آمار صادرات جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق 4 ماهه اول سال 1392

 

ردیف

تعرفه

شرح تعرفه

وزن(کیلوگرم)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

1

25232900

ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد)

3,059,459,528

5,817,659,364,035

235,504,205

2

21050000

بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو.

21,144,773

1,948,086,323,370

78,777,745

3

84796010

کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C)

22,283,863

1,656,592,223,191

66,954,514

4

69089020

کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده

266,060,261

1,383,236,768,136

55,866,945

5

27111390

بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر

57,230,368

1,282,525,399,182

52,001,492

6

69089040

کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده

192,584,583

1,206,191,178,236

48,706,883

7

04031090

ماست بجز فرآورده هاي تغذيه کودکان شيرخوا ر

44,371,588

1,115,535,309,917

45,095,706

8

03027900

سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274

10,236,427

865,401,060,585

38,125,781

9

04069000

سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد

10,902,755

930,176,862,009

37,597,194

10

27101290

ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين

40,000,000

896,050,544,364

36,170,118

11

20029010

رب گوجه فرنگي

19,991,749

829,318,082,900

33,512,156

12

73089090

ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد .

15,780,453

752,808,892,430

30,413,112

13

87019090

ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر

5,699,647

726,935,647,124

29,344,772

14

27111290

پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر

29,356,476

697,264,425,602

28,306,494

15

08071100

هندوا نه , تازه

116,692,708

689,517,488,882

27,956,436

16

19053100

بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند

14,760,649

619,281,927,460

25,062,880

17

84796090

سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010

7,666,387

617,935,135,100

24,981,176

18

39249000

لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي

8,157,488

603,396,508,750

24,385,980

19

08081000

سيب , تازه

34,599,232

590,546,200,247

23,950,086

20

25239010

سيمان کوره بلند

267,641,317

459,908,648,448

18,592,820

21

17049000

شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد

7,099,409

451,291,310,411

18,229,557

22

04039090

دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده… به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار

28,659,599

410,688,734,918

16,590,049

23

69041000

آجرساختمان ا زسرا ميک.

125,454,936

391,749,373,355

15,850,112

24

20052000

سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده

3,888,230

378,009,611,432

15,275,881

25

63053300

ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن

4,627,084

375,646,629,704

15,173,127

26

34029010

پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم

22,040,594

354,945,594,850

14,347,366

27

39269099

سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت

4,846,974

354,406,829,073

14,314,469

28

73269090

سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر

8,286,044

344,042,899,003

13,897,947

29

39241090

لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين

4,401,141

344,140,451,866

13,894,287

30

72142000

ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد

20,558,640

314,173,222,150

12,678,780

31

04014000

شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده

4,111,270

305,828,049,011

12,365,359

32

84742000

ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره.

2,096,534

301,620,055,007

12,180,589

33

39269060

پريفرم (PET)

6,879,100

289,274,058,093

11,688,455

34

73030000

لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن.

8,841,090

283,776,735,362

11,458,944

35

19059090

سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر

5,598,901

282,121,321,081

11,400,840

36

39202090

صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده

3,738,818

276,732,181,938

11,171,298

37

07020000

گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده

30,340,894

275,877,033,722

11,158,764

38

68101920

سايراشياء ساخته شده ازسيمان… به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش

87,301,756

258,649,955,163

10,483,958

39

08062030

تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده )

4,658,497

250,471,860,126

10,117,188

40

64029900

کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک.

2,045,649

250,104,514,756

10,105,210

41

39172100

لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن

3,249,451

241,819,789,109

9,768,461

42

73084000

تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد.

5,256,765

232,578,415,011

9,395,615

43

25239090

سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني

111,046,547

218,829,859,409

8,851,621

44

72161000

پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر.

9,776,660

205,697,181,139

8,309,717

45

39173100

لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند

2,993,291

204,442,860,808

8,263,473

46

03026900

سايرماهيها,تازه ياسردکردهكه درجاي ديگر مذكور يامشمول نباشد

2,397,672

204,208,561,039

8,241,419

47

72163200

پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.

11,342,360

198,176,217,019

8,013,763

48

72085190

محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر

12,354,887

192,311,633,209

7,769,673

49

39201040

صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده

2,494,810

185,401,930,443

7,487,958

50

04079000

ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده

5,720,384

183,350,595,531

7,420,948

51

22029000

ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند

6,110,962

176,845,663,905

7,144,492

52

08025110

انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك

831,538

175,757,379,937

7,097,142

53

39049000

پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي

4,198,909

166,258,529,547

6,714,177

54

72104900

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر

8,628,955

164,842,807,325

6,654,739

55

73069010

ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر .

