فصل: 48 - کاغذ و مقوا؛ مصنوعات

 
نام شرکت
توضیحات

trading of nylon & carton bags

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of medical needs & babies needs

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of tissues

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of paper for cheque Industry & Venil

نام شرکت
توضیحات

Trading of carton & paper

نام شرکت
توضیحات

Manufacture of stickers & cutting & binding of paper

نام شرکت
توضیحات

Trading of prints & paper

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of books, magazines & stationery

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of papers

نام شرکت
توضیحات

Trading of carton and plastic dishes

نام شرکت
توضیحات

Manufacture of paper bags & printing on it

نام شرکت
توضیحات

Trading of carton plates & boxes

نام شرکت
توضیحات

Trading of Detergents & Soft Drinks

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of stationery

نام شرکت
توضیحات

Cutting of Cellophane papers&whole.of primary materials for sweets

نام شرکت
توضیحات

Trading of printers, ink & photocopy paper

نام شرکت
توضیحات

Trading of paper & nylon bags

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of kitchenware

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of paper, nylon bags & plastic products

نام شرکت

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق