مناقصات عراق ۲۰۱۴/۱۰/۱۲

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

۱۴۱۰۰۱۷۹

صنایع فلزی، معادن و فرآورده های مرتبط

تهیه دستگاه ها و مواد و مایعات حفر چاه و خدمات مرتبط با آن

۱۲/۱۱/۲۰۱۴

۱۰۰

۱%

میسان

۱۴۱۰۰۱۸۰

خدمات عمومی و حرفه ای

ارائه خدمات آموزشی در شرایط بحرانی و ارائه کادر بهداشت و ایمنی و محیط زیست

۱۲/۱۱/۲۰۱۴

۱۰۰

۱%

میسان

۱۴۱۰۰۱۸۱

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه کابل های UTP و STP و کابل های فیبر نوری و ارائه خدمات نصب دستگاه ها برای پروژه غرب قرنه

۱۰/۱۱/۲۰۱۴

۱%

بصره

۱۴۱۰۰۱۸۲

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه دستگاه اندازه گیری چگالی مایع برای غرب قرنه

۱۱/۱۱/۲۰۱۴

۱%

بصره

۱۴۱۰۰۱۸۳

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه پمپ اضطراری منتقل کننده و تجهیزات برای غرب قرنه

۱۱/۱۱/۲۰۱۴

۱%

بصره

۱۴۱۰۰۱۸۴

خدمات عمومی و حرفه ای

ارائه خدمات مهندسی،تدارکات و ساخت برای شرکت پتروناس

۲۳/۱۱/۲۰۱۴

۱%

۱۴۱۰۰۱۸۵

خدمات عمومی و حرفه ای

ارائه خدمات مهندسی،تدارکات و ساخت برای شرکت پتروناس فاز ۲

۲۳/۱۱/۲۰۱۴

۱%

۱۴۱۰۰۱۸۶

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

خدمات مراقبت های بهداشتی بین المللی

۲۳/۱۰/۲۰۱۴

۱%

واسط

۱۴۱۰۰۱۸۷

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

اجاره خدمات ارتباطات تلفنی PABX

23/10/2014

1%

واسط

۱۴۱۰۰۱۸۸

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه قطعات یدکی ماشن آلات و تجهیزات

۲۲/۱۰/۲۰۱۴

۱%

واسط

۱۴۱۰۰۱۸۹

عمران و راه سازی

آسفالت خیابان های منتهی به ایستگاه پمپاژ دوم وابسته به الاحدب نفتی

۲۳/۱۰/۲۰۱۴

۱%

واسط

۱۴۱۰۰۱۹۰

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه ۱۰۰ تن مواد کامپوزیت(MDEA (JEFFTREAT-MS-300

2/11/2014

1%

واسط

۱۴۱۰۰۱۹۱

عمران و راه سازی

تخریب و بازسازی سالن عملیات در بیمارستان اسکندریه

۲۹/۱۰/۲۰۱۴

۱۲۵

۱%

بابل

۱۴۱۰۰۱۹۲

صنایع حمل و نقل و تجهیزات مربوطه

خدمات رزرو حمل و نقل هوایی برای شرکت الواحه نفتی

۲۲/۱۰/۲۰۱۴

۱%

واسط

۱۴۱۰۰۱۹۳

عمران و راه سازی

بازسازی و ترمیم اداره مخابرات و ارتباطات استان بابل

۲۶/۱۰/۲۰۱۴

۱۶۵

۱%

بابل

۱۴۱۰۰۱۹۴

عمران و راه سازی

بازسازی مجتمع مخابرات و ارتباطات استان بصره

۲۷/۱۰/۲۰۱۴

۱۶۵

۱%

بصره

۱۴۱۰۰۱۹۵

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

تهیه دارو فاز ۱

۲۶/۱۰/۲۰۱۴

۱%

بغداد

۱۴۱۰۰۱۹۶

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی

تهیه دارو فاز ۲

۲۶/۱۰/۲۰۱۴

۱%

بغداد

پست بعدی

مناقصات عراق ۲۰۱۴/۱۰/۱۸

ی اکتبر 19 , 2014
شناسه گروه مناقصه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه ۱۴۱۰۰۲۳۴ صنایع حمل و نقل و تجهیزات مربوطه ارائه خدمات حمل و نقل خودرو برای شرکت پتروناس ۷/۱۱/۲۰۱۴ — ۱% — ۱۴۱۰۰۲۳۵ خدمات عمومی و حرفه ای آموزش و توسعه کارکنان شرکت الواحه نفتی عراقی […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق