فصل: 39 - مواد پلاستیکی

 
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of paper, carton & plastic boxes & bags

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of plastic containers

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Cuting & folding of metal & plastic sheets

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of plexi glass

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of Duster

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of nylon roll for filling & packing

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of nylon bags & rolls

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of Shisha

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق