فصل: 49 - چاپی

 
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Printing Trading

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Printing press

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of books & prints

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of stationery

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Publishing

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Printing & binding services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trade of Publications ( Books & Magazines)

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of books & prints

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Collecting bills services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of books & prints

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of stationery

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of CD’s , scientific & educational games

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Library

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Cutting pf papers & LabelsTrading of commercial prints

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of paper & stationery

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of stationery

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of stationery

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Printing design & printing services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Printing & binding services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Printing press

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق