فصل: 85 - ماشین آلات و دستگاههای برقی و اجزاء

 
نام شرکت
توضیحات

Wholesale of computer systems

نام شرکت
توضیحات

Trading of computer & controller systems

نام شرکت
توضیحات

Trading of spare parts for cellular devices and electronic boards

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of office machinery & computer

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of office machines and computer systems

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of office supplies

نام شرکت
توضیحات

Trading of UPS

نام شرکت
توضیحات

Wholesale, installation, maintenance & programing of network&communication

نام شرکت
توضیحات

Trading of computers

نام شرکت
توضیحات

Trading of Computers & Accessories

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of computer

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of computer systems

نام شرکت
توضیحات

Trading of screener & computer

نام شرکت
توضیحات

Trading of computers & spare parts

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of computer, alarm systems & laboratory equipments

نام شرکت
توضیحات

Chimicals materials

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of office supplies

نام شرکت
توضیحات

Trading of Cellular and Electronic Spare Parts

نام شرکت
توضیحات

Trading of electrical home appliances

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of computer accessories

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق