فصل: 70 - شیشه و مصنوعات شیشه‌ای

 
نام شرکت
توضیحات

Trading of plexi home appliances

نام شرکت
توضیحات

Manuf.of plastic medical cans&wholesale of laboratory&medical supplies

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass & mirrors

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass

نام شرکت
توضیحات

Cutting of glass

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass sheet & mirrors

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass sheets & mirors

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of glass sheets

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass sheets and mirrors

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass sheets & mirrors

نام شرکت
توضیحات

Cutting of glass

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass sheets

نام شرکت
توضیحات

Trading of metallic carpentry,glass blinds& glass

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass & mirrors

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass & mirors

نام شرکت
توضیحات

Trading of flat glass & mirros

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass sheets & mirrors

نام شرکت
توضیحات

Trading of supermarkets supplies

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass & mirrors

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass & mirror

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق