فصل: 42 - مصنوعات چرم

 
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

WHITE CITY s.a.r.l

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

تجارت کفش.

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

تجارت کفش های مردانه و کودکان

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

عمده فروشی لوازم جانبی چرم و کفش

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

عمده فروشی چرم

نام شرکت
توضیحات

SALEM CURTAINS ARTS

نام شرکت
زمینه فعالیت
نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

اِحذiiة –

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

ارهحذه رحالي

نام شرکت
زمینه فعالیت
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

ETS. INDUSTRIEL LIBANAISE DE TEXTILES

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

CITEX GROUP s.a.r.l

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

Thamiimim Whiiiaطة Elalalbsة alemخtelفة والموحdhed ess thriziiyb ahكssvararatharthiriiز wheطba avahna ahnanaة aalaحذiiة

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

BELLA FLEX S.A.R.L

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

تجارت کفش

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

EMBRODTEX s.a.r.l

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

قیاوی نسای

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

ساخت کفش و کیف خانمها

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق