فصل: 81 - سایر فلزات معمولی

 
نام شرکت
توضیحات

ساخت قالب های فلزی و ماشین های صنعتی برای پلاستیک

نام شرکت
توضیحات

تجارت ورق های آلومینیومی

نام شرکت
توضیحات

تجارت ضایعات فلزی

نام شرکت
توضیحات

معاملات آلومینیوم و کافه ها و برگه های ضد زنگ

نام شرکت
توضیحات

ساخت ترشی و قالب گیری فلزی

نام شرکت
توضیحات

تجارت پیش نویس های تهویه

نام شرکت
توضیحات

تجارت کارتن و کاغذ و پلاستیک استفاده شده

نام شرکت
توضیحات

ساخت ایستگاه های فلزی و قوطی های پلاستیکی

نام شرکت
توضیحات

تجارت ضایعات فلزی

نام شرکت
توضیحات

عمده فروشی آهن فلزی و صنعتی

نام شرکت
توضیحات

تجارت مواد پلاستیکی اساسی ، میله های آلومینیومی و لوازم جانبی

نام شرکت
توضیحات

برش و خم ورق های فلزی و پلاستیکی

نام شرکت
توضیحات

تجارت ضایعات فلزی

نام شرکت
توضیحات

تجارت مقالات بهداشتی و نصب ، رنگ ، کاشی و مصالح ساختمانی

نام شرکت
توضیحات

تجارت ضایعات فلزی

نام شرکت
توضیحات

تجارت میله ها و برگه های آهنی

نام شرکت
توضیحات

تجارت ضایعات فلزی

نام شرکت
توضیحات

تجارت آهن

نام شرکت
توضیحات

ترشی قالب های فلزی و ساخت جعبه های پلاستیکی

نام شرکت
توضیحات

آهنگری

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق