فصل: 96 - مصنوعات گوناگون

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of stationery

نام شرکت
زمینه فعالیت
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of stationery

نام شرکت
زمینه فعالیت

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق