فصل: 42 - مصنوعات چرم

 
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

WHITE CITY s.a.r.l

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

BELLA FLEX S.A.R.L

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

CLEAN & CLEAN LAUMDRY

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

COTTAGE s.a.r.l

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

RECTANGLE JAUNE s.a.l

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

JOSEPH HALIM FEGHALI

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

EMBRODTEX s.a.r.l

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

BASSAM MOUNIR MOUKHEIBER

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

COLORTEX BABIK FRERES

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

SANDRA MANSOUR S.A.R.L

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

GOLD CIRCLE GROUP s.a.r.l

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

ACCAD l.t.d

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

S&S

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

ELIE HARFOUCHE

نام شرکت
زمینه فعالیت
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

F.D. GROUP s.a.l

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق