فصل: 96 - مصنوعات گوناگون

نام شرکت
زمینه فعالیت
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of stationery, office equipments & ornaments articles

نام شرکت
زمینه فعالیت
نام شرکت
زمینه فعالیت

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق