فصل: 39 - مواد پلاستیکی

 
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Casting & cutting of sponge – Manufacture of matresses

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manu.of plastic products:Kitchenware, Plant beds, fruit boxes&stoppers

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت محصولات پلاستیکی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of plastic tubes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of resins,impregnated paper & plastic laminates

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of plastic in primary forms (Granule ) PVC

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of carpentry supplies

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of greenhouses

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

General Trade

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of plastic product

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of plexi products from advertising

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of plastic products & filling materials in envelope(sachets)

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق