فصل: 48 - کاغذ و مقوا؛ مصنوعات

 
نام شرکت
توضیحات

Trading of vegetables,fruit & toliet papers

نام شرکت
توضیحات

Manufacture of paper & carton cups & dishes

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of toys, perfumes, cosmetics & feast ornament

نام شرکت
توضیحات

Trade of plastic bags

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of foodstuffs

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of cereal, spices & herbs

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of nylon bags

نام شرکت
توضیحات

Trading of nylon bags & plasticware

نام شرکت
توضیحات

Cutting & packing of paper & paperboard

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of kitchenware

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of canned foodstuffs

نام شرکت
توضیحات

Trading of diapers & hubble-bubble

نام شرکت
توضیحات

Manufacture of carton boxes

نام شرکت
توضیحات

Grocery

نام شرکت
توضیحات

تجارت مواد برای چاپ

نام شرکت
توضیحات

Manufacture of plastic & carton copybooks & files

نام شرکت
توضیحات

Alcol. drinks,drugstore,cosmetics,Foodstuffs,clothes,stationary&kitchenware

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of stationery

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of foodstuffs,Alcoholic drinks, beverages & restaurant supplies

نام شرکت
توضیحات

Trading of plastic & carton plates & boxes – Nylon & paper bags

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق