فصل: 70 - شیشه و مصنوعات شیشه‌ای

 
نام شرکت
توضیحات

Trading of glass sheets

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass & mirrors

نام شرکت
توضیحات

تجارت شیشه

نام شرکت
توضیحات

Metal turnery services

نام شرکت
توضیحات

Trading of flat glass & mirros

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass sheets and mirrors

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass sheets

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass sheets

نام شرکت
توضیحات

Trading & installation of glass sheets & mirrors

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass sheets & mirors

نام شرکت
توضیحات

تجارت شیشه و لوازم جانبی مرتبط

نام شرکت
توضیحات

Manufacture of securite glass

نام شرکت
توضیحات

Cutting of glass

نام شرکت
توضیحات

Manufacture of glass

نام شرکت
توضیحات

Trading of metallic carpentry,glass blinds& glass

نام شرکت
توضیحات

Manufacture of whittled aluminium & panelling

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of hardware

نام شرکت
توضیحات

Trading of supermarkets supplies

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass & mirors

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق