فصل: 97 - اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه

 
نام شرکت
توضیحات

Manufacture of artisanal articles

نام شرکت
توضیحات

Manufacture of artisanal articles & ladies bags

نام شرکت
توضیحات

Trading of handmade works

نام شرکت
توضیحات

Trading of bells for church

نام شرکت
توضیحات

Trading of candles

نام شرکت
توضیحات

Manufacture of handicraft articles

نام شرکت
توضیحات

Trading of kitchenware & drawing & engraving on glass

نام شرکت
توضیحات

Trading of wooden & metallic furniture

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of candies & chocolate

نام شرکت
توضیحات

Trading of feast ornament

نام شرکت
توضیحات

Minimarket

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of textiles for clohtes & furniture & embrioiders

نام شرکت
توضیحات

Trading Of Veils

نام شرکت
توضیحات

Trading of artisanal articles

نام شرکت
توضیحات

Trtading of candles

نام شرکت
توضیحات

Trading of candles

نام شرکت
توضیحات

Manufacture of brass chandeliers & trading of artisanal articles

نام شرکت
توضیحات

Trading of artisanat items & icons

نام شرکت
توضیحات

Trading of furniture & copper artisanal Items

نام شرکت
توضیحات

Trading of artisanat items

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق