متن موافقتنامه های بازرگانی و اقتصادی لبنان با سایرکشورها

موافقتنامه بازرگانی، اقتصادی، علمی و فنی لبنان با کشور ارمنستان (خلاصه عربی)

موافقتنامه بازرگانی اقتصادی لبنان با کشور استرالیا (متن انگلیسی)

موافقتنامه بازرگانی اقتصادی لبنان با کشور استرالیا (متن عربی)

موافقتنامه بازرگانی اقتصادی لبنان با کشور استرالیا (خلاصه عربی)

موافقتنامه بازرگانی اقتصادی لبنان با کشور آذربایجان (متن عربی)

موافقتنامه بازرگانی اقتصادی لبنان با کشور آذربایجان  (خلاصه عربی)

موافقتنامه بازرگانی اقتصادی لبنان با کشور بلغارستان (متن عربی)

موافقتنامه بازرگانی اقتصادی لبنان با کشور بلاروس (متن عربی)

موافقتنامه بازرگانی لبنان با کشور کامرون (متن عربی)

موافقتنامه بازرگانی اقتصادی لبنان با کشور شیلی  (خلاصه عربی)

موافقتنامه بازرگانی لبنان با کشور چین (متن عربی)

موافقتنامه بازرگانی، اقتصادی و فنی لبنان با کشور چین (متن عربی)

موافقتنامه بازرگانی اقتصادی لبنان با کشور کرواسی (متن انگلیسی)

موافقتنامه بازرگانی اقتصادی لبنان با کشور کرواسی (متن عربی)

موافقتنامه بازرگانی، اقتصادی و فنی لبنان با کشور کوبا(متن انگلیسی)

موافقتنامه بازرگانی، اقتصادی و فنی لبنان با کشور کوبا (متن عربی)

موافقتنامه بازرگانی، اقتصادی و فنی لبنان با کشور کوبا (خلاصه عربی)

برنامه اجرایی موافقتنامه تجارت آزاد لبنان با کشور مصر (متن عربی)

برنامه اجرایی موافقتنامه تجارت آزاد لبنان با کشور مصر  (خلاصه عربی)

موافقتنامه بازرگانی لبنان با کشور گابن (متن فرانسه)

موافقتنامه اقتصادی فنی لبنان با کشور یونان  (خلاصه عربی)

موافقتنامه اقتصادی علمی و فنی لبنان با کشور اندونزی (خلاصه انگلیسی)

موافقتنامه تجارت آزاد لبنان با کشور عراق (متن عربی)

موافقتنامه بازرگانی، اقتصادی، علمی و فنی لبنان با کشور عراق (متن عربی)

جدول استثنائات و تخفیفات تعرفه ای، حمل و نقل دریایی، مناطق آزاد لبنان با کشور عراق  (خلاصه عربی)

موافقتنامه تجارت آزاد لبنان با کشور اردن  (خلاصه عربی)

موافقتنامه بازرگانی لبنان با کشور کویت (متن عربی)

موافقتنامه بازرگانی لبنان با کشور مالزی  (خلاصه عربی)

موافقتنامه بازرگانی و فنی لبنان با کشور مراکش (متن عربی)

موافقتنامه بازرگانی لبنان با کشور نیجریه (متن انگلیسی)

موافقتنامه بازرگانی لبنان با کشور نیجریه (متن عربی)

موافقتنامه بازرگانی لبنان با کشور پاکستان (متن انگلیسی)

موافقتنامه بازرگانی لبنان با کشور پاکستان (خلاصه انگلیسی)

موافقتنامه بازرگانی، اقتصادی لبنان با کشور لهستان (متن عربی)

موافقتنامه بازرگانی، اقتصادی و فنی لبنان با کشور قطر (متن عربی)

موافقتنامه بازرگانی، اقتصادی لبنان با کشور رومانی  (خلاصه عربی)

موافقتنامه بازرگانی، اقتصادی لبنان با کشور روسیه  (خلاصه عربی)

موافقتنامه بازرگانی، اقتصادی لبنان با کشور عربستان سعودی (متن عربی)

موافقتنامه بازرگانی لبنان با کشور سنگال (متن عربی)

موافقتنامه بازرگانی لبنان با کشور اسلواکی (متن انگلیسی)

موافقتنامه بازرگانی لبنان با کشور اسلواکی (متن عربی)

موافقتنامه اقتصادی اجتماعی لبنان با کشور سوریه (خلاصه عربی)

موافقتنامه اقتصادی اجتماعی لبنان با کشور سوریه (خلاصه عربی)

موافقتنامه بازرگانی لبنان با کشور سودان (متن عربی)

موافقتنامه بازرگانی، اقتصادی، علمی و فنی لبنان با کشور ترکیه (متن انگلیسی)

موافقتنامه بازرگانی، اقتصادی، علمی و فنی لبنان با کشور ترکیه (متن عربی)

موافقتنامه بازرگانی، اقتصادی، علمی و فنی لبنان با کشور ترکیه (خلاصه عربی)

موافقتنامه بازرگانی، اقتصادی لبنان با کشور اوکراین (متن عربی)

موافقتنامه بازرگانی، اقتصادی لبنان با کشور اوکراین (خلاصه عربی)

موافقتنامه بازرگانی لبنان با کشور ویتنام (متن فرانسه)

موافقتنامه بازرگانی لبنان با کشور ویتنام (متن عربی)

موافقتنامه بازرگانی لبنان با کشور ویتنام (متن عربی)

موافقتنامه تجارت آزاد لبنان با کشور امارات (متن عربی)

تشویق همکاری های اقتصادی و تبادل تجربیات لبنان با کشور یمن (متن عربی)

تشویق همکاری های اقتصادی و تبادل تجربیات لبنان با کشور یمن (خلاصه عربی)

پست بعدی

گزارش کالایی صادرات روغن موتور به لبنان

چ مه 31 , 2023

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق