فصل: 85 - ماشین آلات و دستگاههای برقی و اجزاء

 
نام شرکت
توضیحات

Wholesale of computer systems

نام شرکت
توضیحات

تجارت ابزارهای برقی و الکترونیکی ، سازهای موسیقی و ساعتهای دیواری

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of electrical home appliances, computer & air- conditions

نام شرکت
توضیحات

Trading of computer spare parts

نام شرکت
توضیحات

Trading of computer accessories

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of telecommunication systems & office machines

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of computers & office machinery & equipments

نام شرکت
توضیحات

TRADING OF ELECTRONIC ACCESSORIES AND SPARE PARTS

نام شرکت
توضیحات

Trading of spare parts for office systems

نام شرکت
توضیحات

تجارت سخت افزار

نام شرکت
توضیحات

Trading of office machinery & supplies & it’s maintenance

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of alarm systems, safes boxes & fire fitting equipments & clothes

نام شرکت
توضیحات

Trading of computer systems & equipment

نام شرکت
توضیحات

Trading of computer & alarm systems

نام شرکت
توضیحات

trading of cellular spare parts

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of computer systems

نام شرکت
توضیحات

Trading of mobile spare parts

نام شرکت
توضیحات

Trading of Electric Accessories and Spare Parts

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of computer systems

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق