قیمت کالاهای مهم در سبد خانوار مردم عراقی بجز گوجه فرنگی در ماه گذشته دستخوش افزایش چشمگیری نشده است.تقارن این افزایش قیمت با افزایش قیمت این کالا در ایران به معنی تاثیر گذاری کاهش صادرات این کالا به عراق و فروش داخلی به علت جذابیت قیمت داخلی بوده، چنانچه مقایسه […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق