قوانین بانک مرکزی عراق در خصوص صدور ضمانت نامه

1 بانک عراقی مجاز به صدور ضمانت نامه به شرکتهای خارجی نیست مگر اینکه ضمانت نامه ای از بانک خارجی ثبت شده داشته باشد.

2 برای دریافت ضمانت نامه میتوان در بانک تی بی ای به ازای آن پول نقد سپرده گذاری کرد.

3 شرکتهای دارای قرارداد با وزارت کار میتوانند ضمانت نامه از بانک عراقی یا شعب بانکهای خارجی دریافت دارند.

4 صدور ضمانت نامه توسط بانک مشترک به اتکای ضمانت نامه بانک مادر خارجی پذیرفته شده نیست به طور مثال بانک تعاون الاقلیمی نمیتواند به صورت اتکایی از بانک اقتصاد نوین یا کشاورزی ضمانت نامه صادر نماید.

پست بعدی

مناقصات عراق 2014/1/13

س ژانویه 14 , 2014
شناسه گروه مناقصه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 14010192 برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی تهیه کابل های برق و تجهیزات جانبی م(فاز1) 26/1/2014 125 1% — 14010193 برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی تهیه کابل های برق و […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق