فصل: بازرگانی

 
نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

تجارت عمومی

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

Offe – شرکت ساحل

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

دفتر رایزنی بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان

شبکه های اجتماعی
نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

فروشگاه یک دلاری

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

تجارت عمومی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

علیرضا سیحون

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

تجارت عمومی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Off – shore co.

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

حسین روستایی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

محسن رحیمی

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

تجارت عمومی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

عباس عبدالخانی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

کامران داوری نیکو

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

شرکت خارج از کشور

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

محمدجواد ساعدی

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

شرکت خارج از کشور

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

تجارت لوازم جانبی اسباب بازی و نوزادان

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Commercial center (mall)

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

تجارت عمومی

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

تجارت فریم و نقاشی های روغنی

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق