مفهموم قرارداد و تعهدات در حقوق فدراسیون روسیه

فصول 21 الی 29 قانون مدنی فدراسیون روسیه، مشتمل بر 146 ماده می باشد که به مبحث قراردادها و تعهدات

طرفین قرارداد می پردازد که مطالعه آن را نه تنها برای تجار و فعالان اقتصادی بلکه برای همگان سودمند می دانم.

امید است مورد بهره برداری قرار گیرد.

زیر بخش 1 . مقررات عمومی در مورد تعهدات )مواد 307 419(


فصل 21 . مفهوم تعهد )مواد 307
308 3(

ماده 307 . مفهوم تعهد

ماده 307_1 . اعمال مفاد کلی در مورد تعهدات

ماده 308 . طرفین تعهد

ماده 308_1 . تعهد جایگزین

ماده 308_2 . تعهد اختیاری

ماده 308_3 . حمایت از حقوق طلبکار تحت تعهد


فصل 22 . انجام تعهدات )مواد 309 832(

ماده 309 . مقررات عمومی

ماده 309_1 . موافقت طلبکاران در مورد نحوه رسیدگی به مطالبات خود در برابر بدهکار

ماده 309_2 . هزینه های انجام تعهد

ماده 310 . عدم پذیرش امتناع یک طرفه از انجام تعهد

ماده 311 . انجام تعهد به صورت جزئی

ماده 312 . انجام تعهد نسبت به شخص مناسب

ماده 313 . انجام تعهد توسط شخص ثالث

ماده 314 . مدت زمان انجام تعهد

ماده 315 . اجرای زودهنگام تعهد

ماده 316 . محل انجام تعهد

ماده 317 . ارز تعهدات پولی

ماده 317_1 . سود تعهدات پولی

ماده 318 . افزایش مبالغ پرداختی برای نگهداری شهروند

ماده 319 . اولویت بازپرداخت مطالبات تحت تعهد پولی

ماده 319_1 . برآوردن ادعاهای مربوط به تعهدات همگن

ماده 320 . اجرای تعهد جایگزین

ماده 320_1 . انجام تعهد اختیاری

ماده 321 . نحوه انجام تعهدی که در آن چندین طلبکار یا چند بدهکار حضور دارند.

ماده 322 . تعهدات مشترک و متعدد

ماده 323 . حقوق بستانکار در تعهد تضامنی

ماده 324 . اعتراض به مطالبات متعهدله در صورت تعهد تضامنی

ماده 325 . انجام تعهد تضامنی توسط یکی از بدهکاران

ماده 326 . دعاوی مشترک و متعدد

ماده 327 انجام تعهد با پرداخت بدهی به سپرده

ماده 327_1 . انجام مشروط تعهد

ماده 328 . ضد تعهدات


فصل 23 . تضمین انجام تعهدات )مواد 329 381_2 )

1. مقررات عمومی )ماده 329 )

ماده 329 . روشهای تضمین انجام تعهدات

2. فسخ )مواد 330 333 )

ماده 330 . مفهوم فسخ

ماده 331 . صورت موافقت در فسخ

ماده 332 . مجازات قانونی

ماده 333 . کاهش تصرف

3. تعهد )مواد 334 358_18 )

1. مقررات کلی در مورد تعهد )مواد 334 356 )

ماده 343 . مفهوم تعهد

ماده 334_1 دلایل وقوع تعهد

ماده 335 . وثیقه گذار

ماده 335_1 . دارندگان وثیقه

ماده 336 . موضوع تعهد

ماده 337 مطالبه تضمین شده با تعهد

ماده 338 . تصرف موضوع تعهد

ماده 339 . شرایط و شکل قرارداد تعهد

ماده 339_1 . ثبت دولتی و حسابداری تعهد

ماده 340 . ارزش موضوع تعهد

ماده 341 . ایجاد تعهد

ماده 342 . ارتباط تعهدات قبلی و بعدی )سابقه تعهدات(

ماده 342_1 . اولویت ارضای مطالبات متعهدین

ماده 343 . حفظ و نگهداری اموال متعهد

ماده 344 . عواقب تلف یا صدمه به اموال متعهد

ماده 345 . تعویض و ترمیم موضوع تعهد

ماده 346 . استفاده و دفع موضوع تعهد

ماده 347 حمایت متعهد از حقوق خود در مورد مورد وثیقه

ماده 348 . دلایل توقیف اموال مورد وثیقه

ماده 349 . طریقه توقیف اموال مورد وثیقه

ماده 350 . تحقق اموال مورد وثیقه زمانی که از آن در دادگاه سلب مالکیت می شود

ماده 350_1 تحقق اموال رهن در صورت سلب حق خارج از قضاوت

ماده 350_2 روش برگزاری مزایده در فروش املاک متعهد که مربوط به چیزهای غیرمنقول نباشد.

ماده 351 . اجرای زودهنگام تعهدی که به وسیله تعهد و ضمان در اموال مورد تعهد تأمین شده است

ماده 352 . فسخ تعهد

ماده 353 . حفظ وثیقه در هنگام انتقال حقوق اموال مورد وثیقه به شخص دیگر

ماده 354 . انتقال حقوق و تعهدات تحت قرارداد تعهد

ماده 355 . انتقال بدهی بر اساس تعهدی که با تعهد تضمین شده است

ماده 356 . موافقت نامه تعهد

2. انواع خاصی از تعهد )مواد 357 358_18 )

ماده 357 . تعهد کالاهای در گردش

ماده 358 . وثیقه اشیاء در رهن

ماده 358_1 . تعهد حقوق مسئولیت

ماده 358_2 . محدودیت در تعهد حقوق

ماده 358_3 . محتوای قرارداد تعهد

ماده 358_4 . اخطار بدهکار

ماده 358_5 . ظهور تعهد حقوق

ماده 358_6 . انجام تعهد توسط بدهکار متعهد

ماده 358_7 . حفاظت از متعهد حق

ماده 358_8 . روش اجرای حق تعهد شده

ماده 358_9 . مقررات اساسی در مورد تعهد حقوق تحت قرارداد حساب بانکی

ماده 358_10 . محتوای قرارداد تعهد برای حقوق تحت قرارداد حساب بانکی

ماده 358_11 . ظهور تعهد حقوق تحت قرارداد حساب بانکی

ماده 358_12 . دفع یک حساب بانکی، که حقوق آن متعهد است

ماده 358_13 . اصلاح و خاتمه قرارداد تعهد برای حقوق تحت قرارداد حساب بانکی

ماده 358_14 . استفاده از حقوق متعهد تحت قرارداد حساب بانکی

ماده 358_15 . تعهد به حقوق شرکت کنندگان در اشخاص حقوقی

ماده 358_16 . تعهد اوراق بهادار

ماده 358_17 . استفاده از حقوق تأیید شده توسط امنیت متعهد

ماده 358_18 . تعهد به حقوق انحصاری

4. حفظ چیزی )مواد 359 360 )

ماده 359 . دلایل توقیف

ماده 360 . برآوردن مطالبات به هزینه چیزی که از آن دریغ می شود

5. اطمینان )مواد 361 367 )

ماده 361 . دلایل منشا ضمانت

ماده 362 . شکل عقد ضمانت

ماده 363 . مسئولیت ضامن

ماده 364 . حق ضامن در اعتراض به مطالبه طلبکار

ماده 365 . حقوق ضامنی که تعهد را انجام داده است

ماده 366 . تذکرات در صورت ضامن

ماده 367 . فسخ ضمانت

6. ضمانت مستقل )مواد 368 379 )

ماده 368 . مفهوم و شکل ضمانت نامه مستقل

ماده 369 . تامین تعهدات اصلی با ضمانت نامه بانکی

ماده 370 . استقلال ضمانت از سایر تعهدات

ماده 137 . ابطال و اصلاح ضمانت مستقل

ماده 372 . انتقال حقوق تحت ضمانت مستقل

ماده 373 . لازم الاجرا شدن ضمانت نامه مستقل

ماده 374 . تقاضای تضمین مستقل

ماده 375 . تعهدات ضامن هنگام رسیدگی به دعوی ذی نفع

ماده 375_1 . مسئولیت ذینفع

ماده 376 . امتناع ضامن از تأمین مطالبه ذی نفع

ماده 377 . حدود تعهد ضامن

ماده 378 . فسخ ضمانت نامه مستقل

ماده 379 . جبران مبالغ پرداخت شده تحت ضمانت مستقل به ضامن

7. سپرده )مواد 380 381 )

ماده 380 . مفهوم سپرده . فرم قرارداد سپرده گذاری

ماده 381 . عواقب فسخ و عدم انجام تعهد تضمین شده با سپرده

8. پرداخت امنیت )مواد 381_1 381_2 )

ماده 381_1 . پرداخت امنیت

ماده 381_2 . اعمال قوانین پرداخت امنیت


فصل 24 . تغییر افراد در تعهد )مواد 382 392_3 )

1. انتقال حقوق طلبکار به شخص دیگر )مواد 382 390 )

1. مقررات کلی )مواد 382 386 )

2. انتقال حقوق بر اساس قانون )ماده 387 )

3. واگذاری ادعا )تخصیص( )مواد 388 390 )

2. انتقال بدهی )مواد 391 392_3 )


فصل 25 . مسئولیت نقض تعهدات )مواد 393 406_1 )

ماده 393 . تعهد بدهکار به جبران خسارت

ماده 393_1 . جبران خسارت در صورت فسخ قرارداد

ماده 394 . ضرر و زیان

ماده 395 . مسئولیت عدم انجام تعهد پولی

ماده 396 . مسئولیت و انجام تعهد در نوع

ماده 397 انجام تعهد با هزینه بدهکار

ماده 398 . عواقب عدم انجام تعهد در انتقال امری که به طور جداگانه تعریف شده است

ماده 399 . مسئولیت فرعی

ماده 400 . محدودیت میزان مسئولیت تعهدات

ماده 401 . دلایل مسئولیت نقض تعهد

ماده 402 . مسئولیت بدهکار در قبال کارکنانش

ماده 403 . مسئولیت بدهکار در قبال اعمال اشخاص ثالث

ماده 404 . عیب طلبکار

ماده 405 . تأخیر بدهکار

ماده 406 . تأخیر طلبکار

ماده 406_1 . جبران خسارت وارده در صورت بروز شرایط مشخص شده در قرارداد


فصل 26 . خاتمه تعهدات )مواد 407 419 )

ماده 407 . دلایل فسخ تعهدات

ماده 408 . خاتمه تعهد به وسیله اجرا

ماده 409 . استثناء

ماده 410 . خاتمه تعهد با جبران

ماده 411 . موارد غیرقابل قبول بودن جبران

ماده 412 . خسارت در صورت واگذاری مطالبه

ماده 413 . فسخ تعهد به همزمانی بدهکار و طلبکار در یک شخص

ماده 414 . خاتمه تعهد با نوآوری

ماده 415 . بخشش بدهی

ماده 416 . خاتمه تعهد به دلیل عدم امکان اجرا

ماده 417 . خاتمه تعهد بر اساس عمل یک مقام دولتی یا یک نهاد خودگردان محلی

ماده 418 . خاتمه تعهد با فوت شهروند

ماده 419 . خاتمه تعهد با انحلال شخص حقوقی

زیر بخش 2 . مفاد کلی قرارداد )مواد 420 453 )


فصل 27 . مفهوم و شرایط قرارداد )مواد 420 431_2 )

ماده 420 . مفهوم قرارداد

ماده 421 . آزادی قرارداد

ماده 422 . معاهده و حقوق

ماده 423 . عقود جبرانی و بلاعوض

ماده 424 . قیمت

ماده 425 . اعتبار قرارداد

ماده 426 . قرارداد عمومی

ماده 427 . شرایط نمونه قرارداد

ماده 428 . توافق الحاق

ماده 429 . قرارداد مقدماتی

ماده 429_1 . چهارچوب موافقتنامه

ماده 429_2 . امکان انعقاد قرارداد

ماده 429_3 . توافقنامه اختیار

ماده 429_4 . اجرای قرارداد در صورت تقاضا )قرارداد اشتراک(

ماده 430 . قرارداد به نفع شخص ثالث

ماده 431 . تفسیر قرارداد

ماده 431_1 . بی اعتباری قرارداد

ماده 431_2 . تضمین شرایط


فصل 28 . انعقاد قرارداد )مواد 432 449_1 )

ماده 432 . مفاد اساسی انعقاد قرارداد

ماده 433 . لحظه انعقاد قرارداد

ماده 434 . صورت قرارداد

ماده 434_1 . مذاکرات در مورد انعقاد توافقنامه

ماده 435 . ایجاب

ماده 436 . ایجاب غیرقابل فسخ

ماده 437 . دعوت به ارائه ایجاب عمومی

ماده 438 . قبول

ماده 439 . انصراف از قبولی

ماده 440 . انعقاد قرارداد بر اساس پیشنهاد تعیین کننده مدت قبول

ماده 441 . انعقاد قرارداد بر اساس پیشنهادی که مدت قبول را مشخص نمی کند

ماده 442 . قبول دیرهنگام

ماده 443 . قبول سایر شرایط

ماده 444 . محل انعقاد قرارداد

ماده 445 . انعقاد قرارداد بدون شکست

ماده 446 . اختلافات قبل از عقد قرارداد

ماده 447 . انعقاد قرارداد در مزایده

ماده 448 . سازمان و نحوه برگزاری مناقصات

ماده 449 . دلایل و پیامدهای بطلان مزایده ها

ماده 449_1 مناقصه عمومی


فصل 29 . اصلاح و فسخ قرارداد )مواد 450 453 )

ماده 450 . دلایل اصلاح و فسخ قرارداد

ماده 450_1 . کناره گیری از قرارداد )اجرای قرارداد( یا استفاده از حقوق مندرج در قرارداد

ماده 451 . اصلاح و فسخ قرارداد به دلیل تغییر چشمگیر شرایط

ماده 452 . روش اصلاح و فسخ قرارداد

ماده 453 . عواقب اصلاح و فسخ قرارداد

پست بعدی

وزارت کشاورزی عراق اجازه واردات پنج محصول را به منظور جلوگیری از افزایش قیمت صادر می کند

ی آگوست 22 , 2021
در بیانیه این وزارت کشاورزی عراق که توسط اقتصاد نیوز مورد بازبینی قرار گرفته ، آمده است که با توجه به اختیاراتی که به وزیر کشاورزی عراق برای رفع ممنوعیت ها یا جلوگیری از واردات ، با توجه به فراوانی و کمبود محصولات کشاورزی داده شده است ، آقای حمید […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق