فصل: 97 - اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه

 
نام شرکت
توضیحات

Trading of cereals and spices

نام شرکت
توضیحات

Manufacture of artisanal articles

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of cotillons

نام شرکت
توضیحات

Manufacture of ladies’ clothes & embroidery

نام شرکت
توضیحات

Trading of flowers & plants

نام شرکت
توضیحات

Trading of artisanal articles

نام شرکت
توضیحات

Trading of bells for church

نام شرکت
توضیحات

Trading of candles

نام شرکت
توضیحات

Trading of kitchenware & drawing & engraving on glass

نام شرکت
توضیحات

Manufacture of handicraft articles

نام شرکت
توضیحات

Trtading of candles

نام شرکت
توضیحات

Trading of candles

نام شرکت
توضیحات

Manufacture of artisanal articles & ladies bags

نام شرکت
توضیحات

Trading Of Veils

نام شرکت
توضیحات

Manufacture of women clothes, linen & embroidery of clothes & linen

نام شرکت
توضیحات

Manufacture of linen, workwear & artisanat items

نام شرکت
توضیحات

Trading of detergents

نام شرکت
توضیحات

Trading of candles

نام شرکت
توضیحات

Minimarket

نام شرکت
توضیحات

Manufacture of artisanal articles

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق