فصل: 69 - محصولات سرامیکی

 
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تولید کاشی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت اقلام بهداشتی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت اقلام بهداشتی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت اقلام بهداشتی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت لوازم جانبی برای چینی بهداشتی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت لوازم جانبی برای چینی بهداشتی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت اقلام بهداشتی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت اقلام بهداشتی

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق