فصل: 92 - آلات موسیقی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات این آلات

 
نام شرکت
شرح فعالیتها

مونتاژ کامپیوتر

نام شرکت
شرح فعالیتها

مواد آزمایشگاهی ، پزشکی دندانپزشکی و مونتاژ رایانه

نام شرکت
شرح فعالیتها

مونتاژ کامپیوتر

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق