فصل: بازرگانی

 
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

دفتر رایزنی بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان

شبکه های اجتماعی
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

محسن رحیمی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

علیرضا سیحون

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

حسین روستایی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

عباس عبدالخانی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

کامران داوری نیکو

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

محمدجواد ساعدی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

General trade

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Off- Shore company

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of dental medicines & equipments

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Offshore Company

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

General Trade

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of kitchenware

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

General Trading

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

General trade

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Off shore company

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of cosmetics

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of books, stationary & toys

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Offshore Company

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

General Trade

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق