فصل: 41 - پوست و چرم

 
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of feast ornament

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of accessories for computer & Stationery

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of shoes, bags & metallic accessories for leather industry

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of men’s, ladies’ & children’s clothes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of chlidren’s clothes , false jewelry & ladies’ bags

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of shoes & bags for ladies & kids

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of children’s clothes & shoes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of ladies’ clothes & shoes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of sportswear & shoes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of shoes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of clothes & shoes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of feast ornament

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of ladies’ clothes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of medical shoes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of varity of clothes & shoes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of promotional items ( bags, hat & boxes)

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufactrure & Wholesale of luggages & bags

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of Clothes & Shoes for men

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of school bags & luggages

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق