فصل: 49 - چاپی

 
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of paper & stationery

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Prepaid cards for mobiles services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Printing press& manufacture of paper & carton boxes & bags

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of stationery, office supplies & computers

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of stationery

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of SIM Cards

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Binding services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Printing press-Whole. of paper for printing ,Photocopy & printing machines

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of stationery

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of books & stationery

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Library

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Distribution of newspapers and publications

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Printing of gift & wrapping papers, paper & carton bags & boxes, etiquettes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Advertising,printing&designing services-Trading of advertising stands&items

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of toys

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Printing press

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Printing press & bookbinding -Trading of books & prints

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of books & stationery

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of stationery

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of books

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق