فصل: 41 - پوست و چرم

 
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of men’s, ladies’ and children’s clothes& shoes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Tanning

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of primary materials for manufacturing of shoes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Advertising,printing&designing services-Trading of advertising stands&items

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of shoes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of ladies’ clothes, shoes & cosmetics

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of Shoes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trade of clothes & shoes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of men’s & children’s shoes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Design of publicity prints

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacturing of men’s ,ladies’ & children’s shoes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Tading of ladies’ sacs

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of ladies’ shoes & bags

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of school bags & luggages

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of medical shoes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of men’s, ladies’ & children’s clothes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of stationery

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of women shoes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of ladies clothes

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق