عراق ۲۰۱۴

ش دسامبر 13 , 2014
نرخ نامه تبلیغات در کتاب زرد تبلیغات کشاورزی و مواد غذایی کولر خطوط هوایی آلومینوم و شیشه بانکها لوازم حمام آرایش و زیبایی کابل دوربین مداربسته و وسایل مراقبت کاروان و خانه پیش ساخته فرش خودرو کاشی و سرامیک شیمیایی پاک کننده ها و خدمات تنظیف نمایندگی های تجاری مجموعه […]