6,465,370

158,698,132,317

6,408,254

56

73090000

مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت

3,659,304

156,175,079,391

6,309,891

57

69101000

ظرفشوئي…وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني.

6,462,221

152,323,957,648

6,150,759

58

07031000

پيازوموسير

17,749,696

150,254,188,299

6,073,442

59

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

12,564,049

149,058,693,640

6,026,503

60

02071200

گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده

2,957,721

146,547,763,402

5,915,379

61

08071900

خربزه وهماننده ان -تازه

11,639,543

142,782,912,820

5,767,943

62

70131000

سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد

3,519,269

141,509,019,272

5,720,724

63

08062060

ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده )

1,604,274

138,185,727,214

5,580,963

64

87032300

وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب

719,500

137,082,458,000

5,575,700

65

57029200

کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف.

530,348

136,892,422,894

5,531,582

66

19049000

ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904

1,892,040

135,461,127,101

5,501,033

67

39075090

سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل

2,736,300

136,202,036,978

5,499,680

68

08041040

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

2,809,537

135,551,146,261

5,472,196

69

19021900

ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ

6,383,869

134,455,327,945

5,428,662

70

85042100

ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر

1,468,794

132,577,045,050

5,363,100

71

08025010

انواع پسته خندان

594,266

132,577,704,040

5,348,927

72

39172300

لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل

1,769,556

131,080,964,308

5,297,495

73

39232990

ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910

1,740,746

129,352,892,104

5,224,053

74

07070000

خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده

7,804,711

125,770,507,700

5,113,320

75

69149090

اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني )

1,545,042

123,057,351,692

4,970,772

76

34022090

سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور

7,035,734

120,785,954,035

4,878,890

77

39201090

صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده

1,545,629

113,531,448,714

4,590,156

78

70051030

شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر

21,058,218

113,013,999,234

4,568,328

79

39076020

گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات )

3,286,000

112,056,913,858

4,532,121

80

84749090

اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل

1,341,615

110,298,743,528

4,455,387

81

20079990

مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه

2,091,086

109,764,272,725

4,432,841

82

39232190

سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن

1,462,043

108,699,159,634

4,389,489

83

85043390

ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع

1,116,938

106,679,142,000

4,311,000

84

39189000

پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش

1,361,605

106,768,663,874

4,310,303

85

19053200

ويفل ها و ويفرها

2,232,526

102,371,361,433

4,135,694

86

84818010

شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو…

322,733

95,931,336,315

3,873,547

87

07051100

کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده

5,489,142

94,706,170,831

3,836,759

88

84119900

ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100)

396,305

91,801,139,882

3,706,031

89

07099900

ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده

3,469,777

90,707,107,107

3,667,423

90

39172900

لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي

1,221,454

90,482,582,964

3,660,350

91

34029090

ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر

7,404,997

90,636,989,601

3,659,503

92

68022900

ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت)

10,873,738

88,265,995,722

3,612,458

93

73110000

ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده .

1,812,138

86,437,790,202

3,491,760

94

76151000

اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم

734,559

85,829,566,767

3,467,399

95

08094000

آلو و گوجه , تازه

2,903,877

84,484,712,108

3,408,630

96

25231000

سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر

84,511,543

83,716,908,434

3,380,461

97

06029090

ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها)

756,537

83,452,172,976

3,374,351

98

34022010

دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي

4,629,374

82,563,635,291

3,335,386

99

76149000

مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق.

1,108,118

81,825,234,715

3,304,774

100

29029000

ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن

3,468,394

79,752,083,042

3,218,213

  

  

سایر اقلام

706,891,101

9,593,032,681,916

388,212,111

  

  

جمع کل

5,791,639,938

47,865,632,059,403

1,938,915,617

پست بعدی

مناقصات دارو و تجهیزات پزشکی عراق منتشر شده در تاریخ 7/8/2013

د آگوست 12 , 2013
Fetal plus detector (sonic aid) Sodium Bicarbonate powder Diagnostics & Serology items Insecticide Mayfield Radiolucent System Gelatin agar Wire and Pliers Allergy Diagnostics General Matrial for Clinical Biochemistry Influenza Items  

ممکن است بپسندید

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق