فصل: 82 - ابزارها، ابزار آلات، مصنوعات چاقوسازی، قاشق و چنگال، از فلزات معمولی

 
نام شرکت
توضیحات

فروش خرده فروشی ابزارهایی مانند چکش. پیچ گوشتی

نام شرکت
توضیحات

تجارت روان کننده ها و ابزارهای گاراژ

نام شرکت
توضیحات

تجارت نجاری فلزی ، سخت افزار و درها

نام شرکت
توضیحات

فروش خرده فروشی ابزارهایی مانند چکش ، پیچ گوشتی اره

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق